Ezekiel 43

Inkazimulo ye Nkosi igcwalisa ithempeli

Wasengiletha esangweni, isango elikhangele impumalanga. Khangela, inkazimulo kaNkulunkulu kaIsrayeli yavelela ngempumalanga, lomdumo wokuza kwakhe wawunjengowamanzi amanengi, lomhlaba wakhanya ngenkazimulo yakhe. Umbono engawubonayo wawunjengombono engawubona lapho uNkulunkulu esiza ukuchitha iJerusalema, unjengombono engawubona emfuleni iKebari; ngathi mbo ngobuso phansi. Nxa inkazimulo ye Nkosi ingena ethempelini ngesango elikhangele impumalanga, umoya wangiphakamisa, wangiletha egumeni elingaphakathi; khangela-ke, inkazimulo ye Nkosi yayigcwele ithempeli. Lapho lowomuntu emi phansi kwami, ngezwa omunye ekhuluma lami ethempelini.

Wathi kimi: Ndodana yomuntu, le yindawo yesihlalo sami sobukhosi lendawo yengaphansi yenyawo zami, lapho engizahlala khona phakathi kwabantwana bakoIsrayeli kokuphela. Indlu kaIsrayeli kayisayikungcolisa ibizo lami elingcwele, bona lamakhosi abo, ngokuwula kwabo langezidumbu zamakhosi abo, ngokumisa umbundu womnyango wabo phansi kowami, lensika zeminyango yabo phansi kwezami, sehlukaniswe ngumduli kuphela. Bangcolisile ibizo lami elingcwele ngamanyala abo abawenzileyo, ngakho ngibaqedile ngolaka lwami. Ngakhoke kabalahle izithombe zabo lezidumbu zamakhosi abo khatshana lami, ngizahlala phakathi kwabo kokuphela.

Ilathi elisethempelini elitsha

10 Wena-ke, ndodana yomuntu, tshela indlu kaIsrayeli ngalelithempeli, ngokukhangeleka kwalo langesimo salo, ukuze babe lenhloni ngobubi babo. 11 Uba belenhloni ngakho konke abakwenzileyo, ubatshengise ithempeli, ukuma kwezinto zalo, intuba zalo zokuphuma lezokungena, lesimo salo sonke, ubatshele imithetho yalo yonke lemilayo yalo yonke. Ukubhale konke phambi kwabo ukuze bayigcine bayenze yonke imilayo yalo lemithetho yalo. 12 Nanku umlayo wethempeli, indawo yonke esengqongeni yentaba izakuba yingcwelengcwele. Khangela, yiwo lowo umlayo wethempeli.

13 Nanzi izilinganiso zelathi ngezingalo, ubude bengalo inye buyingalo lesandla; ukuphakama kwesidindi salo kuzakuba yingalo, lobubanzi baso bube yingalo, lomqolo olingana lesandla emphethweni waso. Lobu buzakuba yibude belathi; 14 ingalo ezimbili kusukela esidindini phansi kusiya ngaphezu kwelitshe lokuqala, ububanzi buyingalo; kusukela ngaphezu kwelitshe elincinyane kusiya ngaphezu kwelitshe elikhulu kube zingalo ezine, ububanzi buyingalo. 15 Iziko lelathi libe zingalo ezine ukuphakama; kusukela eziko lelathi kusiya phezulu kulempondo ezine, ubude bazo buyingalo. 16 Iziko lelathi lizalingana inhlangothi zonke, ubude balo bube zingalo ezilitshumi lambili lobubanzi bube zingalo ezilitshumi lambili. 17 Umphetho walo uzalingana inhlangothi zonke, ubude bube zingalo ezilitshumi lane, lobubanzi bube zingalo ezilitshumi lane, ube lomqolo emaceleni awo. ububanzi balo bube yingxenye eyodwa kwezimbili yengalo, ngaphansi kube yingalo inhlangothi zonke. Izinyathelo zelathi zizakhangela empumalanga.

18 Wasesithi kimi: Ndodana yomuntu, iNkosi uJehova ithi: Nansi imithetho emayelana lokunikela elathini. Mhla lisakhelwa ukunikela iminikelo yokutshiselwa kilo lokufafaza igazi kilo, 19 uzanika abapristi abangamaLevi abosendo lukaZadoki, abasondela ukukhonza kimi ijongosi ithole lenkomo, lomnikelo wesono, kutsho iNkosi uJehova. 20 Uthathe elinye legazi layo, ulifake empondweni zozine zelathi, lezingonsini zozine zomphetho walo, lemqolweni olizingelezeleyo. Ngokunjalo-ke uzalihlambulula ilathi, ulenzele inhlawulo yokuthula. 21 Uthathe ijongosi lomnikelo wesono, ulitshise endaweni elungisiweyo yethempeli ngaphandle kwendawo engcwele. 22 Ngosuku lwesibili uzanikela izinyane lembuzi elipheleleyo libe ngumnikelo wesono; lihlambuluke ilathi njengoba lihlanjululwe ngejongosi. 23 Nxa usuqedile ukulihlambulula, uzanikela ijongosi ithole lenkomo elingelasici lenqama engelasici ephuma emhlanjini. 24 Uzilethe phambi kwe Nkosi, abapristi bazifafaze ngetswayi, bazinikele zibe ngumnikelo wokutshiswa e Nkosini. 25 Insuku eziyisikhombisa insuku zonke uzanika imbuzi ibe ngumnikelo wesono, unikele lejongosi ithole lenkomo lenqama okuvela emhlanjini kungelasici. 26 Insuku eziyisikhombisa bazakwenzela ilathi inhlawulo yokuthula, balihlambulule, balenze libe ngcwele. 27 Nxa seziphelile lezonsuku, kusukela esukwini lwesificaminwembili abapristi bazanikela phezu kwelathi iminikelo yenu yokutshiswa leminikelo yokuthula; ngizalemukela, kutsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele