Ezekiel 35

Ilizwi le Nkosi ngentaba yeSeyiri

Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, khangela entabeni yeSeyiri, uprofethe ngayo, uthi kuyo: INkosi uJehova ithi: Khangela, ngimelene lawe, wena ntaba yeSeyiri, ngizakuphakamisela isandla sami, ngikuchithe ube yinkangala. Ngizachitha imizi yakho, uzakuba yinkangala; uzakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. Ngoba waba lenzondo elaphakade, wanikela abantwana bakoIsrayeli ekubulaweni ngesikhathi sokuhlupheka kwabo, ngesikhathi sokutshaywa kwabo kokucina. Ngalokho, kutsho iNkosi uJehova, ngiyazifunga mina ukuthi ngizakunikela ekuchithekeni kwegazi, ukuchitheka kwegazi kuthomane lawe; ngoba ulecala lokuchitha igazi, ukuchitheka kwegazi kuzathomana lawe. Ngizachitha intaba yeSeyiri ibe yinkangala, ngiqume kusuke kiyo bonke abafikayo labasukayo. Ngizagcwalisa intaba zakho ngababuleweyo; ababuleweyo ngenkemba bazawela emaqaqeni akho lezihotsheni zakho lezindongeni zakho. Ngizakwenza ube yinkangala elaphakade, kungahlali muntu emizini yakho. Khona uzakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

10 Ngoba utshilo wathi: Lezizizwe ezimbili, oJuda loIsrayeli, lamazwe azo kuzakuba ngokwami, sizahlala kukho, lapho i Nkosi eyayihlala khona; 11 ngalokho ngiyazifunga, kutsho iNkosi uJehova, ngizakuphatha ngokufanele ukuzonda kwakho lomona wakho owawenzayo ngenxa yokubazonda kwakho; ngizakwenza ukuthi ungazi nxa ngikugweba. 12 Uzakwazi ukuthi mina  Nkosi ngizwile ukuthuka kwakho owakutsho ngezintaba zakoIsrayeli usithi: Zichithekile, zinikiwe thina ukuze sizidle. 13 Lakhuluma kubi ngami, landisa amazwi enu ngami, ngikuzwile. 14 INkosi uJehova ithi: Ukuze umhlaba wonke uthokoze, ngizalichitha. 15 Njengoba lathokoza ngelizwe lami uIsrayeli ngoba lachitheka, ngizakwenza njalo kuwe, uzachitheka, wena ntaba yeSeyiri, leEdoma lonke. Khona bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele