Ezekiel 8

Ukukhonzwa kwezithombe ethempelini

1 Kwathi ngomnyaka wesithupha, ngosuku lwesihlanu lwenyanga yesithupha, ngihlezi endlini yami, labadala bakoJuda behlezi lami, isandla seNkosi uJehova sehlela phezu kwami. 2Ngabona, khangela-ke, okwakufanana lomuntu; kwakuvutha umlilo kusukela ekhalweni kusiya phansi, kucwazimula njengethusi kusukela ekhalweni kusiya phezulu. 3Waseselula okwakungathi yisandla, wangibamba ngenwele. Umoya wangiphakamisela phakathi komhlaba lamazulu, wangiletha ngemibono kaNkulunkulu eJerusalema, entubeni yeguma elingaphakathi, elikhangele inyakatho, lapho okwakukhona isihlalo sesithombe somona esibanga umona. 4Khangela-ke, inkazimulo kaNkulunkulu kaIsrayeli yayilapho injengokuyibona kwami esihotsheni.

5Wasesithi kimi: Ndodana yomuntu, ake ukhangele ngenyakatho. Ngasengiphakamisa amehlo ami ngenyakatho, khangela-ke, lesosithombe somona ngenyakatho kwesango lelathi, entubeni yalo. 6Wasesithi kimi: Ndodana yomuntu, uyakubona yini lokho abakwenzayo, amanyala amakhulu enziwa yindlu kaIsrayeli lapha, ukungixotshela khatshana lendawo yami engcwele? Kodwa usezabona amanyala adlula la.

7Wasengisa emnyango weguma; kwathi lapho ngibona, khangela, kulembobo emdulini. 8Wasesithi kimi: Ndodana yomuntu, bhoboza umduli. Ngathi ngiwubhoboze umduli, khangela, kulomnyango. 9Wasesithi kimi: Ngena, ubone amanyala angcolileyo abawenzayo lapha. 10Ngasengingena, ngabona, khangela, lapho kudwetshiwe emidulini inhlangothi zonke imifanekiso yazo zonke izinto ezihahabayo, lezilo ezenyanyekayo, lazo zonke izithombe zakoIsrayeli. 11Kwakumi phambi kwazo abadala bendlu kaIsrayeli abangamatshumi ayisikhombisa bekanye loJahazaniya indodana kaShafani. Bonke babephethe indengezi zempepha, zithunqa intuthu yempepha. 12Wasesithi kimi: Ndodana yomuntu, uyakubona yini lokho abakwenzayo emnyameni abadala bendlu kaIsrayeli endlini zabo zemifanekiso? Ngoba bathi: I Nkosi kayisiboni; i Nkosi ilitshiyile ilizwe layo.

13Wasesithi kimi futhi: Uzabuya ubone amanyala amakhulu edlula la abawenzayo. 14Wasengisa entubeni yesango langenyakatho kwendlu ye Nkosi; khangela-ke, lapho abesifazana bekhala inyembezi ngoTamuzi.

15Wasesithi kimi: Uyakubona lokhu yini, wena ndodana yomuntu? Khona usuzabona amanyala amakhulu okwedlula la. 16Wangingenisa egumeni elingaphakathi kwethempeli; khangela-ke, emnyango wethempeli le Nkosi phakathi komkoto lelathi abantu abangamatshumi amabili lanhlanu befulathele ithempeli le Nkosi, bekhangele ngempumalanga, bekhonza ilanga eliphumayo.

17Wasesithi kimi: Uyakubona lokhu yini, wena ndodana yomuntu? Kuyinto elula koJuda ukwenza amanyala abawenzayo lapha yini, ukuthi bagcwalise ilizwe ngokubi, bavuse ulaka lwami? Khangela, babeka ingatsha empumulweni zabo. 18Ngizabasulela ekuthukutheleni kwami. Kangiyikubayekela ngibahawukele; lanxa bekhala kakhulu, kangiyikubezwa.

Copyright information for Ndebele