a1.11,12.
bSeb. 9.6. 20.24. 22.10,15,21. 26.16. 1 Tim. 1.1. Tit. 1.3.
cSeb. 2.24.
dFil. 4.21.
eSeb. 16.6.
fRoma 1.7.
g2.20.Mat. 20.28. Roma 4.25.
hRoma 8.38.
iEfe. 2.2. 1 Joha. 5.19. Joha. 15.19. 17.14.
jFil. 4.20. 1 Thes. 3.11,13. 2 Thes. 2.16.
kRoma 11.36.
lSeb. 16.6. 18.23. 4.13.
m5.8. 1.15. Roma 8.30.
n2 Kor. 11.4. Roma 7.23.
o5.10.Seb. 15.24. 2 Kor. 11.13.
p2 Kor. 11.14. Roma 8.38.
q5.12. Roma 9.3.
rDute. 4.2.
s5.12. Roma 9.3.
tSeb. 4.19,20. 5.29.
uSeb. 12.20. 1 Sam. 24.7. 1 Joha. 3.19.
vEfe. 6.6. Kol. 3.22. 1 Thes. 2.4. Mat. 6.24. Jak. 4.4.
w1 Kor. 11.23. 15.1,3. Seb. 22.14.
x2 Kor. 8.1.
yRoma 2.16.
z1 Kor. 11.23. 15.1,3. Seb. 22.14.
aa1.16. 2.2. 2 Kor. 12.2,7. Efe. 3.3. 1 Kor. 2.10.
ab2.2. 1.16. 2 Kor. 12.2,7. Efe. 3.3. 1 Kor. 2.10.
acEfe. 4.22. 1 Tim. 4.12. Heb. 13.7. Jak. 3.13. 1 Pet. 1.15,18. 2.12. 3.1,2,16. 2 Pet. 2.7. 3.11.
ad1.14.
aeSeb. 8.3.
af1 Kor. 10.32.
ag1.23. Seb. 9.21. 1 Kor. 15.9.
ahLuka 2.52.
ai1.14.
ajFil. 3.6. Seb. 21.20.
akMat. 15.2. Mark. 7.5. Kol. 2.8. Jer. 9.14.
al1 Kor. 1.21.
amHlab. 22.9. 71.6. Isa. 49.1,5. Jer. 1.5. Luka 1.15. Roma 1.1,5.
an1.6.
ao1.16. 2.2. 2 Kor. 12.2,7. Efe. 3.3. 1 Kor. 2.10.
ap2.7,8. Seb. 9.15.
aq2.6.
arMat. 16.17.
as4.25. Seb. 2.10.
atIsa. 7.8.
auSeb. 9.23.
avSeb. 9.26. 22.17.
awSeb. 9.29.
axSeb. 12.17.
ay1 Kor. 9.5. Mat. 12.46.
azRoma 9.1.
baRoma 15.23.
bbSeb. 15.23,41. Seb. 18.18. Seb. 11.25,26. 13.1.
bcSeb. 9.30.
bd1 Thes. 2.14. 1 Kor. 11.16.
be2 Kor. 5.17.
bf1.23. Seb. 9.21. 1 Kor. 15.9.
bg2 Kor. 9.13.

Galatians 1

Isibingelelo

UPawuli umphostoli ongaveli ebantwini, njalo kungekho ngomuntu a , kodwa ngoJesu Kristu b , langoNkulunkulu uYise owamvusa kwabafileyo c , labazalwane bonke abalami d , kumabandla eGalathiya e : Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba, leNkosini yethu uJesu Kristu f , owazinikela ngenxa yezono zethu g , ukuze asophule kulesisikhathi h  esibi sakhathesi i , ngokwentando kaNkulunkulu loBaba wethu j ; obukuye ubukhosi kuze kube nini lanini. Ameni k .

AbeGalathiya bahlamukela ivangeli likaKristu

Ngiyamangala l  ukuthi limhlamuke masinyane kangaka lowo owalibizela emuseni kaKristu m  laya kwelinye ivangeli n ; elingeyisilo elinye; kodwa bakhona abanye abalididayo bethanda ukuhlanekela ivangeli likaKristu o . Kodwa lanxa kungaba yithi kumbe ingilosi evela ezulwini engalitshumayeza ivangeli elehlukene lalelo esalitshumayeza lona p , kayibe yisiqalekiso q . Njengoba sesitshilo, lakhathesi ngiyaphinda ngithi: Uba umuntu elitshumayeza ivangeli elehlukene lalelo elalemukelayo r , kabe yisiqalekiso s .

UPawuli walizuza kuKristu ivangeli

10 Ngoba ngincenga t  abantu loba uNkulunkulu khathesi yini u ? Kumbe ngidinga ukuthokozisa abantu yini v ? Ngoba uba ngisathokozisa abantu, ngingebe yinceku kaKristu. 11 Kodwa ngiyalazisa, bazalwane w, x , ivangeli elatshunyayelwa yimi, ukuthi alinjengokomuntu y . 12 Ngoba lami kangilemukelanga z  emuntwini aa , futhi kangilifundiswanga, kodwa ngokwembulelwa kukaJesu Kristu ab . 13 Ngoba selizwile ukuhamba kwami kwakuqala ac  kobuJuda ad , ukuthi ngalizingela kakhulukazi sibili ae  ibandla likaNkulunkulu af , njalo ngangilichitha ag ; 14 njalo ngangiphumelela ah  kubuJuda ngaphezu kwabanengi abayintanga yami kusizukulwana sami ai , ngatshisekela ngokwengeziweyo aj  amasiko abobaba ak . 15 Kodwa nxa kwaba kuhle kuNkulunkulu al , owangehlukanisa kusukela esizalweni sikamama am , wangibiza ngomusa wakhe an , 16 ukwembula iNdodana yakhe kimi ao , ukuze ngiyitshumayele phakathi kwabezizwe ap , khona lapho kangelulekananga aq  lenyama legazi ar ; 17 futhi kangenyukelanga eJerusalema kubo ababengabaphostoli ngaphambi kwami, kodwa ngasuka ngaya eArabhiya as , ngasengiphinda ngibuyela eDamaseko at . 18 Emva kwalokho sekwedlule iminyaka emithathu au  ngenyukela eJerusalema ukuyabonana loPetro av , ngasengihlala laye insuku ezilitshumi lanhlanu aw . 19 Kodwa kangibonanga lamunye wabaphostoli, ngaphandle kukaJakobe ax  umfowabo weNkosi ay . 20 Lezinto engilibhalela zona, khangelani, phambi kukaNkulunkulu, kangiqambi manga az . 21 Emva kwalokho ngaya ezabelweni ba  zeSiriya bb  lezeKilikhiya bc . 22 Njalo ngangingakaziwa ngobuso emabandleni eJudiya bd  ayekuKristu be ; 23 kodwa ayesizwa nje ukuthi: Owake wasizingela, usetshumayela ukholo owake waluchitha bf , 24 asedumisa uNkulunkulu kimi bg .

Copyright information for Ndebele