Ezekiel 44

Inkonzo yethempeli elitsha

Wasengibuyisela esangweni elingaphandle lendlu engcwele, elikhangele empumalanga, lalivaliwe. Wathi kimi: Isango leli lizahlala livaliwe, kaliyikuvulwa, kakuyikungena muntu ngalo; ngoba iNkosi uJehova kaIsrayeli ingene ngalo, ngakho lizahlala livaliwe. Yisiphathamandla sodwa esingahlala kilo sidle isinkwa phambi kwe Nkosi. Sizangena ngendlela yendlu esekungeneni kwesango, siphume ngayo futhi.

Wasengihambisa ngendlela yesangweni elingenyakatho, wangiletha ngaphambi kwethempeli. Ngabona, khangela, inkazimulo ye Nkosi igcwalise ithempeli le Nkosi, ngathi mbo ngobuso. I Nkosi yathi kimi: Ndodana yomuntu, qaphelisa kuhle ubone ngamehlo akho uzwe ngendlebe zakho konke engizakutshela khona mayelana lemithetho yethempeli le Nkosi lemilayo yalo yonke. Uqaphelise kuhle labo abangavunyelwa ukungena ethempelini lalabo abazatshiywa phandle kwendlu engcwele. Utsho kibo abakoIsrayeli abahlamukayo ukuthi iNkosi uJehova ithi: Wena Israyeli, kawaphele wonke amanyala akho, okungenisa abezizwe labangasokanga enhliziyweni lenyameni endlini yami engcwele liyingcolisa, lapho linikela kimi ukudla kwami, amahwahwa legazi. Futhi lisephulile isivumelwano sami ngamanyala enu wonke. Kalilondolozanga izinto zami ezingcwele, kodwa limisile abezizwe ukwenza umsebenzi wami endlini yami engcwele.

Ngalokho iNkosi uJehova ithi: Kakulamuntu wezizwe ongasokanga enhliziyweni lenyameni kubo bonke abezizwe abaphakathi kwabantwana bakoIsrayeli ozangena endlini yami engcwele. 10 Kodwa amaLevi asuka kimi, ayakhatshana, eduhela ezithombeni zawo ekuduheni kukaIsrayeli, azathwala ukutshaywa kwawo. 11 Azakuba yizikhonzi endlini yami engcwele, alinde amasango ethempeli, asebenze ethempelini, ahlabe umnikelo wokutshiswa lomhlatshelo wabantu, akhangele abantu ukuze abasebenzele. 12 Ngoba abasebenzela phambi kwezithombe zabo, aba yisikhubekiso sobubi kuIsrayeli, ngakho ngifungile mayelana labo ukuthi azathwala ukutshaywa kwawo, kutsho iNkosi uJehova. 13 Kawayikusondela kimi ukuze angisebenzela njengabapristi, angasondeli ezintweni zami ezingcwele lezintweni ezingcwelengcwele, kodwa azathwala ihlazo lawo ngenxa yamanyala awenzayo. 14 Kanti ngizawamisa ukulondoloza indlu, lokwenza umsebenzi walo lakho konke okufanele ukwenziwa kilo.

15 Kodwa abapristi abangamaLevi, amadodana kaZadoki, abalondoloza indlu yami engcwele ekuduheni kwabakoIsrayeli, bazasondela kimi ukukhonza, beme phambi kwami ukunginika amahwahwa legazi, kutsho iNkosi uJehova. 16 Bazangena endlini yami engcwele basondele etafuleni lami ukungikhonza, bagcine umlindo wami.

17 Nxa bengena ngamasango eguma elingaphakathi, bazagqoka izembatho ezenziwe ngelembu elicolekileyo, bangagqoki lutho olwenziwe ngoboya lapho bekhonza emasangweni eguma elingaphakathi, laphakathi ethempelini. 18 Bathwale amaqhiye enziwe ngelembu elicolekileyo emakhanda abo, bagqoke okabhudula bangaphansi abenziwe ngelembu elicolekileyo enkalweni zabo, kabayikuzibopha ngalutho oluginqisayo. 19 Nxa sebephumela egumeni elingaphandle besiya ebantwini, bazakhulula izembatho abebezigqoke ekukhonzeni kwabo, bazibeke ezindlini ezingcwele, bagqoke ezinye izigqoko hlezi bathelele abantu ubungcwele ngezembatho zabo. 20 Kabayikuphuca amakhanda abo, kabayikuyekela inwele zabo zikhule zibe zinde, kodwa bazaquma inwele zamakhanda abo. 21 Kakulampristi ozanatha iwayini lapho ezangena egumeni elingaphakathi. 22 Kabayikuthatha umfelokazi loba owesifazana owehlukene lendoda, kodwa bazathatha intombi ezigcweleyo eyosendo lwakoIsrayeli, loba umfelokazi ongumfelokazi wompristi. 23 Bazafundisa abantu bami umehluko phakathi kokungcwele lokungangcwele, babatshengise ukwehlukanisa phakathi kokungcolileyo lokuhlambulukileyo. 24 Lapha kukhona ukuphikisana bazakwahlulela, bahlulele ngokufanele izahlulelo zami. Bazagcina imilayo yami lezimiso zami kiyo yonke imikhosi yami emisiweyo, bagcine amasabatha ami abe ngcwele. 25 Kabayikuzingcolisa ngokusondela emuntwini ofileyo Kodwa ngaboyise langabonina, ngendodana langendodakazi, ngomfowabo langabodadewabo abangendanga bangazingcolisa. 26 Emva kokungcola kwabo bazabala insuku eziyisikhombisa besebehlambuluka. 27 Mhla bengenayo endaweni engcwele, egumeni elingaphakathi, ukukhonza endaweni engcwele, bazanikela umnikelo wabo wesono, kutsho iNkosi uJehova. 28 Kabayikuba lelifa, mina ngiyilifa labo; kaliyikubanika isabelo selizwe koIsrayeli; mina ngiyisabelo sabo. 29 Bazakudla umnikelo wokudla lomnikelo wesono lomnikelo wecala, konke okwehlukanisiweyo koIsrayeli kuzakuba ngokwabo. 30 Okokuqala kwazo zonke izithelo zokuqala zakho konke, lokweminikelo yenu yonke yenhlobo zonke kuzakuba ngokwabapristi; linike futhi abapristi okokuqala kwempuphu yenu egayekileyo, ukuze isibusiso sehlele endlini yenu. 31 Abapristi kabayikudla inyoni kumbe ingcuba loba ebanjwe ngenye.

Copyright information for Ndebele