Ezekiel 42

1Wasengikhuphela egumeni elingaphandle, ngenyakatho, wangisa ezindlini ezaziqondene legceke lethempeli maqondana lendlu engenyakatho. 2Ubude bendlu eyayingenyakatho babuzingalo ezilikhulu, lobubanzi bayo buzingalo ezingamatshumi amahlanu. 3Endaweni eseleyo eyizingalo ezingamatshumi amabili eyayihlangene lendlu engaphakathi ledundulwini eligandelweyo elegceke elingaphandle, kwakukhona imikhandlo emithathu eyclekeneyo efananayo. 4Ngaphambi kwezindlu kwakukhona indlela, ububanzi bayo buzingalo ezilitshumi, lobude bayo buzingalo ezilikhulu eyayiqonda egumeni elingaphakathi; iminyango yazo yayikhangele ngenyakatho. 5Izindlu ezingaphezulu zazinciphile kulezindlu ezingaphansi leziphakathi. ngoba imikhandlo yayiziminyanisile. 6Ngoba zonke zazelekene zintathu, zingelansika njengeguma; eziphezulu zinciphile kuleziphakathi lezingaphansi. 7Umduli wangaphandle ubude bawo buzingalo ezingamakhulu amahlanu, wahamba ngaphambi kwezindlu, ulinganisene lazo, endaweni yeguma elingaphandle. 8Izindlu ezazixhumene leguma elingaphandle ubude bazo babuzingalo ezingamatshumi amahlanu; khangela, lalezo ezazikhangelene lethempeli ubude bazo buzingalo ezilikhulu. 9Ngaphansi kwalezizindlu kwakukhona umnyango ovelela ngempumalanga lapho umuntu engena evelela egumeni elingaphandle, 10lapho okwakuqalisa khona umduli weguma. Lendaweni engeningizimu, ukudlula igceke eliseleyo kanye lendlu, kwakukhona ezinye izindlu, 11kulendlela phambi kwazo. Lezindlu zazifanana ngobude langobubanzi langesinye isimo lalezo ezikhangele inyakatho, leminyango yazo yokuphuma leyokungena eyayifanana leyezindlu ezingeningizimu. 12Lapho umuntu eqonda ngempumalanga, lapho okuqalisa indlela khona, kwakulomnyango emdulini wangaphakathi. 13Wasesithi kimi: Izindlu ezingenyakatho leziqondene lazo ngeningizimu ziyizindlu ezingcwele, lapho abapristi abeza e Nkosini abazadlela khona iminikelo engcwelengcwele; babeke khona iminikelo engcwelengcwele, umnikelo wokudla, lomnikelo wesono, lomnikelo wecala, ngoba indawo ingcwele. 14Lapho abapristi bengena endaweni engcwele, kabayikuphumela egumeni elingaphandle bengazibekanga lapho izembatho abakhonza ngazo, ngoba lezi zingcwele. Bazagqoka ezinye izembatho bengakasondeli eduze lalokho okungokwabantu.

15Kwathi nxa eseqedile ukulinganisa ngaphakathi kwethempeli, wangikhupha ngesango elikhangele impumalanga, walinganisa ithempeli ngakuleyondawo. 16Ngomhlanga wokulinganisa walinganisa indawo engempumalanga, yaba zingalo ezingamakhulu amahlanu. 17Wasephenduka elinganisa indawo engenyakatho, yaba zingalo ezingamakhulu amahlanu. 18Wasephenduka elinganisa indawo engeningizimu, yaba zingalo ezingamakhulu amahlanu.

19Wasephenduka elinganisa indawo engentshonalanga, yaba zingalo ezingamakhulu amahlanu. 20Walinganisa indawo zozine. Lalilomduli olizingelezeleyo, uzingalo ezingamakhulu amahlanu ubude, lezingalo ezingamakhulu amahlanu ububanzi, ukwehlukanisa okungcwele lokungangcwele.

Copyright information for Ndebele