Ezekiel 6

Ilizwi le Nkosi ngezintaba zakoIsrayeli langezithombe

Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, khangela entabeni zakoIsrayeli, uprofethe ngazo, uthi: Lina zintaba zakoIsrayeli, zwanini ilizwi leNkosi uJehova. INkosi uJehova ithi ezintabeni lemaqaqeni lezifuleni lezihotsheni: Khangelani, mina uqobo ngizakwehlisela phezu kwenu inkemba, ngivale indawo zenu eziphakemeyo zokukhonzela. Amalathi enu azadilizwa, kubulawe lamalathi okutshisela impepha; lababuleweyo bakini ngibaphosele phambi kwezithombe zenu. Ngizabeka izidumbu zabantwana bakoIsrayeli phambi kwezithombe zabo, ngichithachithe amathambo enu kumalathi enu inhlangothi zonke. Kuzo zonke indawo lapho elihlala khona imizi yenu izachitheka, lendawo zenu eziphakemeyo zokukhonzela zivalwe, lamalathi enu adilike aphele nya, lezithombe zenu zibulawe ziphele, lamalathi enu okutshisela impepha adilizwe, lemisebenzi yenu ibhidlizwe. Nxa abantu bebulawa phakathi kwenu, lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Kanti ngizayekela abanye benu baphephe bahlakazeke phakathi kwezizwe. Abaseleyo bakini bazangikhumbula phakathi kwezizwe abathunjelwe kizo; bazakhumbula ukudabuka kwami ngenxa yenhliziyo zabo ezasuka kimi ngenxa yobubi langenxa yamehlo abo ayelandele izithombe. Khona bezanengwa yibo bonke ububi ababenzileyo langamanyala abo wonke. 10 Bazakwazi ukuthi mina ngiyi Nkosi. Kangikhulumanga ize nxa ngisithi ngizakwenza lokho okubi kibo.

11 INkosi uJehova ithi: Tshaya ngezandla zakho, ugide ngenyawo zakho uthi: Maye! ngenxa yawo wonke amanyala amabi akoIsrayeli; ngoba bazakuwa ngenkemba, langendlala, langomatshayabhuqe wesifo. 12 Okhatshana uzabulawa ngomatshayabhuqe wesifo, oseduze uzakuwa ngenkemba, loseleyo abulawe yindlala. Kuzaphela ngokunjalo ukufutheka kwami phezu kwabo. 13 Lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi nxa ababuleweyo babo sebelele phakathi kwezithombe zabo, behanqe amalathi abo, phezu kwawo wonke amaqaqa amade, lezingqongeni zonke zezintaba, langaphansi kwazo zonke izihlahla eziluhlaza, langaphansi kwazo zonke izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu, loba ngaphi lapho ababenikela khona ngephunga elimnandi kuzo zonke izithombe zabo. 14 Ngizabaphakamisela isandla sami, ngilichithe ilizwe liphele, kuzo zonke indawo abahlala kuzo, kusukela enkangala kuze kufike eRibila. Khona-ke bezakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele