Ezekiel 34

Ilizwi le Nkosi ngabelusi bakoIsrayeli

1 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 2Ndodana yomuntu, profetha ngabelusi bakoIsrayeli, uprofethe uthi kibo: INkosi uJehova ithi: Maye kini, belusi bakoIsrayeli elizondlayo lina! Abelusi kabafanele ukwelusa izimvu yini? 3Liyadla amahwahwa, lizigqokise ngoboya, lihlabe ezinonileyo, kodwa lingazelusi izimvu. 4Kaliziqinisanga ezibuthakathaka, kalizelaphanga ezigulayo, lezephukileyo kalizibophanga, kalizibuyisanga eziduhileyo, lezilahlekileyo kalizidinganga, lizibusile ngamandla langolunya. 5Ngakho zichithekile ngoba bekungelamelusi, zaba yikudla kwazo zonke izilo zeganga. 6Izimvu zami zachitheka, zazulazula kuzo zonke intaba, lakiwo wonke amaqaqa aphakemeyo; izimvu zami zachitheka endaweni zonke zomhlaba, kungekho loyedwa ozilandelayo azidinge.

7Ngalokho-ke, lina belusi, zwanini ilizwi le Nkosi. 8INkosi uJehova ithi: Ngiyazifunga mina, ngoba izimvu zami seziyimpango, seziyikudla kwazo zonke izilo zeganga, ngoba kungelamelusi, langoba abelusi bami bengazidinganga izimvu zami, kodwa bezondlile bona, bengazelusanga izimvu zami. 9Ngakho, lina belusi, zwanini ilizwi le Nkosi. 10INkosi uJehova ithi: Khangela, ngimelene labelusi, ngizafuna izimvu zami kibo, ngibayekelise ukwelusa izimvu zami, bangaphindi ukuzondla bona. Ngizakhupha izimvu zami emilonyeni yabo ukuze zingabi yikudla kwabo.

11INkosi uJehova ithi: Khangela, mina uqobo lwami ngizazilandela izimvu zami, ngizidinge. 12Njengomelusi edinga umhlambi wakhe lapho ezinye izimvu zakhe sezichithekile, ngokunjalo-ke ngizadinga izimvu zami, ngizikhuphe kuzo zonke indawo lapho ezihlakazekele khona ngosuku lwamayezi lomnyama onzima. 13Ngizazikhupha phakathi kwabantu, ngizibuthe emazweni, ngizibuyisele elizweni lazo, ngizidlise entabeni zakoIsrayeli, lemithonjeni, lakuzo zonke indawo zelizwe okwakhiwe kizo. 14Ngizazidlisa edlelweni elihle, ledlelo lazo lizakuba sezingqongeni zentaba zakoIsrayeli. Zizalala phansi elizweni eliledlelo elihle, zidle emadlelweni amahle entabeni zakoIsrayeli. 15Mina uqobo ngizakuba ngumelusi wezimvu zami, ngizilalise phansi, kutsho iNkosi uJehova. 16Ngizadinga ezilahlekileyo, ngibuyise eziduhileyo, ngibophe ezephukileyo, ngiqinise ezibuthakathaka; lezinonileyo leziqinileyo ngizazilondoloza, ngizidlise ngokulunga.

17Lina-ke, mhlambi wami, kutsho iNkosi uJehova, khangelani, ngizakwahlulela phakathi kwemvu lemvu, laphakathi kwenqama lentondolo. 18Kakwenelanga yini ukuthi lidle edlelweni elihle, lize linyathele ngenyawo ledlelo lenu eliseleyo, lokuthi linathe amanzi ahlambulukileyo lize lingcolise lamanye ngenyawo zenu? 19Izimvu zami zimele zidle lokhu okunyathelwe ngenyawo zenu, zinathe okungcoliswe ngenyawo zenu yini?

20Ngakho iNkosi uJehova ithi kuzo: Khangelani, mina uqobo lwami ngizakwahlulela phakathi kwezimvu ezinonileyo lezicakileyo. 21Ngoba liyasunduza ngemihlubulo langamalunda, lihlabe ezibuthakathaka ngempondo zenu, zize zihlakazekele khatshana, 22ngizazisa izimvu zami, kazisayikuba yimpango; ngizakwahlulela phakathi kwemvu lemvu. 23Ngizazimisela umelusi abe munye, inceku yami uDavida, yena uzazelusa. Uzazidlisa abe ngumelusi wazo. 24Mina  Nkosi ngizakuba nguNkulunkulu wazo, lenceku yami uDavida ibe yisiphathamandla phakathi kwazo. Mina  Nkosi ngikhulumile. 25Ngizakwenza lazo isivumelwano sokuthula, ngixotshe izilo zeganga elizweni, ukuze zilondolozeke enkangala, zilale ehlathini. 26Ngizazenza zibe yisibusiso zona lezindawo ezihanqe uqaqa lwami, ngithumele, izulu ngesikhathi salo, izulu elihle. 27Izihlahla zeganga zizathela izithelo zazo, lomhlaba uveze inala, zilondolozeke elizweni lazo. Zizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi nxa sengephule ijogwe lazo, ngazikhulula kulabo abazithumbileyo. 28Kazisayikuba yimpango yezizwe, kazisayikudliwa yizilo zelizwe; zizalondolozeka, zingesatshiswa muntu. 29Ngizazinika amasimu avundileyo ukuze zingabe zisaqedwa yindlala elizweni, zingabe zisaba lihlazo lezizwe. 30Zizakwazi ukuthi mina  Nkosi, uNkulunkulu wazo, ngilazo, lokuthi bona abantu bangabantu bami, indlu kaIsrayeli, kutsho iNkosi uJehova. 31Lina, bantu bami, liyizimvu zami, izimvu engizelusayo, mina nginguNkulunkulu wenu, kutsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele