Ezekiel 41

Wasengingenisa ethempelini, walinganisa insika, ububanzi bazo babuzingalo eziyisithupha inhlangothi zonke. Ububanzi bomnyango babuzingalo ezilitshumi, lobubanzi bemiduli eseceleni kwesango babuzingalo ezinhlanu ngapha langapha. Waselinganisa ubude bethempeli, baba zingalo ezingamatshumi amane, lobubanzi balo baba zingalo ezingamatshumi amabili. Wasengena endlini engaphakathi, walinganisa insika zomnyango, zaba zingalo ezimbili, lobubanzi bomnyango baba zingalo eziyisithupha; lemiduli eseceleni kwesango yaba zingalo eziyisikhombisa. Walinganisa ubude bendlu esekucineni, baba zingalo ezingamatshumi amabili, lobubanzi bayo baba zingalo ezingamatshumi amabili. Wasesithi kimi: Lokhu kuyingcwele yezingcwele. Waselinganisa umduli wethempeli, ubuqatha bawo baba zingalo eziyisithupha. Ububanzi bezindlu eziseceleni baba zingalo ezine, inhlangothi zonke zethempeli. Izindlu eziseceleni zazelekene zintathu, enye phezu kwenye, zingamatshumi amathathu mzila munye. Kwakulezisekelo emdulini wethempeli ezisekele izindlu eziseceleni ukuze zingaqiniswa ngumduli wethempeli. Izindlu eziseceleni zaqhela zaba banzi ekuphakameni kwazo kusukela kwenye indlu kusiya kwenye, zivumelana lokuqhela kwezisekelo kusukela kwenye indlu kusiya kwenye, inhlangothi zonke zethempeli. Ethempelini kwakukhona ilele, ukuze umuntu asuke endlini engaphansi, adabule kwephakathi, ukuya kwephezulu.

Ngabona futhi ukuthi ithempeli lalilendawo edundubeleyo inhlangothi zonke. Izisekelo zezindlu eziseceleni zazilingana lomhlanga owodwa olobude obuzingalo eziyisithupha. Ubuqatha bomduli wangaphandle wezindlu eziseceleni babuzingalo ezinhlanu; lengxenye yendawo edundubeleyo eyayisele yayizingalo ezinhlanu. 10 Indawo edundubeleyo engaphandle kwezindlu eziseceleni ezizingelezele ithempeli ububanzi bayo babuzingalo ezingamatshumi amabili. 11 Izivalo zezindlu eziseceleni zavulelwa endaweni edundubeleyo eseleyo, esinye isivalo sivulelwa enyakatho lesinye sivulelwa eningizimu; ububanzi bendawo eseleyo babuzingalo ezinhlanu inhlangothi zonke. 12 Indlu eyayikhangele iguma lethempeli ngentshonalanga, ububanzi bayo babuzingalo ezingamatshumi ayisikhombisa, lobuqatha bomduli wayo babuzingalo ezinhlanu inhlangothi zonke, lobude bawo babuzingalo ezingamatshumi ayisificamunwemunye.

13 Waselinganisa ithempeli, ubude balo baba zingalo ezilikhulu. Igceke lendlu lilemiduli yalo kwaba zingalo ezilikhulu ubude; 14 lobubanzi bethempeli ngempumalanga kanye leguma baba zingalo ezilikhulu. 15 Waselinganisa indlu ekhangele iguma engentshonalanga kanye lemiduli yayo inhlangothi zonke, yaba zingalo ezilikhulu ubude. Ithempeli, lendlu engaphakathi, lendlu esekungeneni ngaphandle, 16 zazilemiduli yamapulanka; izindlu lezi ezintathu zazilamawindi alemigubazi. Kusukela phansi kuze kufike emawindini langaphezu komnyango, 17 endlini engaphakathi lezindlini ekungeneni lakuyo yonke imiduli ngaphandle langaphakathi, 18 kwakukhona izithombe ezibaziweyo, ezamakherubi, lezihlahla zelala, isihlahla selala simi phakathi kwamakherubi* amabili. Ikherubhi* lilinye lalilobuso obubili, 19 obunye buyibuso bomuntu bukhangelene lesihlahla selala, lobunye buyibuso bebhongo lesilwane bukhangelene lesihlahla selala. Zazinjalo izithombe ezibaziweyo ethempelini lonke. 20 Amakherubi* lezihlahla zelala kwakubaziwe kusukela phansi kwaze kwafika ngaphezu komnyango, lemdulini wethempeli. 21 Imigubazi yomnyango wethempeli yayilingana inhlangothi zonke; laphambi kwendawo engcwele kwakukhona into, 22 efanana lelathi eyakhiwe ngezigodo, ukuphakama kwayo kuzingalo ezintathu, ubude bayo buzingalo ezimbili, lobubanzi bayo buzingalo ezimbili; izingonsi zayo lesidindi sayo kanye lemiduli yayo kwenziwe ngezigodo. Wathi kimi: Lokhu kulitafula eliphambi kwe Nkosi.

23 Ithempeli lendawo engcwele kokubili kwakulezivalo ezihlanganayo. 24 Izivalo zazilempiko ezimbili, ileso laleso isivalo silempiko ezimbili ezivulekayo. 25 Ezivalweni zethempeli kwakubazwe amakherubi* lezihlahla zelala, njengalokho okwakusemidulini. Kwakukhona uphahla lwezigodo ngaphambi kwendlu engasekungeneni. 26 Kwakukhona amawindi alemigubazi lezihlahla zelala ngapha langapha kwamawindi, emidulini esemaceleni endlu esekungeneni.

Copyright information for Ndebele