Ezra 8

Abahamba loEzra

1 Laba-ke zinhloko zaboyise, lombhalo wosendo lwabo abenyuka lami besuka eBhabhiloni ekubuseni kukaAthakisekisi inkosi. 2Kumadodana kaPhinehasi: UGerishomu. Kumadodana kaIthamari: UDaniyeli. Kumadodana kaDavida: UHathushi. 3Kumadodana kaShekaniya, kumadodana kaParoshi: UZekariya, njalo kanye laye kwabhalwa ngombhalo wosendo, kwabesilisa, ikhulu lamatshumi amahlanu. 4Kumadodana kaPahathi-Mowabi: UEliyowenayi, indodana kaZerahiya, njalo kanye laye abesilisa abangamakhulu amabili. 5Kumadodana kaShekaniya: Indodana kaJahaziyeli, njalo kanye laye abesilisa abangamakhulu amathathu. 6Njalo kumadodana kaAdini: UEbedi indodana kaJonathani, njalo kanye laye abesilisa abangamatshumi amahlanu. 7Lakumadodana kaElamu: UJeshaya indodana kaAthaliya, njalo kanye laye abesilisa abangamatshumi ayisikhombisa. 8Lakumadodana kaShefathiya: UZebhadiya indodana kaMikayeli, njalo kanye laye abesilisa abangamatshumi ayisificaminwembili. 9Kumadodana kaJowabi: UObadiya indodana kaJehiyeli, njalo kanye laye abesilisa abangamakhulu amabili letshumi lesificaminwembili. 10Lakumadodana kaShelomithi: Indodana kaJosifiya, njalo kanye laye abesilisa abalikhulu lamatshumi ayisithupha. 11Lakumadodana kaBebayi: UZekariya indodana kaBebayi, njalo kanye laye abesilisa abangamatshumi amabili lesificaminwembili. 12Lakumadodana kaAzigadi: UJohanani indodana kaHakatani, njalo kanye laye abesilisa abalikhulu letshumi. 13Lakumadodana okucina kaAdonikamu, omabizo abo yila: OElifeleti, uJehiyeli, loShemaya, njalo kanye labo abesilisa abangamatshumi ayisithupha. 14Lakumadodana kaBigivayi: OUthayi loZabudi, njalo kanye labo abesilisa abangamatshumi ayisikhombisa.

15Ngasengibabuthanisa ngasemfuleni oya eAhava, samisa inkamba khona insuku ezintathu. Ngananzelela abantu labapristi, njalo kangitholanga lapho abamadodana kaLevi. 16Ngasengithuma kuEliyezeri, kuAriyeli, kuShemaya, lakuElinathani, lakuJaribi, lakuElinathani, lakuNathani, lakuZekariya, lakuMeshulamu, izinhloko, lakuJoyaribi, lakuElinathani, abaqedisisayo, 17ngasengibalayela kuIdo, inhloko endaweni iKasifiya, ngafaka amazwi emlonyweni wabo ukuthi bathi kuIdo umfowabo, amaNethini endaweni iKasifiya, ukuthi basilethele izikhonzi zendlu kaNkulunkulu wethu. 18Basebesilethela ngokwesandla esihle sikaNkulunkulu wethu phezu kwethu umuntu oqedisisayo emadodaneni kaMahli indodana kaLevi indodana kaIsrayeli; loSherebiya lamadodana akhe labafowabo, itshumi lesificaminwembili; 19loHashabiya, njalo kanye laye uJeshaya emadodaneni kaMerari, abafowabo lamadodana abo, amatshumi amabili; 20lakumaNethini, uDavida leziphathamandla ababewanikele emsebenzini wamaLevi, amaNethini angamakhulu amabili lamatshumi amabili, wonke awo abizwa ngamabizo.

21Ngasengimemezela ukuzila ukudla khona emfuleni iAhava ukuze sizithobe phambi kukaNkulunkulu wethu, sizidingele kuye indlela eqondileyo thina labantwanyana bethu lazo zonke impahla zethu. 22Ngoba ngaba lenhloni ukucela enkosini ibutho labagadi bamabhiza ukusinceda ezitheni endleleni; ngoba sasiyitshelile inkosi sisithi: Isandla sikaNkulunkulu wethu siphezu kwabo bonke abamdinga kube okuhle, kodwa amandla akhe lolaka lwakhe kuphezu kwabo bonke abamdelayo. 23Ngakho sazila ukudla sadinga kuNkulunkulu wethu ngenxa yalokhu; wasencengeka ngathi.

24Ngasengisehlukanisa abalitshumi lambili kunhloko zabapristi, oSherebiya, uHashabiya, labalitshumi kubafowabo kanye labo. 25Ngasengibalinganisela isiliva legolide lezitsha, umnikelo wendlu kaNkulunkulu wethu, inkosi labacebisi bayo leziphathamandla zayo loIsrayeli wonke owatholakalayo ababekunikele; 26ngasengilinganisa esandleni sabo amathalenta* esiliva angamakhulu ayisithupha lamatshumi amahlanu, lamathalenta alikhulu ezitsha zesiliva, lamathalenta egolide alikhulu, 27lemiganu yegolide engamatshumi amabili kuze kube zinhlamvu eziyinkulungwane, lezitsha ezimbili zethusi elikhazimulayo elihle eliloyiseka njengegolide. 28Ngasengisithi kibo: Lingcwele e Nkosini, lezitsha zingcwele; lesiliva legolide kungumnikelo wesihle e Nkosini, uNkulunkulu wabobaba. 29Kulondolozeni likugcine lize likulinganise phambi kwenduna yabapristi lamaLevi lenhloko zaboyise bakoIsrayeli eJerusalema, emakamelweni endlu ye Nkosi. 30Abapristi lamaLevi basebesemukela isisindo sesiliva legolide lezitsha, ukuze bakuse eJerusalema, endlini kaNkulunkulu wethu.

31Sasuka-ke emfuleni iAhava ngolwetshumi lambili lwenyanga yokuqala ukuya eJerusalema. Lesandla sikaNkulunkulu wethu sasiphezu kwethu, wasikhulula esandleni sesitha lomcathami endleleni. 32Safika-ke eJerusalema, sahlala khona insuku ezintathu.

33Kwathi ngosuku lwesine isiliva legolide lezitsha kwalinganiswa endlini kaNkulunkulu wethu ngesandla sikaMeremothi indodana kaUriya umpristi, njalo kanye laye uEleyazare indodana kaPhinehasi, njalo kanye labo oJozabadi indodana kaJeshuwa, loNowadiya indodana kaBinuwi, amaLevi, 34ngenani ngesisindo sakho konke; laso sonke isisindo sabhalwa ngalesosikhathi. 35Abantwana bokuthunjwa ababebuyile ekuthunjweni banikela iminikelo yokutshiswa kuNkulunkulu kaIsrayeli, amajongosi alitshumi lambili ngenxa kaIsrayeli wonke, izinqama ezingamatshumi ayisificamunwemunye lesithupha, amawundlu angamatshumi ayisikhombisa lesikhombisa, izimpongo ezilitshumi lambili zaba ngumnikelo wesono; konke kwakungumnikelo wokutshiswa e Nkosini.

36Basebenika imithetho yenkosi kuziphathamandla zenkosi lakubabusi nganeno komfula; basekela abantu lendlu kaNkulunkulu.

Copyright information for Ndebele