Ezekiel 39

Wena-ke, ndodana yomuntu, profetha ngoGogi uthi: INkosi uJehova ithi: Khangela, ngimelene lawe, Gogi, sikhulu esikhulu seRoshi leMesheki leTubali. Ngizakuphendula, ngikuqhube, ngikukhuphe endaweni ezikhatshana zenyakatho, ngikuse entabeni zakoIsrayeli. Besengitshayela phansi idandili elisesandleni sakho sokhohlo, ngiwisele phansi imitshoko esandleni sakho sokunene. Uzawela phezu kwezintaba zakoIsrayeli, wena lamaxuku akho wonke labantu abalawe. Ngizakunikela emanqeni lezilweni zeganga ukuze kukudle. Uzawela endle, ngoba ngikhulumile, kutsho iNkosi uJehova. Ngizathumela umlilo kuMagogi lakulabo abahlala ngokulondolozeka ezihlengeni. Bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. Ngizakwenza ukuthi ibizo lami laziwe phakathi kwabantu bami uIsrayeli, kangisayikuyekela ibizo lami elingcwele lingcoliswe futhi; lezizwe zizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi, oNgcwele kaIsrayeli.

Khangelani, kuyeza kuzakwenzeka, kutsho iNkosi uJehova; yilo lolosuku engakhuluma ngalo. Kuzakuthi labo abahlala emizini yakoIsrayeli baphume, babuthe izikhali, babase umlilo ngazo, izihlangu ezikhulu lamahawu lamadandili lemitshoko lezinduku lemikhonto, bakubase iminyaka eyisikhombisa, 10 ukuze bangathezi inkuni egangeni, loba bazigamule eguswini, ngoba bazabasa imililo yabo ngezikhali; bazakwemuka labo ababemukayo, baphange labo ababaphangayo, kutsho iNkosi uJehova.

11 Ngalolosuku ngizanika uGogi indawo yokungcwabela koIsrayeli isihotsha saseAbarimi, esingempumalanga kolwandle. Bazangcwatshelwa lapho uGogi lawo wonke amaxuku akhe, ligcwale lonke iAbarimi, balibize ngokuthi yisiHotsha samaxuku kaGogi. 12 UIsrayeli uzabangcwaba inyanga eziyisikhombisa ukuze ilizwe lihlambuluke. 13 Bonke abantu belizwe bazasiza ukubangcwaba, kubalethele udumo mhla ngibonakalisa inkazimulo yami, kutsho iNkosi uJehova.

14 Bazamisa abantu abazahambahamba phakathi kwelizwe, bangcwabe labo abaseleyo elizweni ukuze lihlambuluke. Ekupheleni kwenyanga eziyisikhombisa bazaqalisa ukuhlola. 15 Nxa behambahamba phakathi kwelizwe, omunye abone ithambo lomuntu, uzamisa isibonakaliso phansi kwalo, baze balingcwabe abangcwabayo esiHotsheni samaxuku kaGogi. 16 Kukhona umuzi lapho othiwa iHamona. Bazahlambulula ilizwe ngokunjalo.

17 Wena-ke, ndodana yomuntu, kutsho iNkosi uJehova, khuluma lenyoni zenhlobo zonke lenyamazana zonke zeganga, uthi: Hlanganani lize, buthanani livela indawo zonke lize edilini lomhlatshelo engililungiselele lona, idili elikhulu lomhlatshelo eliphezu kwentaba zakoIsrayeli, lizakudla inyama linathe igazi. 18 Lizakudla inyama yamaqhawe, linathe igazi leziphathamandla zomhlaba; banjengezinqama, lamawundlu, lezimbuzi, lamajongosi, lezinonileyo zeBashani. 19 Lizakudla amahwahwa lize lisuthe, linathe igazi lize lidakwe, edilini lomhlatshelo engililungisela lona. 20 Lizasutha etafuleni lami amabhiza labagadi lamaqhawe lamadoda wonke empi, kutsho iNkosi uJehova.

21 Ngizamisa inkazimulo yami phakathi kwezizwe; izizwe zonke zizabona isigwebo engisenzileyo, lesandla sami engisehlisele phezu kwabo. 22 Indlu kaIsrayeli izakwazi ukuthi ngiyi Nkosi uNkulunkulu wabo kusukela kulolosuku.

23 Lezizwe zizakwazi ukuthi indlu kaIsrayeli yathunjwa ngenxa yesono sayo, ngoba bangikhohlisa kakhulu ngaze ngafihla ubuso bami kibo, ngabanikela ezandleni zezitha zabo, bawa ngenkemba. 24 Ngabaphatha ngokufanele ukungcola kwabo leziphambeko zabo, ngabafihlela ubuso bami.

25 Ngalokho-ke iNkosi uJehova ithi: Sengizabuyisa abantu bakaJakobe, ngibe lesihawu kuIsrayeli wonke, ngibe lobukhwele langebizo lami elingcwele. 26 Bazakhohlwa ihlazo labo lokungikhohlisa kwabo konke, nxa sebehlale elizweni labo kungasekho lobethusayo, 27 lapho sengibakhuphile ebantwini, ngabaqoqa emazweni ezitha zabo, ngabonakalisa ubungcwele bami ngabo phambi kwezizwe. 28 Bazakwazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova wabo ngoba ngabaxotshela phakathi kwezizwe, ngabuye ngabaqoqela elizweni labo. Kangisayikutshiya loyedwa wabo phakathi kwezizwe. 29 Kangisayikubafihlela ubuso bami nxa sengithela umoya wami phezu kukaIsrayeli, kutsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele