Ezekiel 40

Umbono womprofethi ngethempeli elitsha

1 Ngomnyaka wamatshumi amabili lanhlanu wokuthunjwa kwethu, ekuqaliseni komnyaka, ngosuku lwetshumi lwenyanga, ngomnyaka wetshumi lane emva kokutshaywa komuzi, ngalolosuku, isandla se Nkosi saba phezu kwami. 2Ngombono uNkulunkulu wangisa elizweni lakoIsrayeli, wangibeka phezu kwentaba ende kakhulu, lapho engabona khona okwakungathi yindlu zomuzi kuphambi kwami. 3Lapho angiletha khona, khangela, kwakukhona umuntu olesimo esifanana lethusi, ephethe intambo ephothiweyo lomhlanga wokulinganisa, emi esangweni. 4Lowomuntu wathi kimi: Ndodana yomuntu, khangela ngamehlo akho, uzwe ngendlebe zakho, ubeke ingqondo yakho kulokho konke engizakutshengisa khona, ngoba ulethelwe ukuthi ngikutshengise khona, utshumayele koIsrayeli konke lokho ozakubona. 5Khangela, kwakukhona umduli ngaphandle ozingelezele indawo yethempeli, ubude bomhlanga wokulinganisa owawuphethwe ngulowomuntu babuzingalo eziyisithupha, ubude bengalo inye buyingalo lesandla. Waselinganisa ubuqatha bomduli, balingana lomhlanga munye, lobude balingana lomhlanga munye.

6Wasesiya esangweni elikhangele impumalanga, wakhwela ngezinyathelo, walinganisa umbundu wesango, walingana lomhlanga munye ukutshona kwawo. 7Walinganisa izindlu eziseceleni, zaba ngumhlanga munye ubude, lomhlanga munye ububanzi. Walinganisa umkhandlo ophakathi kwezindlu eziseceleni, waba zingalo ezinhlanu. Umbundu wesango ongasendlini engasekungeneni kwesango langaphakathi waba ngumhlanga munye. 8Waselinganisa indlu engasekungeneni, yaba zingalo eziyisificaminwembili, 9lensika zayo zaba zingalo ezimbili. Indlu esesangweni yayisekucineni ngaphakathi. 10Kwakukhona izindlu ezintathu ngapha langapha kwesango langasempumalanga, zontathu zazilingana, lensika zangapha langapha zazilingana. 11Waselinganisa ububanzi besango, baba zingalo ezilitshumi, lobude besango baba zingalo ezilitshumi lantathu. 12Kwakukhona umnxibo phambi kwezindlu eziseceleni, uyingalo ngapha langapha. Izindlu eziseceleni zazizingalo eziyisithupha ngapha langapha. 13Waselinganisa isango kusukela ngasemva kwenye indlu kusiya ngasemva kwenye, kwaba zingalo ezingamatshumi amabili lanhlanu ububanzi, kusukela emnyango kusiya emnyango. 14Waselinganisa indlu esekungeneni, yaba zingalo ezingamatshumi amabili; kwakukhona iguma elizingelezele indlu engasekungeneni kwesango. 15Kusukela ngaphambi kwesango ekungeneni kuze kube sekucineni ngaphakathi endlini esekungeneni kwesango kwaba zingalo ezingamatshumi amahlanu. 16Emaceleni womabili esango kwakulamawindi, ezindlini eziseceleni emkhandlweni ophakathi kwazo; kwakukhona amawindi indawo zonke zendlu engasekungeneni kwesango, lezihlahla zelala zicecise izinsika.

17Wasengisa egumeni elingaphandle, khangela, kwakukhona lapho izindlwana lendawo egandelweyo kuzingelezele iguma, izindlwana ezingamatshumi amathathu zingaphambi kwendawo egandelweyo. 18Indawo egandelweyo yayisemasangweni, ilingana lobude bamasango, yayiyindawo engaphansi. 19Waselinganisa ububanzi beguma, kusukela ngaphambi kwesango elingaphansi kusiya ngaphandle kwesango elingaphakathi, kwaba zingalo ezilikhulu. Wasengisa ngenyakatho.

20Kwakukhona lapho isango elalikhangele inyakatho, lilisango leguma langaphakathi. Walinganisa ubude balo lobubanzi balo. 21Lezindlu zalo ezintathu ngapha langapha lensika zalo lendlu yazo engasekungeneni kwakulingana lokwesango lokuqala. Ubude balo babuzingalo ezingamatshumi amahlanu, lobubanzi balo babuzingalo ezingamatshumi amabili lanhlanu. 22Amawindi alo, lendlu yalo engasekungeneni, lezihlahla zalo zamalala kwakulingana lokwesango elikhangele impumalanga. Kwakulezinyathelo eziyisikhombisa eziya kilo, lendlu esekungeneni yayingaphakathi. 23Maqondana lesango ngenyakatho, njengempumalanga, kwakukhona isango leguma, walinganisa kusukela esangweni kusiya esangweni, kwaba zingalo ezilikhulu.

24Wasengisa ngeningizimu, khangela, kwakukhona isango ngeningizimu; walinganisa insika zalo lendlu yalo esekungeneni, kwakulingana lezinye. 25Kwakukhona kilo amawindi inhlangothi zonke lendlini yalo ekungeneni, ayefanana lamanye amawindi. Ubude balo babuzingalo ezingamatshumi amahlanu, lobubanzi balo buzingalo ezingamatshumi amabili lanhlanu. 26Kwakukhona izinyathelo eziyisikhombisa eziya kilo, lendlu esekungeneni yayiphakathi; kwakulezihlahla zamalala ensikeni zalo, ngapha langapha kwalo. 27Kwakukhona isango ngeningizimu kweguma elingaphakathi; walinganisa kusukela esangweni kusiya esangweni ngeningizimu, kwaba zingalo ezilikhulu.

28Wasengiletha egumeni elingaphakathi ngesango leningizimu, walinganisa isango leningizimu, lalilingana lamanye. 29Indlu zalo eziseceleni lensika zalo lendlu yalo esekungeneni zazilingana lezinye. Kwakukhona kilo amawindi inhlangothi zonke lendlini yalo ekungeneni. Ubude balo babuzingalo ezingamatshumi amahlanu, lobubanzi balo buzingalo ezingamatshumi amabili lanhlanu. 30Kwakukhona izindlu ezisekungeneni inhlangothi zonke, ubude bazo buzingalo ezingamatshumi amabili lanhlanu, lobubanzi bazo buzingalo ezinhlanu. 31Indlu yalo esekungeneni yayikhangele iguma elingaphandle, kukhona izihlahla zamalala ensikeni zalo; kwakukhona izinyathelo eziyisificaminwembili zokuya kilo.

32Wasengisa egumeni elingaphakathi ngempumalanga, walinganisa isango, lalilingana lamanye. 33Indlu zalo eziseceleni, lensika zalo, lendlu yalo esekungeneni zazilingana lezinye; kwakukhona kilo amawindi inhlangothi zonke lendlini yalo ekungeneni. Ubude balo babuzingalo ezingamatshumi amahlanu, lobubanzi balo buzingalo ezingamatshumi amabili lanhlanu. 34Indlu yalo esekungeneni yayikhangele iguma elingaphandle, kukhona izihlahla zamalala ensikeni zalo, ngapha langapha kwalo; kwakukhona izinyathelo eziyisificaminwembili zokuya kilo.

35Wasengisa esangweni elingenyakatho, walilinganisa, lalilingana lamanye. 36Indlu zalo eziseceleni, lensika zalo, lendlu yalo esekungeneni zazilingana lezinye; lalilamawindi inhlangothi zonke; ubude balo babuzingalo ezingamatshumi amahlanu, lobubanzi balo buzingalo ezingamatshumi amabili lanhlanu. 37Indlu yalo esekungeneni yayikhangele iguma elingaphandle, kwakukhona izihlahla zamalala ensikeni zalo. ngapha langapha kwalo, kwakukhona izinyathelo eziyisificaminwembili zokuya kilo. 38Kwakukhona indlu eyayilomnyango ongasendlini esekungeneni kwesango, lapho okwakuzageziselwa khona umnikelo wokutshiswa.

39Endlini esekungeneni kwesango kwakukhona amatafula amabili ngapha langapha, okwakuzahlatshelwa kiwo umnikelo wokutshiswa lomnikelo wesono lomnikelo wecala. 40Ngaphandle kwendlu esekungeneni, ekungeneni kwesango elingenyakatho, kwakukhona amatafula amabili, langaphakathi kwendlu esekungeneni kwesango kwakukhona amatafula amabili. 41Amatafula amane ayengaphakathi, lamatafula amane ayengaphandle, eceleni kwesango, wonke ayeyisificaminwembili lapho okwakuzahlatshelwa khona umhlatshelo. 42Kwakukhona futhi amatafula amane ayenziwe ngamatshe abaziweyo, angawomnikelo wokutshiswa. ubude bawo buyingalo lengxenye eyodwa kwezimbili, lobubanzi bawo buyingalo lengxenye eyodwa kwezimbili, lokuphakama kwawo kuyingalo, okwakuzabekwa kiwo izinto zokuhlaba umnikelo wokutshiswa leminye iminikelo. 43Imibundu, ubude bayo bungangesandla, yayifakiwe ngaphakathi inhlangothi zonke. Ematafuleni kwakuzabekwa inyama yomnikelo.

44Wasengingenisa egumeni elingaphakathi. kwakukhona egumeni elingaphakathi izindlu ezimbili. Enye isesangweni elingenyakatho, ikhangele iningizimu, lenye ingasesangweni elingeningizimu, ikhangele inyakatho. 45Wasesithi kimi: Lindlu ekhangele iningizimu ngeyabapristi abaphethe ithempeli, 46lendlu ekhangele inyakatho ngeyabapristi abaphethe ilathi. Ngitsho amadodana kaZadoki okuyiwona wodwa phakathi kwamadodana kaLevi angasondela e Nkosini ukuyikhonza. 47Waselinganisa iguma, ubude balo baba yizingalo ezilikhulu. lobubanzi balo buzingalo ezilikhulu. inhlangothi zonke, lelathi laliphambi kwethempeli.

48Wasengiletha endlini esekungeneni kwethempeli, walinganisa insika zendlu, zaba zingalo ezinhlanu inhlangothi zonke; ububanzi besango baba zingalo ezilitshumi lane; lobubanzi bemiduli eseceleni kwesango baba zingalo ezintathu ngapha langapha. 49Ubude bendlu esekungeneni babuzingalo ezingamatshumi amabili, lobubanzi bayo buzingalo ezilitshumi lambili; kwakukhona izinyathelo ezilitshumi eziya kilo; kwakukhona insika ekungeneni kwesango inhlangothi zombili.

Copyright information for Ndebele