Ezekiel 39

1Wena-ke, ndodana yomuntu, profetha ngoGogi uthi: INkosi uJehova ithi: Khangela, ngimelene lawe, Gogi, sikhulu esikhulu seRoshi leMesheki leTubali. 2Ngizakuphendula, ngikuqhube, ngikukhuphe endaweni ezikhatshana zenyakatho, ngikuse entabeni zakoIsrayeli. 3Besengitshayela phansi idandili elisesandleni sakho sokhohlo, ngiwisele phansi imitshoko esandleni sakho sokunene. 4Uzawela phezu kwezintaba zakoIsrayeli, wena lamaxuku akho wonke labantu abalawe. Ngizakunikela emanqeni lezilweni zeganga ukuze kukudle. 5Uzawela endle, ngoba ngikhulumile, kutsho iNkosi uJehova. 6Ngizathumela umlilo kuMagogi lakulabo abahlala ngokulondolozeka ezihlengeni. Bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. 7Ngizakwenza ukuthi ibizo lami laziwe phakathi kwabantu bami uIsrayeli, kangisayikuyekela ibizo lami elingcwele lingcoliswe futhi; lezizwe zizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi, oNgcwele kaIsrayeli.

8Khangelani, kuyeza kuzakwenzeka, kutsho iNkosi uJehova; yilo lolosuku engakhuluma ngalo. 9Kuzakuthi labo abahlala emizini yakoIsrayeli baphume, babuthe izikhali, babase umlilo ngazo, izihlangu ezikhulu lamahawu lamadandili lemitshoko lezinduku lemikhonto, bakubase iminyaka eyisikhombisa, 10ukuze bangathezi inkuni egangeni, loba bazigamule eguswini, ngoba bazabasa imililo yabo ngezikhali; bazakwemuka labo ababemukayo, baphange labo ababaphangayo, kutsho iNkosi uJehova.

11Ngalolosuku ngizanika uGogi indawo yokungcwabela koIsrayeli isihotsha saseAbarimi, esingempumalanga kolwandle. Bazangcwatshelwa lapho uGogi lawo wonke amaxuku akhe, ligcwale lonke iAbarimi, balibize ngokuthi yisiHotsha samaxuku kaGogi. 12UIsrayeli uzabangcwaba inyanga eziyisikhombisa ukuze ilizwe lihlambuluke. 13Bonke abantu belizwe bazasiza ukubangcwaba, kubalethele udumo mhla ngibonakalisa inkazimulo yami, kutsho iNkosi uJehova.

14Bazamisa abantu abazahambahamba phakathi kwelizwe, bangcwabe labo abaseleyo elizweni ukuze lihlambuluke. Ekupheleni kwenyanga eziyisikhombisa bazaqalisa ukuhlola. 15Nxa behambahamba phakathi kwelizwe, omunye abone ithambo lomuntu, uzamisa isibonakaliso phansi kwalo, baze balingcwabe abangcwabayo esiHotsheni samaxuku kaGogi. 16Kukhona umuzi lapho othiwa iHamona. Bazahlambulula ilizwe ngokunjalo.

17Wena-ke, ndodana yomuntu, kutsho iNkosi uJehova, khuluma lenyoni zenhlobo zonke lenyamazana zonke zeganga, uthi: Hlanganani lize, buthanani livela indawo zonke lize edilini lomhlatshelo engililungiselele lona, idili elikhulu lomhlatshelo eliphezu kwentaba zakoIsrayeli, lizakudla inyama linathe igazi. 18Lizakudla inyama yamaqhawe, linathe igazi leziphathamandla zomhlaba; banjengezinqama, lamawundlu, lezimbuzi, lamajongosi, lezinonileyo zeBashani. 19Lizakudla amahwahwa lize lisuthe, linathe igazi lize lidakwe, edilini lomhlatshelo engililungisela lona. 20Lizasutha etafuleni lami amabhiza labagadi lamaqhawe lamadoda wonke empi, kutsho iNkosi uJehova.

21Ngizamisa inkazimulo yami phakathi kwezizwe; izizwe zonke zizabona isigwebo engisenzileyo, lesandla sami engisehlisele phezu kwabo. 22Indlu kaIsrayeli izakwazi ukuthi ngiyi Nkosi uNkulunkulu wabo kusukela kulolosuku.

23Lezizwe zizakwazi ukuthi indlu kaIsrayeli yathunjwa ngenxa yesono sayo, ngoba bangikhohlisa kakhulu ngaze ngafihla ubuso bami kibo, ngabanikela ezandleni zezitha zabo, bawa ngenkemba. 24Ngabaphatha ngokufanele ukungcola kwabo leziphambeko zabo, ngabafihlela ubuso bami.

25Ngalokho-ke iNkosi uJehova ithi: Sengizabuyisa abantu bakaJakobe, ngibe lesihawu kuIsrayeli wonke, ngibe lobukhwele langebizo lami elingcwele. 26Bazakhohlwa ihlazo labo lokungikhohlisa kwabo konke, nxa sebehlale elizweni labo kungasekho lobethusayo, 27lapho sengibakhuphile ebantwini, ngabaqoqa emazweni ezitha zabo, ngabonakalisa ubungcwele bami ngabo phambi kwezizwe. 28Bazakwazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova wabo ngoba ngabaxotshela phakathi kwezizwe, ngabuye ngabaqoqela elizweni labo. Kangisayikutshiya loyedwa wabo phakathi kwezizwe. 29Kangisayikubafihlela ubuso bami nxa sengithela umoya wami phezu kukaIsrayeli, kutsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele