Ezekiel 4

Umfanekiso wokuvinjezelwa kweJerusalema

1 Wena, ndodana yomuntu, zithathela isitina, usibeke phambi kwakho, ubhale kiso ngokugubha umfanekiso womuzi, umuzi weJerusalema; 2udwebe indawo zokuwuvimbezela, lomduli wokuwuvimbezela, ledundulu; udwebe lenkamba futhi, lezigodo zokudiliza inhlangothi zonke. 3Uthathe umganu oyincence wensimbi, uwumise phakathi kwakho lomuzi, ube ngumduli wensimbi; wena ukhangele ngakuwo umuzi, umuzi ube ngovinjezelweyo, wena ube ngumvimbezeli. Lokhu kuzakuba yisibonakaliso kundlu kaIsrayeli. 4Ubusulala ngomhlubulo wakho wangasekhohlo, ngizabeka phezu kwakho isono sikaIsrayeli; uzathwala isono sabo insuku zonke zokulala kwakho ngalowomhlubulo. 5Usuku olulodwa luzamela umnyaka wokona kwabo; ngimisile ukuthi ukuthwale insuku ezilikhulu lamatshumi ayisificamunwemunye. Ngokunjalo-ke uzathwala ukona kwakoIsrayeli. 6Lapho usuziphelelisile lezonsuku, uzalala phansi ngokwesibili, kodwa ngomhlubulo wangakwesokunene, uthwale ukona kwakoJuda insuku ezingamatshumi amane; usuku olulodwa ngilumisele umnyaka. 7Uzakhangela ekuvinjezelweni kweJerusalema, ingalo yakho yembuliwe, uprofethe ngawo umuzi. 8Khangela, ngizakubopha ngamagoda ukuze ungatshibilikeli emhlubulweni omunye lomunye kuze kuphelele insuku zokuvinjezelwa kwakho.

9Uthathe ingqoloyi lebhali* lendumba lendlubu lenyawuthi lophoko, ukuhlanganise esitsheni sinye, wenze ngakho ukudla. Insuku olala ngazo ngomhlubulo wakho ezingamakhulu amathathu lezificamunwemunye uzakudla khona. 10Uzalinganisa ukudla kwakho, udle amashekeli* angamatshumi amabili ngelanga, ukudle ngesikhathi ngesikhathi. 11Amanzi akho okunatha lawo uwalinganise, unathe ingxenye yesithupha yehini*, uwanathe ngesikhathi ngesikhathi. 12Ukudla kwakho uzakudla kwenziwe njengezinkwa zebhali*, ukupheke ngamalongwe abantu, ukuphekele lapho abantu abangakubona khona. 13I Nkosi yathi: Ngokunjalo-ke abantwana bakoIsrayeli bazakudla ukudla okungcolileyo ezizweni engizabaxotshela kizo.

14Ngasengisithi: O Nkosi Jehova! Khangela, kangizanga ngingcoliswe. Kusukela ebutsheni bami kuze kube lamuhla kangizanga ngidle ingcuba lokubulewe zinyamazana, lenyama engcolileyo kayizanga ingene emlonyeni wami. 15Yasisithi kimi: Khangela, ngikunika amalongwe enkomo endaweni yamalongwe abantu ukuze upheke ngawo ukudla kwakho.

16Yathi futhi kimi: Ndodana yomuntu, khangela, ngizanciphisa ukudla kwabo kwensuku zonke eJerusalema; abantu bazakudla ukudla ngesisindo benqineka, balinganise lamanzi abawanathayo benqineka. 17Ukudla kwabo lamanzi abo kuzancipha, baze baphelelwe ngamandla lapho bebonana, baphele nya ngenxa yezono zabo.

Copyright information for Ndebele