Ezekiel 37

Isihotsha samathambo omileyo

Isandla se Nkosi sasiphezu kwami, sangikhupha ngomoya we Nkosi, sangibeka phansi esihotsheni, sasigcwele amathambo. Yangizulisa phakathi kwawo, khangela, ayemanengi kakhulu esihotsheni, njalo khangela, ayomile kakhulu. Yathi kimi: Ndodana yomuntu, kambe amathambo la angaphila yini? Ngaphendula ngathi: Nkosi Jehova, nguwe owaziyo.

Yasisithi kimi futhi: Profetha kulamathambo, uthi kiwo: Lina mathambo omileyo, zwanini ilizwi le Nkosi. INkosi uJehova ithi kulamathambo omileyo: Khangelani, ngizangenisa umoya kini, liphile. Ngizabeka imisipha phezu kwenu, ngihlumise inyama phezu kwenu, ngilifake isigogo, ngilifake umoya, liphile. Lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Ngasengiprofetha njengokulaywa kwami. Kwathi ngisaprofetha, khangela, kwaba khona umsindo lokukhehlezela. Amathambo abuthana ndawonye, ithambo laba sethanjeni lalo. Ngabona, khangela-ke, imisipha kiwo, lenyama yahluma phezu kwawo, lesigogo sawembesa. Kodwa kwakungelamoya kiwo. Yasisithi kimi: Profetha emoyeni, profetha ndodana yomuntu, uthi emoyeni: INkosi uJehova ithi: Woza moya, uvele endaweni zonke, uphefumulele kulaba ababuleweyo ukuze baphile. 10 Ngasengiprofetha njengokungilaya kwayo; umoya wangena kiwo, aphila, ema ngenyawo zawo, aba lixuku elikhulu kakhulu.

11 Yasisithi kimi: Ndodana yomuntu, amathambo la anguIsrayeli wonke. Khangela, bathi: Amathambo ethu omile, lethemba lethu lilahlekile, sesiphelile. 12 Ngakho-ke profetha uthi kibo: INkosi uJehova ithi: Khangela, ngizavula amangcwaba enu, ngilivuse emalibeni enu, lina bantu bami, ngilibuyise elizweni lakoIsrayeli. 13 Lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi nxa ngivula amangcwaba enu, ngilivusa emalibeni enu, bantu bami. 14 Ngizafaka umoya wami kini, liphile, ngizalibeka kwelenu ilizwe; khona lizakwazi ukuthi mina  Nkosi ngikhulumile, lokuthi ngikwenzile, kutsho i Nkosi.

Ilizwi le Nkosi ngokuhlanganiswa kwabakoIsrayeli labakoJuda

15 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 16 Ndodana yomuntu, thatha intonga, ubhale kiyo uthi: NgekaJuda loIsrayeli ahlangene laye. Uthathe enye intonga, ubhale kiyo uthi: NgekaJosefa, intonga kaEfrayimi, loIsrayeli wonke ahlangene laye. 17 Uzixhume zibe yintonganye esandleni sakho.

18 Lapho abantu bakini besithi kuwe: Ungasitshela yini ukuthi zitshoni lezi? 19 uthi kibo: INkosi uJehova ithi: Khangela, sengizathatha intonga kaJosefa, esesandleni sikaEfrayimi, lezizwe zonke zakoIsrayeli ezihlangene laye, ngiyixhume entongeni kaJuda, zibe yintonganye esandleni sami.

20 Ziphathe intonga obhala kizo ukuze abantu bazibone, 21 uthi kibo: INkosi uJehova ithi: Khangela, ngizathatha abantwana bakoIsrayeli ezizweni abaya kizo, ngibabuyise bevela endaweni zonke, ngibalethe elizweni labo; 22 ngizabenza babe yisizwe sinye elizweni phezu kwezintaba zakoIsrayeli, babuswe yinkosinye, bangabe besaba yizizwe ezimbili lemibuso emibili eyehlukeneyo. 23 Kabasayikuzingcolisa futhi ngezithombe zabo langezinto zabo ezenyanyekayo, langeziphambeko zabo. Kodwa ngizabakhupha kukho konke ukuhlamuka abona ngakho, ngibahlambulule babe ngabantu bami, mina ngibe nguNkulunkulu wabo. 24 Inceku yami uDavida uzakuba yiNkosi yabo, babe lomelusi munye. Bazalandela imithetho yami, bananzelele ukugcina izimiso zami. 25 Bazahlala elizweni elalihlala oyihlo engalinika inceku yami uJakobe; bona kanye labantwana babo labantwana babantwana babo bahlale khona kokuphela. UDavida inceku yami uzakuba yisiphathamandla sabo kokuphela. 26 Ngizakwenza labo isivumelwano sokuthula, sibe yisivumelwano esilaphakade. Ngizababusisa ngibandise, ngakhe indlu yami engcwele phakathi kwabo kokuphela. 27 Indawo yami yokuhlala izakuba kibo, ngibe nguNkulunkulu wabo, babe ngabantu bami. 28 Khona izizwe zizakwazi ukuthi mina  Nkosi ngenza uIsrayeli abe ngcwele nxa indlu yami engcwele isiphakathi kwabo kokuphela.

Copyright information for Ndebele