Ezekiel 48

Ukwehlukaniswa kwezwe

Nanka amabizo ezizwe. Kusukela emngceleni ongenyakatho, kusukela eceleni kwendlela yeHethiloni ekungeneni kweHamathi, kuze kufike eHazariEnoni, elisemngceleni wenyakatho kweDamaseko maqondana leHamathi, ngitsho kusukela empumalanga kusiya entshonalanga, uDani uzakuba lenkatho eyodwa. Kuxhuma endaweni kaDani, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uAsheri uzakuba lesigaba esisodwa. Kuxhuma endaweni kaAsheri, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uNafithali uzakuba lesigaba esisodwa. Kuxhuma endaweni kaNafithali, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uManase uzakuba lesigaba esisodwa. Kuxhuma endaweni kaManase, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uEfrayimi uzakuba lesigaba esisodwa. Kuxhuma endaweni kaEfrayimi, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uRubeni uzakuba lesigaba esisodwa. Kuxhuma endaweni kaRubeni, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uJuda uzakuba lesigaba esisodwa.

Kuxhuma endaweni kaJuda, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga kuzakuba yisigaba elizasehlukanisela i Nkosi, ububanzi baso bube zingalo eziyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, ubude baso buzalingana lobesinye sezigaba zezizwe, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga indlu engcwele izakuba phakathi kwaso. Isigaba elizasehlukanisela i Nkosi ubude baso bube zingalo eziyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, lobubanzi baso bube zingalo eziyizinkulungwane ezingamatshumi amabili. 10 Nanzi izabelo zezigaba ezingcwele. Abapristi bazakuba lesabelo esiyizingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu ngenyakatho; ububanzi baso ngentshonalanga bube zingalo ezizinkulungwane ezilitshumi, lobubanzi baso ngempumalanga bube zingalo ezizinkulungwane ezilitshumi, lobude baso ngeningizimu bube zingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, indlu engcwele ye Nkosi izakuba phakathi kwaso. 11 Lesi sizakuba ngesabapristi abehlukaniselwa i Nkosi, amadodana kaZadoki, abagcine umlindo wami abangaduhanga lapho abantwana bakoIsrayeli beduha njengokwenza kwamaLevi. 12 Kuzakuba yisigaba sabo esikhethiweyo sivela esigabeni esingcwele selizwe, sibe yindawo engcwele yezingcwele, sixhume endaweni yamaLevi. 13 Eceleni kwendawo yabapristi amaLevi azakuba lesabelo, ubude baso bube zingalo eziyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, lobubanzi baso bube zingalo eziyizinkulungwane ezilitshumi. Ubude baso bonke buzakuba zingalo eziyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, lobubanzi baso bube zingalo eziyizinkulungwane ezingamatshumi amabili. 14 Kabayikusithengisa, loba benanise ngaso, kabayikusinika abanye lesisigaba esihle selizwe, ngoba singcwele e Nkosini.

15 Indawo eseleyo, ububanzi bayo buzingalo ezizinkulungwane ezinhlanu, lobude bayo buzingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, izasetshenziswa ngumuzi, ibe yindawo yokwakha, leganga. Phakathi kwayo kuzakuba khona umuzi. 16 Nanzi izilinganiso zawo; ngenyakatho uzakuba zingalo ezizinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu, ngeningizimu ube zingalo ezizinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu, ngempumalanga ube zingalo ezizinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu, langentshonalanga ube zingalo ezizinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu. 17 Umuzi uzakuba lamadlelo, ngenyakatho abe zingalo ezingamakhulu amabili lamatshumi amahlanu, ngeningizimu abe zingalo ezingamakhulu amabili lamatshumi amahlanu, ngempumalanga abe zingalo ezingamakhulu amabili lamatshumi amahlanu, langentshonalanga abe zingalo ezingamakhulu amabili lamatshumi amahlanu. 18 Indawo eseleyo eceleni lesabelo esingcwele izakuba zingalo ezizinkulungwane ezilitshumi kusiya empumalanga, ibe zingalo ezizinkulungwane ezilitshumi kusiya entshonalanga, ibeseceleni kwesabelo esingcwele. Izithelo zayo zizakuba ngezokudliwa yizisebenzi zomuzi. 19 Izisebenzi zomuzi ezivela kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli zizayilima. 20 Isabelo sonke elizasehlukanisa sizakuba zingalo ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu inhlangothi zonke, ngitsho isabelo esingcwele ndawonye lempahla yonke yomuzi.

21 Okuseleyo inhlangothi zonke zesigaba esingcwele lenxa zonke zempahla zomuzi kuzakuba ngokwesikhulu. Kusukela ezingalweni ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu zesigaba esingcwele ngempumalanga komngcele, kusiya entshonalanga kusukela ezingalweni ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili kusiya emngceleni wempumalanga, kulinganisene lezigaba zezizwe, kuzakuba ngokwesikhulu. Isigaba esingcwele kanye lendawo engcwele yethempeli phakathi kwaso, 22 lempahla yamaLevi lempahla yomuzi kuzakuba phakathi kwendawo yesiphathamandla. Isigaba sesiphathamandla sizakuba phakathi kwelizwe lakoJuda lakoBhenjamini. 23 Izizwe eziseleyo, kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uBhenjamini uzakuba lesigaba esisodwa. 24 Kuxhuma endaweni kaBhenjamini kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uSimeyoni uzakuba lesigaba esisodwa. 25 Kuxhuma endaweni kaSimeyoni kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uIsakari uzakuba lesigaba esisodwa. 26 Kuxhuma endaweni kaIsakari kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uZebuluni uzakuba lesigaba esisodwa. 27 Kuxhuma endaweni kaZebuluni kusukela empumalanga kusiya entshonalanga uGadi uzakuba lesigaba esisodwa. 28 Kuxhuma endaweni kaGadi kusiya eningizimu, umngcele uzasuka eTamari usiya emanzini eMeribathi-Kadeshi, usuke lapho uhambe emfuleni weGibhithe uye elwandle olukhulu. 29 Yilo-ke ilizwe elizalaba libe ngelenu phakathi kwezizwe zakoIsrayeli, yizo izigaba zabo, kutsho iNkosi uJehova.

Amasango eJerusalema

30 Nanzi intuba zomuzi zokuphuma; ngenyakatho isilinganiso sakhona sizakuba zingalo eziyizinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu, 31 kuzakuba lamasango amathathu, isango likaRubeni lesango likaJuda, lesango likaLevi, amasango omuzi azabizwa ngamabizo ezizwe zakoIsrayeli. 32 Ngempumalanga isilinganiso sakhona sizakuba zingalo eziyizinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu, kuzakuba lamasango amathathu, isango likaJosefa lesango likaBhenjamini lesango likaDani. 33 Ngeningizimu isilinganiso sakhona sizakuba zingalo eziyizinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu, kuzakuba lamasango amathathu, isango likaSimeyoni lesango likaIsakari lesango likaZebuluni. 34 Ngentshonalanga isilinganiso sakhona sizakuba zingalo eziyizinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu, kuzakuba lamasango amathathu, isango likaGadi lesango likaAsheri lesango likaNafithali. 35 Inhlangothi zonke zomuzi zizakuba zingalo eziyizinkulungwane ezilitshumi laficaminwembili. Ibizo lomuzi kusukela nje lizakuthiwa. INkosi ilapho.

Copyright information for Ndebele