Ezekiel 36

Ukubuyiswa kukaIsrayeli

Ndodana yomuntu, profetha ngentaba zakoIsrayeli uthi: Lina zintaba zakoIsrayeli, zwanini ilizwi le Nkosi. INkosi uJehova ithi: Ngoba izitha zatsho kini zathi: Iya! khathesi intaba zasendulo sezingezethu; ngalokho-ke profetha uthi: INkosi uJehova ithi: Ngoba abantu abalihanqileyo balichitha, balichoboza laze lanqotshwa langezinye izizwe, laba yingxoxo lokunyeya okubi kwabantu. Ngalokho, lina zintaba zakoIsrayeli, zwanini ilizwi leNkosi uJehova ezintabeni lemaqaqeni, lezindongeni lezihotsheni, lemizini echithekileyo langamanxiwa asephenduke impango lenhlekisa yezizwe ezizingelezeleyo. INkosi uJehova ithi: Ngikhuluma ngomona wami otshisayo ngezinye izizwe, ikakhulu ngeEdoma lonke, abazithathela ilizwe lami ngentokozo langokudelela ukuze libe ngelabo, bahlale kilo. Ngalokho profetha ngelizwe lakoIsrayeli, utsho ezintabeni lemaqaqeni, lezindongeni lezihotsheni uthi: INkosi uJehova ithi: Khangela, ngikhuluma ngomona wami langolaka lwami, ngoba lithwele ihlazo lezizwe. Ngalokho-ke iNkosi uJehova ithi: Ngiyazifunga ukuthi izizwe ezilihanqileyo yizo ezizathwala ihlazo.

Kodwa, lina zintaba zakoIsrayeli, lizahluma ingatsha zenu, livezele abantu bami uIsrayeli izithelo, ngoba sebezabuya ekhaya. Ngoba khangelani, mina ngilani, ngizaphendukela ngakini, lizalinywa lihlanyelwe. 10 Ngizakwandisa abantu phezu kwenu, uIsrayeli wonke, wonke ngoluthi lwakhe; imizi izahlala abantu, kwakhiwe lendawo ezichithekileyo; 11 ngandise phezu kwenu abantu lenyamazana, kuzalane kwande. Ngizakwenza ukuthi kwakhiwe kini njengakudala, ngilenzele okuhle kakhulu kulakuqala. Ngalokho, lina zintaba, lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. 12 Ngizahambisa abantu phezu kwenu, yebo abantu bami uIsrayeli. Bazahlala kini, libe zintaba zabo, kalisayikubabulala abantwana babo. 13 INkosi uJehova ithi: Abantu bathi liyilizwe elidla abantu, libulala abantwana besizwe sakini. 14 Kodwa kalisayikudla abantu, kalisayikubulalela isizwe sakini abantwana baso, kutsho iNkosi uJehova. 15 Kangisayikuliyekela lizwe inhlamba yezizwe futhi, kalisayikuthwala ihlazo labantu loba likhubekise isizwe sakini, kutsho iNkosi uJehova.

16 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 17 Ndodana yomuntu, lapho uIsrayeli esahlala elizweni lakhe, walingcolisa ngendlela zakhe langezenzo zakhe, ukuziphatha kwakhe phambi kwami kwakufanana lokungcola kowesifazana owehlukanisiweyo. 18 Ngakho ngasengehlisela phezu kwabo ulaka lwami ngenxa yegazi abalichitha elizweni, langenxa yezithombe abalingcolisa ngazo. 19 Ngabachithachitha phakathi kwezizwe, bahlakazekela emazweni wonke; ngabagweba ngokufanele ukuziphatha kwabo lezenzo zabo. 20 Kodwa nxa befika ezizweni lakuyiphi indawo abafika kiyo, bangcolisa ibizo lami elingcwele, abantu baze bathi ngabo: Laba bangabantu be Nkosi, kodwa bakhutshiwe elizweni layo.

21 Kodwa ngalikhathalela ibizo lami elingcwele abalingcolisayo indlu kaIsrayeli phakathi kwezizwe abaya kizo. 22 Ngalokho tshono kuIsrayeli uthi: INkosi uJehova ithi: Kangikwenzi lokhu ngenxa yenu, lina Israyeli, kodwa ngikwenza ngenxa yebizo lami elingcwele elilingcolisileyo phakathi kwezizwe elaya kizo. 23 Ngizabonakalisa ubungcwele bebizo lami elikhulu elingcoliswe phakathi kwezizwe, elilingcolisileyo lina phakathi kwazo; lezizwe zizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi, kutsho iNkosi uJehova, nxa sengibonakalisa ubungcwele bebizo lami ngani phambi kwazo. 24 Ngoba ngizalithatha ezizweni, ngilibuthe emazweni wonke, ngililethe elizweni lenu.

25 Ngizalifafaza ngamanzi ahlambulukileyo, lihlambuluke kukho konke ukungcola kwenu, ngilihlambulule lakuzo zonke izithombe zenu. 26 Njalo ngizalinika inhliziyo entsha, ngifake lomoya omutsha phakathi kwenu, ngikhuphe inhliziyo yelitshe enyameni yenu, ngilinike inhliziyo yenyama. 27 Njalo ngizafaka uMoya wami phakathi kwenu, ngilenze ukuthi lihambe ngezimiso zami, ligcine izahlulelo zami lizenze. 28 Lizahlala elizweni engalinika oyihlo, libe ngabantu bami, lami ngibe nguNkulunkulu wenu. 29 Ngizalikhulula kukho konke okulingcolisayo. Ngizabiza amabele, ngiwenze abe manengi, ngingalehliseli indlala. 30 Ngizakwenza izithelo zezihlahla lezithelo zeganga zibe zinengi, ukuze lingaphindi futhi lithwale ihlazo lendlala phakathi kwezizwe. 31 Khona lizakhumbula izindlela zenu ezimbi, lezenzo zenu ezingalunganga; lizanengeka ngani ngokwenu ngenxa yezono zenu langenxa yamanyala enu. 32 Kangikwenzi lokhu ngenxa yenu, itsho iNkosi uJehova; kakwaziwe yini. Banini lenhloni, liyangeke ngenxa yendlela zenu, ndlu kaIsrayeli.

33 INkosi uJehova ithi: Mhla ngilihlambulula ebubini benu bonke, ngizakwenza ukuthi imizi ihlale abantu, kwakhiwe indawo ezichithekileyo. 34 Ilizwe ebeselichithekile lizalinywa futhi, endaweni yokuthi libe yinkangala kubo bonke abedlula khona. 35 Bazakuthi: Lelilizwe ebeseliyinkangala selifanana lensimu yeEdeni; lemizi ebisichithekile isiyinkangala isingamanxiwa, isibiyelwe ngemithangala ihlala abantu. 36 Izizwe ezisele zilizingelezele zizakwazi ukuthi mina  Nkosi ngizakhile indawo ezingamanxiwa, ngahlanyela kutsha ilizwe ebeseliyinkangala. Mina  Nkosi ngikhulumile, ngizakwenza.

37 INkosi uJehova ithi: Lalokhu indlu kaIsrayeli izangicela ukuthi ngiyenzele khona, ukuze ngandise abantu babo ngangomhlambi, 38 ngangomhlambi womhlatshelo, ngangomhlambi eJerusalema ngesikhathi semikhosi emisiweyo. Ngokunjalo imizi echithekileyo izagcwala abantu. Khona bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele