Ezekiel 45

Ukwehlukaniswa kwelizwe; isabelo se Nkosi

Ekwehlukaniseni kwenu ilizwe ngenkatho ukuthi zonke izizwe zinikwe isabelo, lizakwehlukanisela i Nkosi ingxenye yelizwe ibe yindawo engcwele, ubude bayo bube zingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, lobubanzi bayo bube zingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili. Yonke izakuba ngcwele. Kulokhu indawo eyizingalo ezingamakhulu amahlanu ubude, lamakhulu amahlanu ububanzi, izakuba yindawo yendlu engcwele, ibe legceke eliyibhodayo elizingalo ezingamatshumi amahlanu. Endaweni engcwele lizalinganisa isigaba, ubude baso bube zingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, lobubanzi baso bube zingalo ezizinkulungwane ezilitshumi, okuzakuba khona indlu engcwele, lengcwele yezingcwele. Sibe yingxenye engcwele yelizwe, sizakuba ngesabapristi abakhonzayo endlini engcwele, abasondela ukukhonza i Nkosi, sizakuba yindawo yendlu zabo lendawo engcwele yendlu engcwele. Esinye isigaba ubude baso buzingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, lobubanzi baso bube zingalo ezizinkulungwane ezilitshumi, sizakuba ngesamaLevi akhonzayo ethempelini, sibe ngesemizi yawo ahlala kiyo.

Lizanika umuzi indawo phansi kwelizwe lendlu engcwele, ubude bayo bube zingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, lobubanzi bayo bube zingalo ezizinkulungwane ezinhlanu, izakuba ngokukaIsrayeli wonke.

Indawo esemaceleni womabili endawo engcwele lawendawo yomuzi izakuba ngeyesikhulu, lendawo eseduze lendawo engcwele leseduze lomuzi, esuka entshonalanga eqonda entshonalanga, lesuka empumalanga eqonda empumalanga, ubukhulu bayo bulingana lesinye sezigaba phakathi kwentshonalanga lempumalanga yemingcele yelizwe. Izakuba yindawo yesiphathamandla koIsrayeli. Iziphathamandla zami kaziyikubacindezela abantu bami, kodwa zizavumela abakoIsrayeli balisebenzise ilizwe libe ngelezizwe zabo.

INkosi uJehova ithi: Kwenele, lina ziphathamandla zakoIsrayeli! Lahlani isihluku locindezelo, lenze isahlulelo lokulunga, likhawule ukuxotsha abantu bami, kutsho iNkosi uJehova. 10 Lizakuba lezilinganiso ezilungileyo, i-efa* eliqondileyo lebhathi* eliqondileyo. 11 l-efa* lebhathi* kuzakuba yizilinganiso ezifananayo, ibhathi libe yingxenye yetshumi yehomeri*, le-efa* libe yingxenye yetshumi yehomeri*; ihomeri* libe yisilinganiso esikhulu. 12 Ishekeli* lizakuba ngamagera* angamatshumi amabili; amashekeli* amahlanu abe ngamashekeli* amahlanu, lamashekeli alitshumi abe ngamashekeli* alitshumi, lemina* yenu ibe ngamashekeli* angamatshumi amahlanu.

Mayelana leminikelo lemikhosi

13 Nanku umnikelo abantu abazawunikela; ingxenye yesithupha ye-efa evela kuwo wonke amahomeri* engqoloyi, lengxenye yesithupha, i-efa* evela kuwo wonke amahomeri ebhali, 14 lamafutha amisiweyo ingxenye yetshumi yebhathi* kuwo wonke amakhori* ikhori* lilinye, lifanana lehomeri*, lilamabhathi alitshumi 15 imvu eyodwa emhlanjini wezimvu ezingamakhulu amabili, emizini yakoIsrayeli. Nanku umnikelo weminikelo yokudla, leminikelo yokutshiswa, leminikelo yokuthula yokubenzela inhlawulo yokuthula, kutsho iNkosi uJehova. 16 Bonke abantu belizwe bazanika isiphathamandla sakoIsrayeli lumnikelo. 17 Kuzakuba ngumsebenzi wesiphathamandla ukunika iminikelo yokutshiswa leminikelo yempuphu leminikelo yokunathwayo emikhosini, ngesikhathi sokuthwasa kwenyanga, langamasabatha, lakuyo yonke imikhosi emisiweyo yakoIsrayeli. Sizanikela umnikelo wesono lomnikelo wokudla lomnikelo wokutshiswa leminikelo yokuthula ukuyenzela inhlawulo yokuthula indlu yakoIsrayeli.

18 INkosi uJehova ithi: Ngenyanga yokuqala, ngosuku lokuqala lwenyanga, uzathatha ijongosi ithole lenkomo elingelasici, uhlambulule indlu engcwele. 19 Umpristi uzathatha elinye igazi lomnikelo wesono, alicombe emgubazini wethempeli lezingonsini zelathi lezinsikeni zamasango eguma langaphakathi. 20 Uzakwenza okufananayo ngosuku lwesikhombisa lwenyanga ngenxa yomuntu owonileyo ngokuphosisa langokungazi, ukuze uyenzele indlu inhlawulo yokuthula. 21 Ngenyanga yokuqala, ngosuku lwetshumi lane lwenyanga, lizakuba lomkhosi wephasika, lidle isinkwa esingelamvubelo okwensuku eziyisikhombisa. 22 Ngalolosuku isiphathamandla sizazidingela kanye labo bonke abantu belizwe ijongosi libe ngumnikelo wesono. 23 Ngensuku eziyisikhombisa zomkhosi sizanika i Nkosi amajongosi ayisikhombisa lenqama eziyisikhombisa ezingelasici zibe ngumnikelo wokutshiswa kuzo zonke izinsuku eziyisikhombisa, lezinyane lembuzi insuku zonke libe ngumnikelo wesono. 24 Sizanika kube ngumnikelo wokudla i-efa* libe linye ngalelo lalelojongosi, le-efa libe linye ngaleyo laleyonqama, lehini* yamafutha kulelo lalelo-efa*. 25 Ngenyanga yesikhombisa, ngosuku lwetshumi lanhlanu lwenyanga, lensukwini eziyisikhombisa zomkhosi uzanika okufananayo ngomnikelo wesono lomnikelo wokutshiswa lomnikelo wokudla lamafutha.

Copyright information for Ndebele