Ezekiel 48

Ukwehlukaniswa kwezwe

1 Nanka amabizo ezizwe. Kusukela emngceleni ongenyakatho, kusukela eceleni kwendlela yeHethiloni ekungeneni kweHamathi, kuze kufike eHazariEnoni, elisemngceleni wenyakatho kweDamaseko maqondana leHamathi, ngitsho kusukela empumalanga kusiya entshonalanga, uDani uzakuba lenkatho eyodwa. 2Kuxhuma endaweni kaDani, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uAsheri uzakuba lesigaba esisodwa. 3Kuxhuma endaweni kaAsheri, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uNafithali uzakuba lesigaba esisodwa. 4Kuxhuma endaweni kaNafithali, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uManase uzakuba lesigaba esisodwa. 5Kuxhuma endaweni kaManase, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uEfrayimi uzakuba lesigaba esisodwa. 6Kuxhuma endaweni kaEfrayimi, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uRubeni uzakuba lesigaba esisodwa. 7Kuxhuma endaweni kaRubeni, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uJuda uzakuba lesigaba esisodwa.

8Kuxhuma endaweni kaJuda, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga kuzakuba yisigaba elizasehlukanisela i Nkosi, ububanzi baso bube zingalo eziyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, ubude baso buzalingana lobesinye sezigaba zezizwe, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga indlu engcwele izakuba phakathi kwaso. 9Isigaba elizasehlukanisela i Nkosi ubude baso bube zingalo eziyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, lobubanzi baso bube zingalo eziyizinkulungwane ezingamatshumi amabili. 10Nanzi izabelo zezigaba ezingcwele. Abapristi bazakuba lesabelo esiyizingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu ngenyakatho; ububanzi baso ngentshonalanga bube zingalo ezizinkulungwane ezilitshumi, lobubanzi baso ngempumalanga bube zingalo ezizinkulungwane ezilitshumi, lobude baso ngeningizimu bube zingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, indlu engcwele ye Nkosi izakuba phakathi kwaso. 11Lesi sizakuba ngesabapristi abehlukaniselwa i Nkosi, amadodana kaZadoki, abagcine umlindo wami abangaduhanga lapho abantwana bakoIsrayeli beduha njengokwenza kwamaLevi. 12Kuzakuba yisigaba sabo esikhethiweyo sivela esigabeni esingcwele selizwe, sibe yindawo engcwele yezingcwele, sixhume endaweni yamaLevi. 13Eceleni kwendawo yabapristi amaLevi azakuba lesabelo, ubude baso bube zingalo eziyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, lobubanzi baso bube zingalo eziyizinkulungwane ezilitshumi. Ubude baso bonke buzakuba zingalo eziyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, lobubanzi baso bube zingalo eziyizinkulungwane ezingamatshumi amabili. 14Kabayikusithengisa, loba benanise ngaso, kabayikusinika abanye lesisigaba esihle selizwe, ngoba singcwele e Nkosini.

15Indawo eseleyo, ububanzi bayo buzingalo ezizinkulungwane ezinhlanu, lobude bayo buzingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, izasetshenziswa ngumuzi, ibe yindawo yokwakha, leganga. Phakathi kwayo kuzakuba khona umuzi. 16Nanzi izilinganiso zawo; ngenyakatho uzakuba zingalo ezizinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu, ngeningizimu ube zingalo ezizinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu, ngempumalanga ube zingalo ezizinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu, langentshonalanga ube zingalo ezizinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu. 17Umuzi uzakuba lamadlelo, ngenyakatho abe zingalo ezingamakhulu amabili lamatshumi amahlanu, ngeningizimu abe zingalo ezingamakhulu amabili lamatshumi amahlanu, ngempumalanga abe zingalo ezingamakhulu amabili lamatshumi amahlanu, langentshonalanga abe zingalo ezingamakhulu amabili lamatshumi amahlanu. 18Indawo eseleyo eceleni lesabelo esingcwele izakuba zingalo ezizinkulungwane ezilitshumi kusiya empumalanga, ibe zingalo ezizinkulungwane ezilitshumi kusiya entshonalanga, ibeseceleni kwesabelo esingcwele. Izithelo zayo zizakuba ngezokudliwa yizisebenzi zomuzi. 19Izisebenzi zomuzi ezivela kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli zizayilima. 20Isabelo sonke elizasehlukanisa sizakuba zingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu inhlangothi zonke, ngitsho isabelo esingcwele ndawonye lempahla yonke yomuzi.

21Okuseleyo inhlangothi zonke zesigaba esingcwele lenxa zonke zempahla zomuzi kuzakuba ngokwesikhulu. Kusukela ezingalweni ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu zesigaba esingcwele ngempumalanga komngcele, kusiya entshonalanga kusukela ezingalweni ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili kusiya emngceleni wempumalanga, kulinganisene lezigaba zezizwe, kuzakuba ngokwesikhulu. Isigaba esingcwele kanye lendawo engcwele yethempeli phakathi kwaso, 22lempahla yamaLevi lempahla yomuzi kuzakuba phakathi kwendawo yesiphathamandla. Isigaba sesiphathamandla sizakuba phakathi kwelizwe lakoJuda lakoBhenjamini. 23Izizwe eziseleyo, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uBhenjamini uzakuba lesigaba esisodwa. 24Kuxhuma endaweni kaBhenjamini kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uSimeyoni uzakuba lesigaba esisodwa. 25Kuxhuma endaweni kaSimeyoni kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uIsakari uzakuba lesigaba esisodwa. 26Kuxhuma endaweni kaIsakari kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uZebuluni uzakuba lesigaba esisodwa. 27Kuxhuma endaweni kaZebuluni kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uGadi uzakuba lesigaba esisodwa. 28Kuxhuma endaweni kaGadi kusiya eningizimu, umngcele uzasuka eTamari usiya emanzini eMeribathi-Kadeshi, usuke lapho uhambe emfuleni weGibhithe uye elwandle olukhulu. 29Yilo-ke ilizwe elizalaba libe ngelenu phakathi kwezizwe zakoIsrayeli, yizo izigaba zabo, kutsho iNkosi uJehova.

Amasango eJerusalema

30Nanzi intuba zomuzi zokuphuma; ngenyakatho isilinganiso sakhona sizakuba zingalo eziyizinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu, 31kuzakuba lamasango amathathu, isango likaRubeni lesango likaJuda, lesango likaLevi, amasango omuzi azabizwa ngamabizo ezizwe zakoIsrayeli. 32Ngempumalanga isilinganiso sakhona sizakuba zingalo eziyizinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu, kuzakuba lamasango amathathu, isango likaJosefa lesango likaBhenjamini lesango likaDani. 33Ngeningizimu isilinganiso sakhona sizakuba zingalo eziyizinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu, kuzakuba lamasango amathathu, isango likaSimeyoni lesango likaIsakari lesango likaZebuluni. 34Ngentshonalanga isilinganiso sakhona sizakuba zingalo eziyizinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu, kuzakuba lamasango amathathu, isango likaGadi lesango likaAsheri lesango likaNafithali. 35Inhlangothi zonke zomuzi zizakuba zingalo eziyizinkulungwane ezilitshumi laficaminwembili. Ibizo lomuzi kusukela nje lizakuthiwa. INkosi ilapho.

Copyright information for Ndebele