Ezekiel 45

Ukwehlukaniswa kwelizwe; isabelo se Nkosi

1 Ekwehlukaniseni kwenu ilizwe ngenkatho ukuthi zonke izizwe zinikwe isabelo, lizakwehlukanisela i Nkosi ingxenye yelizwe ibe yindawo engcwele, ubude bayo bube zingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, lobubanzi bayo bube zingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili. Yonke izakuba ngcwele. 2Kulokhu indawo eyizingalo ezingamakhulu amahlanu ubude, lamakhulu amahlanu ububanzi, izakuba yindawo yendlu engcwele, ibe legceke eliyibhodayo elizingalo ezingamatshumi amahlanu. 3Endaweni engcwele lizalinganisa isigaba, ubude baso bube zingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, lobubanzi baso bube zingalo ezizinkulungwane ezilitshumi, okuzakuba khona indlu engcwele, lengcwele yezingcwele. 4Sibe yingxenye engcwele yelizwe, sizakuba ngesabapristi abakhonzayo endlini engcwele, abasondela ukukhonza i Nkosi, sizakuba yindawo yendlu zabo lendawo engcwele yendlu engcwele. 5Esinye isigaba ubude baso buzingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, lobubanzi baso bube zingalo ezizinkulungwane ezilitshumi, sizakuba ngesamaLevi akhonzayo ethempelini, sibe ngesemizi yawo ahlala kiyo.

6Lizanika umuzi indawo phansi kwelizwe lendlu engcwele, ubude bayo bube zingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, lobubanzi bayo bube zingalo ezizinkulungwane ezinhlanu, izakuba ngokukaIsrayeli wonke.

7Indawo esemaceleni womabili endawo engcwele lawendawo yomuzi izakuba ngeyesikhulu, lendawo eseduze lendawo engcwele leseduze lomuzi, esuka entshonalanga eqonda entshonalanga, lesuka empumalanga eqonda empumalanga, ubukhulu bayo bulingana lesinye sezigaba phakathi kwentshonalanga lempumalanga yemingcele yelizwe. 8Izakuba yindawo yesiphathamandla koIsrayeli. Iziphathamandla zami kaziyikubacindezela abantu bami, kodwa zizavumela abakoIsrayeli balisebenzise ilizwe libe ngelezizwe zabo.

9INkosi uJehova ithi: Kwenele, lina ziphathamandla zakoIsrayeli! Lahlani isihluku locindezelo, lenze isahlulelo lokulunga, likhawule ukuxotsha abantu bami, kutsho iNkosi uJehova. 10Lizakuba lezilinganiso ezilungileyo, i-efa* eliqondileyo lebhathi* eliqondileyo. 11l-efa* lebhathi* kuzakuba yizilinganiso ezifananayo, ibhathi libe yingxenye yetshumi yehomeri*, le-efa* libe yingxenye yetshumi yehomeri*; ihomeri* libe yisilinganiso esikhulu. 12Ishekeli* lizakuba ngamagera* angamatshumi amabili; amashekeli* amahlanu abe ngamashekeli* amahlanu, lamashekeli alitshumi abe ngamashekeli* alitshumi, lemina* yenu ibe ngamashekeli* angamatshumi amahlanu.

Mayelana leminikelo lemikhosi

13Nanku umnikelo abantu abazawunikela; ingxenye yesithupha ye-efa evela kuwo wonke amahomeri* engqoloyi, lengxenye yesithupha, i-efa* evela kuwo wonke amahomeri ebhali, 14lamafutha amisiweyo ingxenye yetshumi yebhathi* kuwo wonke amakhori* ikhori* lilinye, lifanana lehomeri*, lilamabhathi alitshumi 15imvu eyodwa emhlanjini wezimvu ezingamakhulu amabili, emizini yakoIsrayeli. Nanku umnikelo weminikelo yokudla, leminikelo yokutshiswa, leminikelo yokuthula yokubenzela inhlawulo yokuthula, kutsho iNkosi uJehova. 16Bonke abantu belizwe bazanika isiphathamandla sakoIsrayeli lumnikelo. 17Kuzakuba ngumsebenzi wesiphathamandla ukunika iminikelo yokutshiswa leminikelo yempuphu leminikelo yokunathwayo emikhosini, ngesikhathi sokuthwasa kwenyanga, langamasabatha, lakuyo yonke imikhosi emisiweyo yakoIsrayeli. Sizanikela umnikelo wesono lomnikelo wokudla lomnikelo wokutshiswa leminikelo yokuthula ukuyenzela inhlawulo yokuthula indlu yakoIsrayeli.

18INkosi uJehova ithi: Ngenyanga yokuqala, ngosuku lokuqala lwenyanga, uzathatha ijongosi ithole lenkomo elingelasici, uhlambulule indlu engcwele. 19Umpristi uzathatha elinye igazi lomnikelo wesono, alicombe emgubazini wethempeli lezingonsini zelathi lezinsikeni zamasango eguma langaphakathi. 20Uzakwenza okufananayo ngosuku lwesikhombisa lwenyanga ngenxa yomuntu owonileyo ngokuphosisa langokungazi, ukuze uyenzele indlu inhlawulo yokuthula. 21Ngenyanga yokuqala, ngosuku lwetshumi lane lwenyanga, lizakuba lomkhosi wephasika, lidle isinkwa esingelamvubelo okwensuku eziyisikhombisa. 22Ngalolosuku isiphathamandla sizazidingela kanye labo bonke abantu belizwe ijongosi libe ngumnikelo wesono. 23Ngensuku eziyisikhombisa zomkhosi sizanika i Nkosi amajongosi ayisikhombisa lenqama eziyisikhombisa ezingelasici zibe ngumnikelo wokutshiswa kuzo zonke izinsuku eziyisikhombisa, lezinyane lembuzi insuku zonke libe ngumnikelo wesono. 24Sizanika kube ngumnikelo wokudla i-efa* libe linye ngalelo lalelojongosi, le-efa libe linye ngaleyo laleyonqama, lehini* yamafutha kulelo lalelo-efa*. 25Ngenyanga yesikhombisa, ngosuku lwetshumi lanhlanu lwenyanga, lensukwini eziyisikhombisa zomkhosi uzanika okufananayo ngomnikelo wesono lomnikelo wokutshiswa lomnikelo wokudla lamafutha.

Copyright information for Ndebele