Ezekiel 5

1Ndodana yomuntu, thatha inkemba ebukhali, uyisebenzise njengempuco yomgeli, uyihambise ekhanda lakho lesilevini sakho; ubusuthatha izilinganiso zokulinganisa, ulinganise inwele uzehlukanise. 2Ingxenye yesithathu uzayitshisa ngomlilo phakathi komuzi lapho insuku zokuvimbezela seziphelile. Enye ingxenye yesithathu uyithathe, uyitshayatshayele endaweni zonke zomuzi ngenkemba; lenye ingxenye yesithathu uyichithachithe emoyeni, ngizayilandela ngiphethe inkemba. 3Uzathatha inwele eziyingcosana, uzigoqele ngomphetho wesembatho sakho. 4Ubusuthatha ezinye zazo, uziphosele emlilweni zitshe; umlilo uzavela kuzo utshise uIsrayeli. 5INkosi uJehova ithi: Lumuzi weJerusalema ngiwumisile phakathi kwezizwe, amanye amazwe awuphahlile. 6Uhlamukele imithetho yami lezimiso zami ngokwenza okubi okwedlula ezinye izizwe lamazwe awuphahlileyo; bayilahlile imithetho yami, kabahambanga ngezimiso zami.

7Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Njengoba lihlamukile okwedlula izizwe eziliphahlileyo, lingalondolozi imithetho yami, lingagcini lezimiso zami, lingagcini lezimiso zezizwe eziliphahlileyo. 8Ngalokho iNkosi uJehova ithi: Khangela, mina ngimelene lani, ngizakwenza izigwebo phakathi kwenu, ukuze izizwe zonke zibone. 9Ngenxa yamanyala enu wonke ngizakwenza kini engingazake ngikwenze lengingasayikukwenza futhi. 10Ngakho oyise bazakudla abantwana babo phakathi kwenu, labantwana badle oyise. Ngizakwenza izigwebo phakathi kwenu, labo abaseleyo ngizabachithachithela emimoyeni yonke. 11Ngakho-ke ngiyazifunga, kutsho iNkosi uJehova, ngoba lingcolisile isibili indlu yami engcwele ngakho konke okuzondekayo langamanyala enu wonke, ngizalibhubhisa ngingalihawukeli, ngingaliyekeli.

12Ingxenye yesithathu yenu izabulawa ngomatshayabhuqe wesifo, iqedwe yindlala phakathi kwenu; ingxenye yesithathu izabulawa ngenkemba endaweni zonke zenu; lengxenye yesithathu ngiyichithachithele emimoyeni yonke, ngiyilandele ngiphethe inkemba. 13Kuzaphela-ke ukuthukuthela kwami, ngenelise ukufutheka kwami ngabo, bazakwazi ukuthi mina,  Nkosi, ngikhulumile ngomona wami lapho sengiphelelise ukufutheka kwami kibo. 14Futhi ngizalichitha, ngilenze libe lihlazo phakathi kwezizwe eziliphahlileyo lakubo bonke abadlulayo. 15Lizakuba lihlazo lenhlekisa lesixwayiso lento eyesabekayo ezizweni eziliphahlileyo nxa ngisenza izigwebo phakathi kwenu ngokuthukuthela langokufutheka, ngilitshaya ngokubuhlungu; mina  Nkosi ngikhulumile. 16Lapha ngilitshoka ngemitshoko ebulalayo yendlala, imitshoko yokubhubhisa, ngizayitshokela ukulibhubhisa ngayo, ngizalilethela indlala nginciphise ukudla kwenu kwensuku zonke. 17Ngizalithumela indlala lezilo zeganga, zibulale abantwana benu; umatshayabhuqe wesifo legazi kudabule phakathi kwenu; ngizalilethela inkemba. Mina  Nkosi ngikhulumile.

Copyright information for Ndebele