Ezekiel 7

Ukuphela sekufika

1 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 2Ndodana yomuntu, mina Nkosi uJehova ngithi elizweni lakoIsrayeli: Ukuphela kuyeza, ukuphela kuyeza emagumbini womane elizwe. 3Ukuphela sekufikile kini, ngizakwehlisela ukuthukuthela kwami phezu kwenu, ngiligwebe ngezenzo zenu, ngehlisele phezu kwenu amanyala enu. 4Kangiyikuliyekela, kangiyikulihawukela, kodwa ngizalitshaya ngenxa yezindlela zenu lapho amanyala enu esephakathi kwenu. Khona lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. 5INkosi uJehova ithi: Ukuchitheka kulandela ukuchitheka. Khangela, kuyeza. 6Ukuphela sekufikile, ukuphela sekufikile, sekulehlele; khangela, kuyeza. 7Ukuchitheka kwakho sekufikile, wena owakhileyo elizweni; isikhathi sesifikile, losuku lusondele, usuku lokukhala olungesilo usuku lomsindo wentokozo phezu kwezintaba. 8Ngizakwehlisela ulaka lwami phezu kwenu, ngiqedele ukuthukuthela kwami kini, ngiligwebe ngokufanele indlela zenu, ngilitshaye ngenxa yawo wonke amanyala enu. 9Kangiyikuliyekela, kangiyikulihawukela, kodwa ngizalitshaya ngenxa yezenzo zenu langamanyala enu asesephakathi kwenu. Khona lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi etshayayo. 10Khangela usuku, khangela luyeza. Ukuchitheka kwenu sekufikile, ububi buyahluma, lokuziqhenya kukhahlele, 11isihluku sikhule saba yibubi. Kakuyikusala lutho lwabo, lenothweni yabo, lezifuyweni zabo, lebukhosini babo. 12Isikhathi sesifikile, losuku lusondele. Umthengi kangathokozi, lothengisayo angazisoli, ngoba ulaka lwehlela phezu kwabo bonke. 13Umthengisi kayikubuya azuze lokho akuthengisileyo besaphila bobabili; ngoba okuthengisiweyo kakuyikubuyiselwa ngenxa yesiphithiphithi; futhi kakuyikuba khona umuntu ozaphila ngenxa yobubi bakhe. 14Seluvuthelwe uphondo, bazilungiselela bonke, kodwa kakho ophumayo ukuya empini, ngoba ukuthukuthela kwami kwehlele phezu kwabo bonke. 15Ngaphandle kukhona inkemba, ngaphakathi kukhona umatshayabhuqe wesifo lendlala; osegangeni uzakufa ngenkemba, lophakathi komuzi abulawe ngendlala lomatshayabhuqe wesifo.

16Uba kukhona ababalekela ezintabeni bazakuba njengamajuba avela esihotsheni; bakhale bonke bekhalela ububi babo. 17Zonke izandla zizakuba buthakathaka, lamadolo axege. 18Bonke bazagqoka amalembu amasaka, behlelwe yikwesaba, babanjwe zinhloni, baphuce amakhanda. 19Bazalahlela isiliva sabo ezindleleni, legolide labo lizakuba njengento engcolileyo. Isiliva sabo legolide labo kakuyikuba lamandla okubakhulula ngosuku lokuthukuthela kwe Nkosi. Kabayikukudla basuthe; ngoba ububi babo buyisikhubekiso sabo.

20Babeziqhenya ngobuhle beziceciso zabo abenza ngazo imifanekiso lezithombe ezinengisayo. Ngakho-ke ngizazenza zibe yizinto ezingcolileyo kibo. 21Ngizazinikela ezandleni zabezizwe bazithumbe, lakwababi bomhlaba zibe yimpango yabo, bazazingcolisa. 22Ngizafihla ubuso bami kibo ukuze bangcolise indawo yami eligugu. Abaphangi bazangena bayingcolise.

23Zilungiselele, ngoba ilizwe ligcwele amacala egazi, lomuzi ugcwele isihluku; 24ngizaletha izizwe ezimbi kakhulu ukuthumba indlu zabo, ngiqede ukuziqhenya kwabo lamandla abo, kungcoliswe indawo zabo ezingcwele. 25Lapho usizi selufikile, bazadinga ukuthula, kodwa kakuyikuba khona. 26Ukuchitheka kuzalandela ukuchitheka, amahungahunga alandele amanye amahungahunga. Bazadinga umbono kumprofethi, kodwa kakusayikuba khona ukuqondisa kompristi leseluleko sabadala. 27Inkosi izalila, leziphathamandla zigcwale ukudana, labantu belizwe bazathuthumela. Ngizakwenza kibo njengokufanele indlela zabo, ngibagwebe njengokufanele izigwebo zabo; bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele