Ezekiel 38

Ilizwi le Nkosi ngoGogi

Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, khangela kuGogi, isiphathamandla seRoshi leMesheki leTubali, elizweni leMagogi, uprofethe ngaye, uthi: INkosi uJehova ithi: Khangela, ngimelene lawe, Gogi, sikhulu seRoshi leMesheki leTubali. Ngizakuphendula, ngifake ingwegwe emihlathini yakho, ngikukhuphe wena lebutho lakho lonke, amabhiza labagadi bamabhiza, bonke begqoke izigqoko zensimbi. bephelele, belixuku elikhulu, bonke bephethe ihawu lesihlangu esikhulu, begweba ngezinkemba. AbePerisiya labeKushi labePuti balabo, belezihlangu lezingowane bonke, iGomeri lamaxuku alo wonke, iBeti-Togarima lamaxuku alo elivela endaweni ezikhatshana zenyakatho, abantu abanengi abakanye lawe. Lunga, uhlale ulungile, wena kanye lawo wonke amaxuku abuthene kuwe, ube ngumkhokheli wawo.

Emva kwensuku ezinengi uzahanjelwa; eminyakeni ezayo uzahlasela ilizwe elathathwa enkembeni, elilabantu ababuthwa ezizweni ezinengi, babekwa entabeni zakoIsrayeli ebeziyinkangala isikhathi eside. Bona abakhutshwa ezizweni bazahlala khona bangethuki, bonke ngoluthi lwabo. Uzaqhubeka, uze njengesiphepho, ube njengeyezi elisibekele umhlaba, wena lawo wonke amaxuku akho, abantu abanengi belawe.

10 INkosi uJehova ithi: Ngalolosuku kuzafika imicabango engqondweni yakho, wenze amacebo amabi, 11 uthi: Ngizahlasela ilizwe elilemizi engabiyelwanga, ngibulale abantu abahlala ngokuthula bengethuki lutho, bonke behlala emizini engelamiduli, lengelamasango lemigoqo, 12 ngithathe impango ngiyithumbe, ngihlasele indawo ebezichithekile esezilabantu, ngihlasele abantu ababuthwe ezizweni abazuze izifuyo lempahla, abahlala enkabeni yomhlaba. 13 IShebha leDedani, labathengisi beTarshishi lawo wonke amabhongo ezilwane layo bazakuthi kuwe: Uzile yini ukuthatha impango yini? Ubuthanisile ixuku lakho ukuthumba impango, uthathe isiliva legolide, uthathe izifuyo lempahla, uthumbe impango enengi yini?

14 Ngalokho-ke, ndodana yomuntu, profetha kuGogi uthi: INkosi uJehova ithi: Ngalolosuku nxa isizwe sami uIsrayeli sesihlala singethuki, uzavuka, 15 uphume endaweni yakini, endaweni ezikhatshana zenyakatho, wena labantu abanengi kanye lawe, bonke begade amabhiza, belixuku elikhulu lebutho elilamandla. 16 Uzahlasela abantu bami uIsrayeli njengeyezi lisibekela umhlaba. Ensukwini zokucina ngizakuqhubeza lelizwe lami ukuze izizwe zingazi, nxa ngibonakalisa ngawe ubungcwele bami phambi kwazo, wena Gogi.

17 INkosi uJehova ithi: Ekukhulumeni kwami ngenceku zami abaprofethi ensukwini zasendulo, abaprofetha futhifuthi ngalezonsuku, kwakungawe engasonga ukumletha ukuhlasela koIsrayeli. 18 Kodwa ngalolosuku azafika ngalo uGogi elizweni lakoIsrayeli, ulaka lwami luzavutha, kutsho iNkosi uJehova. 19 Ngoba ngomona wami langolaka lwami oluvuthayo ngithi: Ngalolosuku kuzakuba khona ukunyikinyeka okukhulu elizweni lakoIsrayeli. 20 Inhlanzi zolwandle, lenyoni zamazulu, lenyamazana zeganga, lazo zonke izinto ezihahabayo phansi, labo bonke abantu abakhona emhlabeni, kuzathuthumela phambi kwami; intaba zizadilizelwa phansi, kudilike amawa, lemiduli yonke iwele phansi. 21 Ngizambizela konke okwesabekayo uGogi, kutsho iNkosi uJehova. Abantu bakhe bonke bazabulalana. 22 Ngizamjezisa ngomatshayabhuqe wesifo langokuchitheka kwegazi, ngehlisele phezu kwakhe lamaxuku akhe labo bonke abantu abalaye izulu lesiqhotho lomlilo lesolufa*. 23 Ngalokho ngizaveza ubukhulu bami lobungcwele bami, ngizibonakalise ezizweni ezinengi; khona-ke bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele