Ezekiel 47

Amanzi asethempelini aphilisayo

Wasengibuyisela emnyango wethempeli, khangela-ke, amanzi egobhoza ngaphansi kwedundulu lomnyango wethempeli eqonda empumalanga, ngoba ithempeli lalikhangele impumalanga; amanzi ayegeleza ngakwesokunene ngeningizimu kwelathi. Wasengikhupha ngendlela yesango langenyakatho, wangibhodisa ngaphandle kwesango elingaphandle elikhangele impumalanga. Khangela, amanzi ayegeleza ngeningizimu. Waseqonda empumalanga ephethe intambo esandleni sakhe, waselinganisa ingalo eziyizinkulungwane, wasengidabulisa phakathi kwamanzi, ayefika enqagaleni. Waselinganisa futhi ingalo eziyizinkulungwane, wangidabulisa phakathi kwamanzi, akhawula emadolo. Walinganisa futhi ingalo eziyizinkulungwane, wangidabulisa phakathi kwamanzi, afika ekhalweni. Walinganisa futhi ingalo eziyizinkulungwane, aba ngumfula engehluleka ukuwuchapha, ngoba amanzi ayesephakeme, esilingene ukuntsheza, esengumfula owawungeke wachatshwa.

Wasesithi kimi: Ndodana yomuntu, ukubonile lokhu yini? Wasengibuyisela emuva enginqumisa ukhumbi lomfula. Ekubuyeleni kwami, khangela, ekhunjini lomfula izihlahla ezinengi kakhulu inhlangothi zonke. Wasesithi kimi: Lamanzi agelezela endaweni ezingempumalanga, aze ehlele emagcekeni; nxa esengena emanzini emiyo olwandle, azakuba matsha. Lapho umfula odlula khona ezonke izidalwa eziphilayo ezibhinqika emhlabeni zizaphila; kuzakuba khona inhlanzi ezinengi kakhulu, ngoba lamanzi eza lapho ukuze amanye enziwe abe mahle; lapho egeleza khona konke kuzaphila. 10 Abagoli benhlanzi bazakuma phansi kolwandle, kusukela eEngedi kuze kube seEnegilayimi kuzakuba yindawo yokugola inhlanzi. Inhlanzi zalo zizakuba ngezenhlobo ezinengi njengenhlanzi zolwandle olukhulu. 11 Kodwa amatete awo lamaxhaphozi awo kawayikuba lamanzi amatsha. Azakuba zindawo zetswayi. 12 Enkunjini zombili zomfula kuzakhula zonke inhlobo zezihlahla ezidliwayo. Amahlamvu azo kawayikubuna, lezithelo zazo kaziyikuphutha, zizathela izithelo ezintsha inyanga zonke, ngoba amanzi azo avela endlini engcwele. Izithelo zazo zizakuba ngezokudliwa, lamahlamvu azo abe ngawokwelapha.

Imingcele yelizwe

13 INkosi uJehova ithi: Nansi imingcele elizakwehlukanisa ngayo izizwe zakoIsrayeli ezilitshumi lambili ilizwe libe yilifa lazo. UJosefa uzakuba lenkatho ezimbili. 14 Lizalehlukanisa ngokulinganayo; ngafunga ukulinika oyihlo, lelilizwe lizakuba ngelenu. 15 Nanku umngcele welizwe; ngenyakatho kusukela elwandle olukhulu kuyedlula eHethiloni kuze kube sekungeneni eHamathi, kudlulele eZedadi, 16 leBerotha lSibiriyami, elisemngceleni phakathi kweDamaseko leHamathi, kuze kufike eHazeriHatikoni elisemngceleni weHawurani. 17 Uzakuba njalo umngcele usukela elwandle usiya eHazari-Enoni, esemngceleni weDamaseko ongenyakatho, lomngcele weHamathi ngenyakatho. Lo uzakuba ngumngcele wenyakatho. 18 Ngempumalanga umngcele uzasuka eHazari-Enoni phakathi kweHawurani leDamaseko, ulandele iJordani phakathi kweGileyadi lelizwe lakoIsrayeli, uze ufike elwandle olungempumalanga uyefika eTamari. Lo uzakuba ngumngcele wempumalanga. 19 Ngeningizimu uzasuka eTamari uze ufike emanzini eMeribathi-Kadeshi, usuke lapho uye emfuleni weGibhithe uyefika elwandle olukhulu. Lo uzakuba ngumngcele weningizimu. 20 Ngentshonalanga, uLwandle olukhulu luzakuba ngumngcele ngentshonalanga kuze kufike maqondana leHamathi. Lo uzakuba ngumngcele wentshonalanga. 21 Ngokunjalo-ke lizalehlukanisa ilizwe ezizweni zakoIsrayeli.

22 Lilabe libe ngelenu lelabezizwe abahlala phakathi kwenu, bezala abantwana phakathi kwenu. Bazakuba njengamadodana azalelwe koIsrayeli. Kanye lani bazakwabelwa ilizwe phakathi kwezizwe zakoIsrayeli. 23 Lakusiphi isizwe owezizwe ahlala kiso lizamabela lapho ilizwe lakhe, kutsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele