Ezekiel 36

Ukubuyiswa kukaIsrayeli

1 Ndodana yomuntu, profetha ngentaba zakoIsrayeli uthi: Lina zintaba zakoIsrayeli, zwanini ilizwi le Nkosi. 2INkosi uJehova ithi: Ngoba izitha zatsho kini zathi: Iya! khathesi intaba zasendulo sezingezethu; 3ngalokho-ke profetha uthi: INkosi uJehova ithi: Ngoba abantu abalihanqileyo balichitha, balichoboza laze lanqotshwa langezinye izizwe, laba yingxoxo lokunyeya okubi kwabantu. 4Ngalokho, lina zintaba zakoIsrayeli, zwanini ilizwi leNkosi uJehova ezintabeni lemaqaqeni, lezindongeni lezihotsheni, lemizini echithekileyo langamanxiwa asephenduke impango lenhlekisa yezizwe ezizingelezeleyo. 5INkosi uJehova ithi: Ngikhuluma ngomona wami otshisayo ngezinye izizwe, ikakhulu ngeEdoma lonke, abazithathela ilizwe lami ngentokozo langokudelela ukuze libe ngelabo, bahlale kilo. 6Ngalokho profetha ngelizwe lakoIsrayeli, utsho ezintabeni lemaqaqeni, lezindongeni lezihotsheni uthi: INkosi uJehova ithi: Khangela, ngikhuluma ngomona wami langolaka lwami, ngoba lithwele ihlazo lezizwe. 7Ngalokho-ke iNkosi uJehova ithi: Ngiyazifunga ukuthi izizwe ezilihanqileyo yizo ezizathwala ihlazo.

8Kodwa, lina zintaba zakoIsrayeli, lizahluma ingatsha zenu, livezele abantu bami uIsrayeli izithelo, ngoba sebezabuya ekhaya. 9Ngoba khangelani, mina ngilani, ngizaphendukela ngakini, lizalinywa lihlanyelwe. 10Ngizakwandisa abantu phezu kwenu, uIsrayeli wonke, wonke ngoluthi lwakhe; imizi izahlala abantu, kwakhiwe lendawo ezichithekileyo; 11ngandise phezu kwenu abantu lenyamazana, kuzalane kwande. Ngizakwenza ukuthi kwakhiwe kini njengakudala, ngilenzele okuhle kakhulu kulakuqala. Ngalokho, lina zintaba, lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. 12Ngizahambisa abantu phezu kwenu, yebo abantu bami uIsrayeli. Bazahlala kini, libe zintaba zabo, kalisayikubabulala abantwana babo. 13INkosi uJehova ithi: Abantu bathi liyilizwe elidla abantu, libulala abantwana besizwe sakini. 14Kodwa kalisayikudla abantu, kalisayikubulalela isizwe sakini abantwana baso, kutsho iNkosi uJehova. 15Kangisayikuliyekela lizwe inhlamba yezizwe futhi, kalisayikuthwala ihlazo labantu loba likhubekise isizwe sakini, kutsho iNkosi uJehova.

16Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 17Ndodana yomuntu, lapho uIsrayeli esahlala elizweni lakhe, walingcolisa ngendlela zakhe langezenzo zakhe, ukuziphatha kwakhe phambi kwami kwakufanana lokungcola kowesifazana owehlukanisiweyo. 18Ngakho ngasengehlisela phezu kwabo ulaka lwami ngenxa yegazi abalichitha elizweni, langenxa yezithombe abalingcolisa ngazo. 19Ngabachithachitha phakathi kwezizwe, bahlakazekela emazweni wonke; ngabagweba ngokufanele ukuziphatha kwabo lezenzo zabo. 20Kodwa nxa befika ezizweni lakuyiphi indawo abafika kiyo, bangcolisa ibizo lami elingcwele, abantu baze bathi ngabo: Laba bangabantu be Nkosi, kodwa bakhutshiwe elizweni layo.

21Kodwa ngalikhathalela ibizo lami elingcwele abalingcolisayo indlu kaIsrayeli phakathi kwezizwe abaya kizo. 22Ngalokho tshono kuIsrayeli uthi: INkosi uJehova ithi: Kangikwenzi lokhu ngenxa yenu, lina Israyeli, kodwa ngikwenza ngenxa yebizo lami elingcwele elilingcolisileyo phakathi kwezizwe elaya kizo. 23Ngizabonakalisa ubungcwele bebizo lami elikhulu elingcoliswe phakathi kwezizwe, elilingcolisileyo lina phakathi kwazo; lezizwe zizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi, kutsho iNkosi uJehova, nxa sengibonakalisa ubungcwele bebizo lami ngani phambi kwazo. 24Ngoba ngizalithatha ezizweni, ngilibuthe emazweni wonke, ngililethe elizweni lenu.

25Ngizalifafaza ngamanzi ahlambulukileyo, lihlambuluke kukho konke ukungcola kwenu, ngilihlambulule lakuzo zonke izithombe zenu. 26Njalo ngizalinika inhliziyo entsha, ngifake lomoya omutsha phakathi kwenu, ngikhuphe inhliziyo yelitshe enyameni yenu, ngilinike inhliziyo yenyama. 27Njalo ngizafaka uMoya wami phakathi kwenu, ngilenze ukuthi lihambe ngezimiso zami, ligcine izahlulelo zami lizenze. 28Lizahlala elizweni engalinika oyihlo, libe ngabantu bami, lami ngibe nguNkulunkulu wenu. 29Ngizalikhulula kukho konke okulingcolisayo. Ngizabiza amabele, ngiwenze abe manengi, ngingalehliseli indlala. 30Ngizakwenza izithelo zezihlahla lezithelo zeganga zibe zinengi, ukuze lingaphindi futhi lithwale ihlazo lendlala phakathi kwezizwe. 31Khona lizakhumbula izindlela zenu ezimbi, lezenzo zenu ezingalunganga; lizanengeka ngani ngokwenu ngenxa yezono zenu langenxa yamanyala enu. 32Kangikwenzi lokhu ngenxa yenu, itsho iNkosi uJehova; kakwaziwe yini. Banini lenhloni, liyangeke ngenxa yendlela zenu, ndlu kaIsrayeli.

33INkosi uJehova ithi: Mhla ngilihlambulula ebubini benu bonke, ngizakwenza ukuthi imizi ihlale abantu, kwakhiwe indawo ezichithekileyo. 34Ilizwe ebeselichithekile lizalinywa futhi, endaweni yokuthi libe yinkangala kubo bonke abedlula khona. 35Bazakuthi: Lelilizwe ebeseliyinkangala selifanana lensimu yeEdeni; lemizi ebisichithekile isiyinkangala isingamanxiwa, isibiyelwe ngemithangala ihlala abantu. 36Izizwe ezisele zilizingelezele zizakwazi ukuthi mina  Nkosi ngizakhile indawo ezingamanxiwa, ngahlanyela kutsha ilizwe ebeseliyinkangala. Mina  Nkosi ngikhulumile, ngizakwenza.

37INkosi uJehova ithi: Lalokhu indlu kaIsrayeli izangicela ukuthi ngiyenzele khona, ukuze ngandise abantu babo ngangomhlambi, 38ngangomhlambi womhlatshelo, ngangomhlambi eJerusalema ngesikhathi semikhosi emisiweyo. Ngokunjalo imizi echithekileyo izagcwala abantu. Khona bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele