Ezekiel 9

Ukubulawa kwabalecala

1 Ngezwa ilizwi elikhulu limemeza lisithi: Sondelani lina eliphatha umuzi, lonke liphathe izikhali zenu zokuchitha. 2Khangela-ke, kwasekusiza amadoda ayisithupha evela esangweni langaphezulu elikhangele ngenyakatho, wonke ephethe izikhali zokubulala, ayehamba lomuntu ogqoke ilembu elicolekileyo elezinto zokubhala ekhalweni lwakhe; angena, ema elathini lethusi. 3Inkazimulo kaNkulunkulu kaIsrayeli yasuka ngaphezu kwamakherubi* lapho eyayikhona, yayahlala emnyango wendlu. Yasibiza umuntu owayegqoke ilembu elicolekileyo elezinto zokubhala, 4yathi kuye: Dabula phakathi komuzi weJerusalema, ufake uphawu emabunzini abantu ababubulayo bekhala ngawo wonke amanyala enziwa phakathi kwawo.

5Ngezwa isithi kwabanye: Dabulani phakathi komuzi limlandele, litshaye, lingayekeli, lingabi lasihawu, 6libulale liqede amaxhegu, amajaha lezintombi ezigcweleyo, abantwana abancinyane labesifazana; kodwa lingathinti loyedwa olophawu, liqalise endlini yami engcwele. Baqala ngamadoda amadala ayephambi kwethempeli. 7Yasisithi kibo: Ngcolisani ithempeli, ligcwalise amaguma alo ngabatshayiweyo. Phumani-ke. Basebephuma, babulala abantu phakathi komuzi.

8Kwathi besabatshaya, ngasala ngedwa, ngathi mbo ngobuso, ngakhala ngathi: Hawu, Nkosi Jehova! Uzababulala bonke abaseleyo koIsrayeli ekwehliseleni kwakho ukuthukuthela phezu kweJerusalema yini? 9Yathi kimi: Ububi bakoIsrayeli lobakoJuda bukhulu kakhulu, ilizwe ligcwele igazi, lomuzi ugcwele ukungalungi, ngoba bathi: I Nkosi ilitshiyile ilizwe leli, kayiboni. 10Lami-ke kangiyikubayekela, kangiyikuba lesihawu, kodwa ngizakwehlisela izenzo zabo phezu kwabo. 11Khangela-ke, lowomuntu owayegqoke ilembu elicolekileyo elezinto zokubhala ekhalweni lwakhe wabuya wazabika eNkosini wathi: Ngenzile njengokungilaya kwakho.

Copyright information for Ndebele