Ezra 2

Amabizo ababuya ekuthunjweni

1 Laba-ke ngabantwana besabelo abenyuka besuka ekuthunjweni kwalabo ababethunjiwe uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni ayebathumbele eBhabhiloni, ababuyela eJerusalema loJuda, ngulowo lalowo emzini wakibo; 2abafika loZerubhabheli, uJeshuwa, uNehemiya, uSeraya, uRehelaya, uMordekhayi, uBilishani, uMisipari, uBigivayi, uRehuma, uBahana. Inani lamadoda esizwe sakoIsrayeli:

3Abantwana bakoParoshi, izinkulungwane ezimbili lekhulu lamatshumi ayisikhombisa lambili. 4Abantwana bakoShefathiya, amakhulu amathathu lamatshumi ayisikhombisa lambili. 5Abantwana bakoAra, amakhulu ayisikhombisa lamatshumi ayisikhombisa lanhlanu. 6Abantwana bakoPahathi-Mowabi, babantwana bakaJeshuwa-Jowabi, izinkulungwane ezimbili lamakhulu ayisificaminwembili letshumi lambili. 7Abantwana bakoElamu, inkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi amahlanu lane. 8Abantwana bakoZathu, amakhulu ayisificamunwemunye lamatshumi amane lanhlanu. 9Abantwana bakoZakayi, amakhulu ayisikhombisa lamatshumi ayisithupha. 10Abantwana bakoBani, amakhulu ayisithupha lamatshumi amane lambili. 11Abantwana bakoBebayi, amakhulu ayisithupha lamatshumi amabili lantathu. 12Abantwana bakoAzigadi, inkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi amabili lambili. 13Abantwana bakoAdonikamu, amakhulu ayisithupha lamatshumi ayisithupha lesithupha. 14Abantwana bakoBigivayi, izinkulungwane ezimbili lamatshumi amahlanu lesithupha. 15Abantwana bakoAdini, amakhulu amane lamatshumi amahlanu lane. 16Abantwana bakoAteri, bakoHezekhiya, amatshumi ayisificamunwemunye lesificaminwembili. 17Abantwana bakoBezayi, amakhulu amathathu lamatshumi amabili lantathu. 18Abantwana bakoJora, ikhulu letshumi lambili. 19Abantwana bakoHashuma, amakhulu amabili lamatshumi amabili lantathu. 20Abantwana bakoGibari, amatshumi ayisificamunwemunye lanhlanu. 21Abantwana beBhethelehema, ikhulu lamatshumi amabili lantathu. 22Amadoda eNetofa, amatshumi amahlanu lesithupha. 23Amadoda eAnathothi, ikhulu lamatshumi amabili lesificaminwembili. 24Abantwana beAzimavethi, amatshumi amane lambili. 25Abantwana beKiriyatharimi, iKefira, leBherothi, amakhulu ayisikhombisa lamatshumi amane lantathu. 26Abantwana beRama leGaba, amakhulu ayisithupha lamatshumi amabili lanye. 27Amadoda eMikimasi, ikhulu lamatshumi amabili lambili. 28Amadoda eBhetheli leAyi, amakhulu amabili lamatshumi amabili lantathu. 29Abantwana beNebo, amatshumi amahlanu lambili. 30Abantwana bakoMagibishi, ikhulu lamatshumi amahlanu lesithupha. 31Abantwana bakoElamu omunye, inkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi amahlanu lane. 32Abantwana bakoHarimi, amakhulu amathathu lamatshumi amabili. 33Abantwana beLodi, iHadidi, leOno, amakhulu ayisikhombisa lamatshumi amabili lanhlanu. 34Abantwana beJeriko, amakhulu amathathu lamatshumi amane lanhlanu. 35Abantwana beSenaha, izinkulungwane ezintathu lamakhulu ayisithupha lamatshumi amathathu.

36Abapristi. Abantwana bakoJedaya bendlu kaJeshuwa: Amakhulu ayisificamunwemunye lamatshumi ayisikhombisa lantathu. 37Abantwana bakoImeri: Inkulungwane lamatshumi amahlanu lambili. 38Abantwana bakoPashuri: Inkulungwane lamatshumi amane lesikhombisa. 39Abantwana bakoHarimi: Inkulungwane letshumi lesikhombisa.

40AmaLevi. Abantwana bakoJeshuwa loKadimiyeli, babantwana bakaHodaviya: Amatshumi ayisikhombisa lane.

41Abahlabeleli. Abantwana bakoAsafi: Ikhulu lamatshumi amabili lesificaminwembili.

42Abantwana babalindi bamasango. Abantwana bakoShaluma, abantwana bakoAteri, abantwana bakoTalimoni, abantwana bakoAkubi, abantwana bakoHatita, abantwana bakoShobayi, bonke babelikhulu lamatshumi amathathu lesificamunwemunye.

43AmaNethini. Abantwana bakoZiha, abantwana bakoHasufa, abantwana bakoTabhawothi, 44abantwana bakoKerosi, abantwana bakoSiyaha, abantwana bakoPadoni, 45abantwana bakoLebana, abantwana bakoHagaba, abantwana bakoAkubi, 46abantwana bakoHagabi, abantwana bakoShamilayi, abantwana bakoHanani, 47abantwana bakoGideli, abantwana bakoGahari, abantwana bakoReyaya, 48abantwana bakoRezini, abantwana bakoNekoda, abantwana bakoGazama, 49abantwana bakoUza, abantwana bakoPhaseya, abantwana bakoBhesayi, 50abantwana bakoAsina, abantwana bakoMewunimi, abantwana bakoNefusimi, 51abantwana bakoBakibuki, abantwana bakoHakufa, abantwana bakoHarihuri, 52abantwana bakoBaziluthi, abantwana bakoMehida, abantwana bakoHarisha, 53abantwana bakoBarkosi, abantwana bakoSisera, abantwana bakoThama, 54abantwana bakoNeziya, abantwana bakoHatifa.

55Abantwana bezinceku zikaSolomoni. Abantwana bakoSotayi, abantwana bakoHasoferethi, abantwana bakoPeruda, 56abantwana bakoJahala, abantwana bakoDarkoni, abantwana bakoGideli, 57abantwana bakoShefathiya, abantwana bakoHathili, abantwana bakoPokerethi-Hazebayimi, abantwana bakoAmi. 58Wonke amaNethini labantwana bezinceku zikaSolomoni babengamakhulu amathathu lamatshumi ayisificamunwemunye lambili.

59Lalaba yilabo abenyuka bevela eTeli-Mela, iTeli-Harisha, iKerubi, iAdani, iImeri, kodwa babengelakutsho indlu yaboyise, lenzalo yabo, ukuthi bavela koIsrayeli: 60Abantwana bakoDelaya, abantwana bakoTobiya, abantwana bakoNekoda: Amakhulu ayisithupha lamatshumi amahlanu lambili.

61Lebantwaneni babapristi, abantwana bakoHabaya, abantwana bakoHakozi, abantwana bakoBarizilayi, owathatha umfazi emadodakazini kaBarizilayi umGileyadi, wasebizwa ngebizo lawo. 62Laba badinga ukubhalwa kwabo oluhlwini lwababhaliweyo ngezizukulwana, kodwa kabatholakalanga; basebekhutshwa ebupristini njengabangcolileyo. 63Umbusi wasesitsho kubo ukuthi bangadli okwezinto ezingcwelengcwele, kuze kusukume umpristi oleUrimi leThumimi.

64Ibandla lonke lindawonye lalizinkulungwane ezingamatshumi amane lambili lamakhulu amathathu lamatshumi ayisithupha, 65ngaphandle kwenceku zabo lencekukazi zabo; lezi zazizinkulungwane eziyisikhombisa lamakhulu amathathu lamatshumi amathathu lesikhombisa; babelabahlabeleli labahlabelelikazi abangamakhulu amabili. 66Amabhiza abo ayengamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amathathu lesithupha; imbongolo zabo zingamakhulu amabili lamatshumi amane lanhlanu; 67amakamela abo engamakhulu amane lamatshumi amathathu lanhlanu; obabhemi bezinkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amabili.

68Lenhlokweni zaboyise, ekufikeni kwabo endlini ye Nkosi eseJerusalema, zanikelela indlu kaNkulunkulu ngesihle ukuyimisa endaweni yayo. 69Zanikela ngokwamandla azo esikhwameni somsebenzi inhlamvu zegolide ezizinkulungwane ezingamatshumi ayisithupha lanye, lamamane* esiliva azinkulungwane ezingamakhulu amabili lamatshumi amahlanu, lezigqoko zabapristi ezilikhulu. 70Abapristi lamaLevi lengxenye yabantu labahlabeleli labalindi bamasango lamaNethini basebehlala emizini yabo, loIsrayeli wonke emizini yakhe.

Copyright information for Ndebele