Ezra 1

Isimemezelo sikaKurosi

1 Kwathi ngomnyaka wokuqala kaKurosi inkosi yePerisiya, ekugcwalisekeni
 ekugcwalisekeni: Heb.  ekupheleleni.
kwelizwi le Nkosi ngomlomo kaJeremiya, i Nkosi yavusa umoya kaKurosi inkosi yePerisiya ukuthi edlulise isimemezelo embusweni wakhe wonke, njalo langombhalo, esithi:

2Utsho njalo uKurosi inkosi yePerisiya: I Nkosi, uNkulunkulu wamazulu, inginikile yonke imibuso yomhlaba; layo ingilayile ukuyakhela indlu eJerusalema ekoJuda. 3Ngubani ophakathi kwenu kubo bonke abantu bayo? UNkulunkulu wakhe kabe laye, enyukele eJerusalema ekoJuda, akhe indlu ye Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli (unguNkulunkulu) oseJerusalema. 4Laloba ngubani oseleyo lakuyiphi yezindawo lapho ahlala njengowezizwe khona, kakuthi abantu bendawo yakibo bamsekele ngesiliva, langegolide, langempahla, langezifuyo, kanye lomnikelo wesihle wendlu kaNkulunkulu eseJerusalema.

Ukubuyela kwamaJuda eJerusalema

5Kwasekusukuma inhloko zaboyise bakoJuda loBhenjamini, labapristi lamaLevi, laye wonke uNkulunkulu ayevuse umoya wakhe, ukuthi benyukele ukwakha indlu ye Nkosi eseJerusalema. 6Labo bonke ababebaphahlile baqinisa izandla zabo ngezitsha zesiliva, ngegolide, ngempahla, langezifuyo, langezinto eziligugu, ngaphandle kwakho konke okwakunikelwe ngesihle.

7UKurosi inkosi laye wakhupha izitsha zendlu ye Nkosi, uNebukadinezari ayezikhuphe eJerusalema wazifaka endlini yabonkulunkulu bakhe. 8UKurosi inkosi yePerisiya wasezikhupha ngesandla sikaMithiredathi umphathisikhwama owazibalela uSheshibazari isiphathamandla sakoJuda. 9Leli-ke linani lazo: Imiganu yegolide engamatshumi amathathu, imiganu yesiliva eyinkulungwane, izingqamu ezingamatshumi amabili lesificamunwemunye, 10inkezo zegolide ezingamatshumi amathathu, ezinye inkezo zesiliva ezingamakhulu amane letshumi, ezinye izitsha eziyinkulungwane. 11Zonke izitsha zegolide lezesiliva zazizinkulungwane ezinhlanu lamakhulu amane. Zonke lezi uSheshibazari wazenyusa lalabo ababenyuswe ekuthunjweni bevela eBhabhiloni besiya eJerusalema.

Copyright information for Ndebele