Ezekiel 6

Ilizwi le Nkosi ngezintaba zakoIsrayeli langezithombe

1 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 2Ndodana yomuntu, khangela entabeni zakoIsrayeli, uprofethe ngazo, 3uthi: Lina zintaba zakoIsrayeli, zwanini ilizwi leNkosi uJehova. INkosi uJehova ithi ezintabeni lemaqaqeni lezifuleni lezihotsheni: Khangelani, mina uqobo ngizakwehlisela phezu kwenu inkemba, ngivale indawo zenu eziphakemeyo zokukhonzela. 4Amalathi enu azadilizwa, kubulawe lamalathi okutshisela impepha; lababuleweyo bakini ngibaphosele phambi kwezithombe zenu. 5Ngizabeka izidumbu zabantwana bakoIsrayeli phambi kwezithombe zabo, ngichithachithe amathambo enu kumalathi enu inhlangothi zonke. 6Kuzo zonke indawo lapho elihlala khona imizi yenu izachitheka, lendawo zenu eziphakemeyo zokukhonzela zivalwe, lamalathi enu adilike aphele nya, lezithombe zenu zibulawe ziphele, lamalathi enu okutshisela impepha adilizwe, lemisebenzi yenu ibhidlizwe. 7Nxa abantu bebulawa phakathi kwenu, lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

8Kanti ngizayekela abanye benu baphephe bahlakazeke phakathi kwezizwe. 9Abaseleyo bakini bazangikhumbula phakathi kwezizwe abathunjelwe kizo; bazakhumbula ukudabuka kwami ngenxa yenhliziyo zabo ezasuka kimi ngenxa yobubi langenxa yamehlo abo ayelandele izithombe. Khona bezanengwa yibo bonke ububi ababenzileyo langamanyala abo wonke. 10Bazakwazi ukuthi mina ngiyi Nkosi. Kangikhulumanga ize nxa ngisithi ngizakwenza lokho okubi kibo.

11INkosi uJehova ithi: Tshaya ngezandla zakho, ugide ngenyawo zakho uthi: Maye! ngenxa yawo wonke amanyala amabi akoIsrayeli; ngoba bazakuwa ngenkemba, langendlala, langomatshayabhuqe wesifo. 12Okhatshana uzabulawa ngomatshayabhuqe wesifo, oseduze uzakuwa ngenkemba, loseleyo abulawe yindlala. Kuzaphela ngokunjalo ukufutheka kwami phezu kwabo. 13Lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi nxa ababuleweyo babo sebelele phakathi kwezithombe zabo, behanqe amalathi abo, phezu kwawo wonke amaqaqa amade, lezingqongeni zonke zezintaba, langaphansi kwazo zonke izihlahla eziluhlaza, langaphansi kwazo zonke izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu, loba ngaphi lapho ababenikela khona ngephunga elimnandi kuzo zonke izithombe zabo. 14Ngizabaphakamisela isandla sami, ngilichithe ilizwe liphele, kuzo zonke indawo abahlala kuzo, kusukela enkangala kuze kufike eRibila. Khona-ke bezakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele