Ezra 10

Abesifazana labantwana babezizwe bayalahlwa

1 Kwathi uEzra esakhuleka esavuma, ekhala inyembezi eziwisela phansi phambi kwendlu kaNkulunkulu, kwabuthana kuye ibandla elikhulu kakhulu lamadoda labesifazana labantwana, livela kuIsrayeli, ngoba abantu bakhala inyembezi ngokukhala okukhulu.

2UShekaniya indodana kaJehiyeli owamadodana kaElamu wasephendula wathi kuEzra: Thina siphambukile kuNkulunkulu wethu, sahlalisana labafazi bezizweni abavela ezizweni zelizwe; kodwa khathesi kukhona ithemba koIsrayeli mayelana lalokhu. 3Ngakho-ke asenze isivumelwano loNkulunkulu wethu ukuze sikhuphe bonke abafazi lokuzelwe yibo ngokweseluleko seNkosi lesabathuthumela emlayweni kaNkulunkulu wethu; kakwenziwe-ke ngokomlayo. 4Sukuma, ngoba udaba luphezu kwakho, lathi silawe. Qina, wenze. 5Wasesukuma uEzra, wafungisa induna zabapristi, amaLevi, loIsrayeli wonke, ukuthi benze ngokwalelilizwi. Basebefunga.

6UEzra wasesukuma esuka phambi kwendlu kaNkulunkulu, waya endlini kaJehohanani indodana kaEliyashibi; wathi efika lapho kadlanga sinkwa kanathanga manzi, ngoba elilela ububi babathunjiweyo. 7Basebesenza isimemezelo sedlule koJuda leJerusalema kubo bonke abantwana bokuthunjwa ukuthi babuthane eJerusalema, 8lokuthi loba ngubani ongafikanga ngensuku ezintathu, ngokweseluleko seziphathamandla labadala, impahla yakhe yonke izatshabalaliswa, yena ehlukaniswe lebandla labathunjiweyo.

9Wonke amadoda akoJuda loBhenjamini asebuthana eJerusalema ngensuku ezintathu. Kwakuyinyanga yesificamunwemunye ngolwamatshumi amabili lwenyanga. Bonke abantu basebehlala egumeni lendlu kaNkulunkulu beqhaqhazela ngenxa yaloludaba langenxa yezulu elikhulu. 10UEzra umpristi wasukuma wathi kibo: Lina liphambukile lahlalisana labafazi bezizweni, ukwandisa isiphambeko sikaIsrayeli. 11Ngakho-ke yenzani uvumo e Nkosini uNkulunkulu waboyihlo, lenze intando yayo, lizehlukanise lezizwe zelizwe, lakubafazi bezizweni. 12Ibandla lonke laseliphendula lathi ngelizwi elikhulu: Njengamazwi akho, ngokunjalo kuphezu kwethu ukuthi sikwenze. 13Kodwa abantu banengi, njalo kuyisikhathi sezulu elinengi, njalo singeme phandle. Futhi kakusimsebenzi wosuku olulodwa njalo hatshi owezimbili, ngoba sibanengi esiphambukileyo kuloludaba. 14Ake zime iziphathamandla zethu zebandla lonke, labo bonke abasemizini yethu abahlalisane labafazi bezizweni beze ngezikhathi ezimisiweyo, njalo kanye labo abadala bomuzi ngomuzi labahluleli bawo, size sidedise ukuvutha kolaka lukaNkulunkulu wethu mayelana laloludaba.

15NgoJonathani indodana kaAsaheli loJahazeya indodana kaTikiva kuphela abamelana lalokho; loMeshulamu loShabethayi umLevi babancedisa. 16Abantwana bokuthunjwa besebesenza njalo. UEzra umpristi, amadoda, inhloko zaboyise ngendlu yaboyise, labo bonke ngamabizo, basebesehlukaniswa; basebehlala ngosuku lokuqala lwenyanga yetshumi ukuhlola loludaba. 17Basebeqeda lawo wonke amadoda ayehlalisane labafazi bezizweni kwaze kwaba lusuku lokuqala lwenyanga yokuqala.

18Kwasekutholakala phakathi kwamadodana abapristi ayehlalisane labafazi bezizweni: Emadodaneni kaJeshuwa indodana kaJozadaki labafowabo: OMahaseya loEliyezeri loJaribi loGedaliya. 19Basebenika isandla sabo ukuthi bazakhupha abafazi babo; ngoba belecala banikela inqama yomhlambi ngecala labo. 20Lemadodaneni kaImeri: OHanani loZebhadiya. 21Lemadodaneni kaHarimi: OMahaseya loEliya loShemaya loJehiyeli loUziya. 22Lemadodaneni kaPashuri: OEliyowenayi, uMahaseya, uIshmayeli, uNethaneli, uJozabadi, loElasa. 23LakumaLevi: OJozabadi, loShimeyi, loKelaya onguKelita, uPethahiya, uJuda, loEliyezeri. 24Lakubahlabeleli: UEliyashibi. Lakubalindimasango: OShaluma loTelema loUri. 25LakuIsrayeli: Emadodaneni kaParoshi: ORamiya loIziya loMalikiya loMijamini loEleyazare loMalikiya loBhenaya. 26Lemadodaneni kaElamu: OMathaniya, uZekariya, loJehiyeli, loAbidi, loJeremothi, loEliya. 27Lemadodaneni kaZathu: OEliyowenayi, uEliyashibi, uMathaniya, loJeremothi, loZabadi, loAziza. 28Lemadodaneni kaBebayi: OJehohanani, uHananiya, uZabayi, uAthilayi. 29Lemadodaneni kaBani: OMeshulamu, uMaluki, loAdaya, uJashubi, loSheyali, loRamothi. 30Lemadodaneni kaPahathi-Mowabi: OAdina, loKelali, uBhenaya, uMahaseya, uMathaniya, uBhezaleli, loBinuwi, loManase. 31Lamadodana kaHarimi: OEliyezeri, uIshiya, uMalikiya, uShemaya, uShimeyoni, 32uBhenjamini, uMaluki, uShemariya. 33Emadodaneni kaHashuma: OMathenayi, uMathatha, uZabadi, uElifeleti, uJeremayi, uManase, uShimeyi. 34Emadodaneni kaBani: OMahadayi, uAmramu, loUweli, 35uBhenaya, uBedeya, uKeluhi, 36uVaniya, uMeremothi, uEliyashibi, 37uMathaniya, uMathenayi, loJahasa, 38loBani, loBinuwi, uShimeyi, 39loShelemiya, loNathani, loAdaya, 40uMakinadebayi, uShashayi, uSharayi, 41uAzareli, uShelemiya, uShemariya, 42uShaluma, uAmariya, uJosefa. 43Lemadodaneni kaNebo: OJeyiyeli, uMathithiya, uZabadi, uZebina, uJadayi, loJoweli, uBhenaya. 44Bonke laba babethethe abafazi bezizweni; njalo kwakukhona phakathi kwabo abafazi ababezele abantwana.

Copyright information for Ndebele