Ezra 10

Abesifazana labantwana babezizwe bayalahlwa

Kwathi uEzra esakhuleka esavuma, ekhala inyembezi eziwisela phansi phambi kwendlu kaNkulunkulu, kwabuthana kuye ibandla elikhulu kakhulu lamadoda labesifazana labantwana, livela kuIsrayeli, ngoba abantu bakhala inyembezi ngokukhala okukhulu.

UShekaniya indodana kaJehiyeli owamadodana kaElamu wasephendula wathi kuEzra: Thina siphambukile kuNkulunkulu wethu, sahlalisana labafazi bezizweni abavela ezizweni zelizwe; kodwa khathesi kukhona ithemba koIsrayeli mayelana lalokhu. Ngakho-ke asenze isivumelwano loNkulunkulu wethu ukuze sikhuphe bonke abafazi lokuzelwe yibo ngokweseluleko seNkosi lesabathuthumela emlayweni kaNkulunkulu wethu; kakwenziwe-ke ngokomlayo. Sukuma, ngoba udaba luphezu kwakho, lathi silawe. Qina, wenze. Wasesukuma uEzra, wafungisa induna zabapristi, amaLevi, loIsrayeli wonke, ukuthi benze ngokwalelilizwi. Basebefunga.

UEzra wasesukuma esuka phambi kwendlu kaNkulunkulu, waya endlini kaJehohanani indodana kaEliyashibi; wathi efika lapho kadlanga sinkwa kanathanga manzi, ngoba elilela ububi babathunjiweyo. Basebesenza isimemezelo sedlule koJuda leJerusalema kubo bonke abantwana bokuthunjwa ukuthi babuthane eJerusalema, lokuthi loba ngubani ongafikanga ngensuku ezintathu, ngokweseluleko seziphathamandla labadala, impahla yakhe yonke izatshabalaliswa, yena ehlukaniswe lebandla labathunjiweyo.

Wonke amadoda akoJuda loBhenjamini asebuthana eJerusalema ngensuku ezintathu. Kwakuyinyanga yesificamunwemunye ngolwamatshumi amabili lwenyanga. Bonke abantu basebehlala egumeni lendlu kaNkulunkulu beqhaqhazela ngenxa yaloludaba langenxa yezulu elikhulu. 10 UEzra umpristi wasukuma wathi kibo: Lina liphambukile lahlalisana labafazi bezizweni, ukwandisa isiphambeko sikaIsrayeli. 11 Ngakho-ke yenzani uvumo e Nkosini uNkulunkulu waboyihlo, lenze intando yayo, lizehlukanise lezizwe zelizwe, lakubafazi bezizweni. 12 Ibandla lonke laseliphendula lathi ngelizwi elikhulu: Njengamazwi akho, ngokunjalo kuphezu kwethu ukuthi sikwenze. 13 Kodwa abantu banengi, njalo kuyisikhathi sezulu elinengi, njalo singeme phandle. Futhi kakusimsebenzi wosuku olulodwa njalo hatshi owezimbili, ngoba sibanengi esiphambukileyo kuloludaba. 14 Ake zime iziphathamandla zethu zebandla lonke, labo bonke abasemizini yethu abahlalisane labafazi bezizweni beze ngezikhathi ezimisiweyo, njalo kanye labo abadala bomuzi ngomuzi labahluleli bawo, size sidedise ukuvutha kolaka lukaNkulunkulu wethu mayelana laloludaba.

15 NgoJonathani indodana kaAsaheli loJahazeya indodana kaTikiva kuphela abamelana lalokho; loMeshulamu loShabethayi umLevi babancedisa. 16 Abantwana bokuthunjwa besebesenza njalo. UEzra umpristi, amadoda, inhloko zaboyise ngendlu yaboyise, labo bonke ngamabizo, basebesehlukaniswa; basebehlala ngosuku lokuqala lwenyanga yetshumi ukuhlola loludaba. 17 Basebeqeda lawo wonke amadoda ayehlalisane labafazi bezizweni kwaze kwaba lusuku lokuqala lwenyanga yokuqala.

18 Kwasekutholakala phakathi kwamadodana abapristi ayehlalisane labafazi bezizweni: Emadodaneni kaJeshuwa indodana kaJozadaki labafowabo: OMahaseya loEliyezeri loJaribi loGedaliya. 19 Basebenika isandla sabo ukuthi bazakhupha abafazi babo; ngoba belecala banikela inqama yomhlambi ngecala labo. 20 Lemadodaneni kaImeri: OHanani loZebhadiya. 21 Lemadodaneni kaHarimi: OMahaseya loEliya loShemaya loJehiyeli loUziya. 22 Lemadodaneni kaPashuri: OEliyowenayi, uMahaseya, uIshmayeli, uNethaneli, uJozabadi, loElasa. 23 LakumaLevi: OJozabadi, loShimeyi, loKelaya onguKelita, uPethahiya, uJuda, loEliyezeri. 24 Lakubahlabeleli: UEliyashibi. Lakubalindimasango: OShaluma loTelema loUri. 25 LakuIsrayeli: Emadodaneni kaParoshi: ORamiya loIziya loMalikiya loMijamini loEleyazare loMalikiya loBhenaya. 26 Lemadodaneni kaElamu: OMathaniya, uZekariya, loJehiyeli, loAbidi, loJeremothi, loEliya. 27 Lemadodaneni kaZathu: OEliyowenayi, uEliyashibi, uMathaniya, loJeremothi, loZabadi, loAziza. 28 Lemadodaneni kaBebayi: OJehohanani, uHananiya, uZabayi, uAthilayi. 29 Lemadodaneni kaBani: OMeshulamu, uMaluki, loAdaya, uJashubi, loSheyali, loRamothi. 30 Lemadodaneni kaPahathi-Mowabi: OAdina, loKelali, uBhenaya, uMahaseya, uMathaniya, uBhezaleli, loBinuwi, loManase. 31 Lamadodana kaHarimi: OEliyezeri, uIshiya, uMalikiya, uShemaya, uShimeyoni, 32 uBhenjamini, uMaluki, uShemariya. 33 Emadodaneni kaHashuma: OMathenayi, uMathatha, uZabadi, uElifeleti, uJeremayi, uManase, uShimeyi. 34 Emadodaneni kaBani: OMahadayi, uAmramu, loUweli, 35 uBhenaya, uBedeya, uKeluhi, 36 uVaniya, uMeremothi, uEliyashibi, 37 uMathaniya, uMathenayi, loJahasa, 38 loBani, loBinuwi, uShimeyi, 39 loShelemiya, loNathani, loAdaya, 40 uMakinadebayi, uShashayi, uSharayi, 41 uAzareli, uShelemiya, uShemariya, 42 uShaluma, uAmariya, uJosefa. 43 Lemadodaneni kaNebo: OJeyiyeli, uMathithiya, uZabadi, uZebina, uJadayi, loJoweli, uBhenaya. 44 Bonke laba babethethe abafazi bezizweni; njalo kwakukhona phakathi kwabo abafazi ababezele abantwana.

Copyright information for Ndebele