Ezekiel 43

Inkazimulo ye Nkosi igcwalisa ithempeli

1 Wasengiletha esangweni, isango elikhangele impumalanga. 2Khangela, inkazimulo kaNkulunkulu kaIsrayeli yavelela ngempumalanga, lomdumo wokuza kwakhe wawunjengowamanzi amanengi, lomhlaba wakhanya ngenkazimulo yakhe. 3Umbono engawubonayo wawunjengombono engawubona lapho uNkulunkulu esiza ukuchitha iJerusalema, unjengombono engawubona emfuleni iKebari; ngathi mbo ngobuso phansi. 4Nxa inkazimulo ye Nkosi ingena ethempelini ngesango elikhangele impumalanga, 5umoya wangiphakamisa, wangiletha egumeni elingaphakathi; khangela-ke, inkazimulo ye Nkosi yayigcwele ithempeli. 6Lapho lowomuntu emi phansi kwami, ngezwa omunye ekhuluma lami ethempelini.

7Wathi kimi: Ndodana yomuntu, le yindawo yesihlalo sami sobukhosi lendawo yengaphansi yenyawo zami, lapho engizahlala khona phakathi kwabantwana bakoIsrayeli kokuphela. Indlu kaIsrayeli kayisayikungcolisa ibizo lami elingcwele, bona lamakhosi abo, ngokuwula kwabo langezidumbu zamakhosi abo, 8ngokumisa umbundu womnyango wabo phansi kowami, lensika zeminyango yabo phansi kwezami, sehlukaniswe ngumduli kuphela. Bangcolisile ibizo lami elingcwele ngamanyala abo abawenzileyo, ngakho ngibaqedile ngolaka lwami. 9Ngakhoke kabalahle izithombe zabo lezidumbu zamakhosi abo khatshana lami, ngizahlala phakathi kwabo kokuphela.

Ilathi elisethempelini elitsha

10Wena-ke, ndodana yomuntu, tshela indlu kaIsrayeli ngalelithempeli, ngokukhangeleka kwalo langesimo salo, ukuze babe lenhloni ngobubi babo. 11Uba belenhloni ngakho konke abakwenzileyo, ubatshengise ithempeli, ukuma kwezinto zalo, intuba zalo zokuphuma lezokungena, lesimo salo sonke, ubatshele imithetho yalo yonke lemilayo yalo yonke. Ukubhale konke phambi kwabo ukuze bayigcine bayenze yonke imilayo yalo lemithetho yalo. 12Nanku umlayo wethempeli, indawo yonke esengqongeni yentaba izakuba yingcwelengcwele. Khangela, yiwo lowo umlayo wethempeli.

13Nanzi izilinganiso zelathi ngezingalo, ubude bengalo inye buyingalo lesandla; ukuphakama kwesidindi salo kuzakuba yingalo, lobubanzi baso bube yingalo, lomqolo olingana lesandla emphethweni waso. Lobu buzakuba yibude belathi; 14ingalo ezimbili kusukela esidindini phansi kusiya ngaphezu kwelitshe lokuqala, ububanzi buyingalo; kusukela ngaphezu kwelitshe elincinyane kusiya ngaphezu kwelitshe elikhulu kube zingalo ezine, ububanzi buyingalo. 15Iziko lelathi libe zingalo ezine ukuphakama; kusukela eziko lelathi kusiya phezulu kulempondo ezine, ubude bazo buyingalo. 16Iziko lelathi lizalingana inhlangothi zonke, ubude balo bube zingalo ezilitshumi lambili lobubanzi bube zingalo ezilitshumi lambili. 17Umphetho walo uzalingana inhlangothi zonke, ubude bube zingalo ezilitshumi lane, lobubanzi bube zingalo ezilitshumi lane, ube lomqolo emaceleni awo. ububanzi balo bube yingxenye eyodwa kwezimbili yengalo, ngaphansi kube yingalo inhlangothi zonke. Izinyathelo zelathi zizakhangela empumalanga.

18Wasesithi kimi: Ndodana yomuntu, iNkosi uJehova ithi: Nansi imithetho emayelana lokunikela elathini. Mhla lisakhelwa ukunikela iminikelo yokutshiselwa kilo lokufafaza igazi kilo, 19uzanika abapristi abangamaLevi abosendo lukaZadoki, abasondela ukukhonza kimi ijongosi ithole lenkomo, lomnikelo wesono, kutsho iNkosi uJehova. 20Uthathe elinye legazi layo, ulifake empondweni zozine zelathi, lezingonsini zozine zomphetho walo, lemqolweni olizingelezeleyo. Ngokunjalo-ke uzalihlambulula ilathi, ulenzele inhlawulo yokuthula. 21Uthathe ijongosi lomnikelo wesono, ulitshise endaweni elungisiweyo yethempeli ngaphandle kwendawo engcwele. 22Ngosuku lwesibili uzanikela izinyane lembuzi elipheleleyo libe ngumnikelo wesono; lihlambuluke ilathi njengoba lihlanjululwe ngejongosi. 23Nxa usuqedile ukulihlambulula, uzanikela ijongosi ithole lenkomo elingelasici lenqama engelasici ephuma emhlanjini. 24Uzilethe phambi kwe Nkosi, abapristi bazifafaze ngetswayi, bazinikele zibe ngumnikelo wokutshiswa e Nkosini. 25Insuku eziyisikhombisa insuku zonke uzanika imbuzi ibe ngumnikelo wesono, unikele lejongosi ithole lenkomo lenqama okuvela emhlanjini kungelasici. 26Insuku eziyisikhombisa bazakwenzela ilathi inhlawulo yokuthula, balihlambulule, balenze libe ngcwele. 27Nxa seziphelile lezonsuku, kusukela esukwini lwesificaminwembili abapristi bazanikela phezu kwelathi iminikelo yenu yokutshiswa leminikelo yokuthula; ngizalemukela, kutsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele