Ezekiel 46

INkosi uJehova ithi: Isango leguma elingaphakathi elikhangele impumalanga, lizavalwa insuku eziyisithupha okusetshenzwa ngazo. Kodwa ngosuku lwesabatha lizavulwa lekuthwaseni kwenyanga. Isiphathamandla sizangena endlini esekungeneni kwesango sivela ngaphandle, sime ensikeni yesango. Abapristi banikele umnikelo waso wokutshiswa leminikelo yaso yokuthula, sona sizakhonza sisedundulwini lesango. Besesiphumake, kodwa isango kaliyikuvalwa kuze kube kusihlwa. Abantu belizwe bazakhonza ekungeneni kwesango phambi kwe Nkosi mhla wesabatha, lamuhla wokuthwasa kwenyanga. Umnikelo wokutshiswa isiphathamandla esizawunikela e Nkosini ngesabatha uzakuba ngamawundlu ayisithupha angelasici, lenqama engelasici. Umnikelo wokudla onikelwa lenqama uzakuba yi-efa*, lomnikelo wokudla onikelwa lamawundlu uzakuya ngamandla aso kanye lehini yamafutha kulelo lalelo-efa*. Mhla wokuthwasa kwenyanga sizanikela ijongosi ithole lenkomo elingelasici lamawundlu ayisithupha lenqama engelasici. Okomnikelo wokudla sizanika i-efa* kanye lejongosi, le-efa* kanye lenqama, okukanye lamawundlu kuzakuya ngamandla aso kanye lehini* lamafutha kulelo lalelo-efa*. Lapho isiphathamandla singena, sizangena endlini esekungeneni kwesango, siphume ngayona leyondlela. Lapho abantu belizwe besiza phambi kwe Nkosi ngesikhathi semikhosi emisiweyo, lowo ongena ngesango elingenyakatho ukukhonza uzaphuma ngesango elingeningizimu, lalowo ongena ngesango elingeningizimu uzaphuma ngesango elingenyakatho, kakho ozaphuma ngesango angena ngalo, kodwa uzahamba aqonde phambili. 10 Nxa bengena, lesiphathamandla sizangena kanye labo, lalapho bephuma, sizaphuma kanye labo. 11 Ngesikhathi semikhosi langezikhathi ezimisiweyo umnikelo wokudla onikelwa lejongosi uzakuba yi-efa, lonikelwa lenqama ube yi-efa*, lonikelwa lamawundlu uzakuya ngamandla omuntu kanye lehini* lamafutha kulelo lalelo-efa. 12 Nxa isiphathamandla sinika umnikelo wesihle e Nkosini, kungaba ngumnikelo wokutshiswa loba iminikelo yokuthula, sizavulelwa isango elikhangele empumalanga; sizanikela umnikelo waso wokutshiswa loba iminikelo yokuthula njengokwenza kwaso ngosuku lwesabatha. Siphumeke, nxa sesiphumile lizavalwa isango. 13 Sizanika iwundlu elingelasici elilomnyaka owodwa, libe ngumnikelo wokutshiswa e Nkosini insuku zonke, silinike ekuseni. 14 Sinike lomnikelo wokudla kanye lalo insuku zonke ekuseni, lengxenye yesithupha ye-efa lengxenye yesithathu yehini* lamafutha okuthambisa impuphu, kube ngumnikelo wokudla e Nkosini. Yiwo lo umlayo womnikelo wokutshiswa kokuphela. 15 Ngokunjalo kuzanikwa iwundlu lomnikelo wokudla lamafutha insuku zonke, kube ngumnikelo wokutshiswa.

16 INkosi uJehova ithi: Uba isiphathamandla sinika enye indodana yaso isipho empahleni yaso, sizakuba ngokwamadodana aso, ngoba kuyimpahla yabo. 17 Kodwa uba sinika enye inceku yaso isipho empahleni yaso, sizakuba ngokwayo ize ikhululwe. Besesisiba ngesesikhulu; ngamadodana aso kuphela angalondoloza isipho esivela empahleni yaso. 18 Isiphathamandla kasiyikuthatha ulutho empahleni zabantu; kasiyikubaxotsha empahleni zabo. Sizanika amadodana aso impahla ngempahla yaso, ukuze kungabi khona omunye wabantu bami owemukwa impahla yakhe.

19 Wasengikhupha ngentuba eyayisesangweni elingenyakatho eqonda endlini zendawo engcwele eyehlukaniselwa abapristi. Khangela, lapho ekhomba indawo esekucineni ngentshonalanga kwazo. 20 Wathi kimi: Yiyo le indawo lapho abapristi abazaphekela khona umnikelo wecala lomnikelo wesono, lalapho abazaphekela khona umnikelo wokudla ukuze bangayikhupheli egumeni elingaphandle, bathelele abantu ubungcwele.

21 Wasengikhuphela egumeni elingaphandle, wangisa engonsini ezine zeguma; khangela, lakuleyo laloyo ingonsi yeguma kwakukhona elinye iguma. 22 Ezingonsini zozine zeguma kwakulamaguma amancinyane, ubude bawo buzingalo ezingamatshumi amane, lobubanzi bawo buzingalo ezingamatshumi amathathu; ayelingana womane. 23 Ngaphakathi kuzingelezele lelo laleloguma, kwakulomzila wezitina, kulamaziko ngaphansi komzila indawo zonke. 24 Wasesithi kimi: Le yimikulu lapho abakhonzayo ethempelini abazaphekela imihlatshelo yabantu khona.

Copyright information for Ndebele