aMat. 26.61.
bLuka 2.4.
cSeb. 15.2.
d2.9,13. Seb. 4.36.
e2.3. 2 Kor. 2.13.
f1.12.
gSeb. 25.14.
hSeb. 15.12.
iMark. 4.34.
k2.6,9. Mark. 10.42.
l4.11. 1 Kor. 9.24. 1 Thes. 3.5.
m2.3. 2 Kor. 2.13.
n2.14. 6.12. Seb. 16.3. 1 Kor. 9.21.
oSeb. 15.24.
p5.12. 2 Kor. 11.26.
qRoma 5.20. 2 Pet. 2.1. Juda 4.
r5.1.
s4.3,9,24,25. 5.1. 2 Kor. 11.20.
t2 Kor. 7.8.
u2.14. 3.1.
v2.6,9. Mark. 10.42.
w1 Kor. 3.7. Seb. 5.36.
xDute. 10.17.
y2 Kor. 12.11. 2 Kor. 5.16.
z2.6,9. Mark. 10.42.
aa1.16.
ab2.8. 1.16. Seb. 9.15. Seb. 13.46.
ac1 Thes. 2.4. 1 Tim. 1.11. 1 Kor. 9.17.
adSeb. 1.25.
ae3.5. Roma 15.18. 2 Kor. 1.6.
af2.12. Seb. 12.17.
ag1 Kor. 1.12.
ahSeb. 1.13.
ai2.2,6.
ajIsam. 3.12. Mat. 16.18.
ak2.1.
alRoma 1.5.
amRoma 12.13.
anSeb. 24.17.
aoSeb. 15.35. Seb. 15.1.
apSeb. 11.26.
aqJobe 21.31. 2 Kor. 10.1.
ar2.12. Seb. 12.17.
as2.14. Seb. 10.28. 11.3. 15.28,29.
atSeb. 10.45. 11.2. Kol. 4.11. Titus 1.10.
au2.1.
av2.5.
aw1 Tim. 5.20.
ax2.14. Seb. 10.28. 11.3. 15.28,29.
ay2.3. 6.12.
azEsta 8.17.
baSeb. 15.10,11.
bb4.8. Efe. 2.3.
bcEfe. 2.12. Mat. 9.11.
bd3.11. Seb. 13.38,39. Roma 3.20.
beSeb. 15.10,11.
bf3.24. Roma 1.17. 3.22,28. 5.1.
bgMark. 11.22.
bhSeb. 15.10,11.
biMark. 11.22.
bjHlab. 143.2.
bk2.15.
bl2 Kor. 11.15.
bm3.21. 6.14. Luka 20.16.
bn2 Kor. 7.11. Roma 3.5.
boRoma 3.20.
bpRoma 7.4,6. Roma 6.2.
bqRoma 6.11. Luka 20.38. Roma 14.7. Heb. 9.14.
brRoma 6.6.
bsRoma 6.11. Luka 20.38. Roma 14.7. Heb. 9.14.
btRoma 8.37.
bu1.4.
bv3.15. Mark. 7.9 .
bw3.21. Heb. 7.11.
bx5.4.

Galatians 2

Umsebenzi kaPawuli wavunyelwa ngabaphostoli beJerusalema

Emva kwalokho sekwedlule iminyaka elitshumi lane a  ngenyukela futhi eJerusalema b, c  kanye loBarnabasi d , ngathatha loTitosi futhi e ; ngasengisenyuka ngesambulelo f , ngasengibalandisela ivangeli engilitshumayela phakathi kwabezizwe g, h , kodwa ngasese i,
 ngasese: kumbe,  komunye lomunye wabo.
kulabo ababedumile k , hlezi mhlawumbe ngigijimele kumbe ngagijimela ize l .
Kodwa ngitsho uTitosi owayelami m , engumGriki, kacindezelwanga ukuthi asokwe n ; njalo ngenxa o  yabazalwane bamanga abangeniswa ngensitha p , abangena ngokunyenya ukuze bahlole q  ukukhululeka kwethu esilakho kuKristu Jesu r , ukuze basenze izigqili s ; esingabathobelanga ngokuzehlisa ngitsho okwehola t , ukuze iqiniso levangeli lime njalo kini u . Kodwa kulabo okuthiwa v  bayilutho (loba babeyini kakutsho lutho kimi w ; uNkulunkulu kemukeli isimo somuntu x ) ngoba labo y  ababedunyisiwe z  kabangelekelelanga ngalutho aa ; kodwa kokuphambeneyo, bebona ukuthi ngaphiwa ivangeli lokungasoki ab , njengoPetro elokusoka ac , ngoba owenza ngamandla kuPetro kubuphostoli bokusoka ad , wenza ngamandla lakimi kwabezizwe ae , bathi besazi umusa engiwuphiweyo, oJakobe af  loKefasi ag  loJohane ah , abadume ai  bezinsika aj , banika mina loBarnabasi isandla sokunene sobudlelwano, ukuze thina siye kwabezizwe, bona-ke ekusokweni ak, al ; 10 kuphela ukuze sikhumbule abayanga am , into le lami engangikhuthalele ukuyenza an .

UPawuli umelana loPetro. Imisebenzi yomlayo kayilungisisi muntu

11 Kodwa kwathi uPetro ao  efika eAntiyoki ap , ngamelana laye ebusweni, ngoba wayefanele asolwe aq . 12 Ngoba bengakafiki abathile abavela kuJakobe ar , wayesidla labezizwe; kodwa kuthe sebefikile, wamonyuka wazehlukanisa as , esesaba abokusoka at . 13 Lamanye futhi amaJuda azenzisa kanye laye, kwaze kwathi loBarnabasi wathatheka ngokuzenzisa kwawo au . 14 Kodwa kuthe sengibonile ukuthi kabahambi ngokuqonda eqinisweni levangeli av , ngathi kuPetro phambi kwabo bonke aw : Uba wena ungumJuda, uphila ngokwabezizwe njalo kungeyisikho ngokwamaJuda ax , ubacindezelelani abezizwe ay  ukuthi baphile ngokwamaJuda az ? 15 Thina singamaJuda ba  ngemvelo bb , njalo kasisizo izoni ezivela kwabezizwe bc , 16 sisazi ukuthi umuntu kalungisiswa ngemisebenzi yomlayo bd , kodwa ngokholo be, bf  lukaJesu Kristu, lathi sakholwa kuKristu Jesu bg , ukuze silungisiswe bh  ngokholo lukaKristu, njalo kungeyisikho ngemisebenzi yomlayo bi ; ngakho yonke inyama kayiyikulungisiswa ngemisebenzi yomlayo bj . 17 Kodwa uba thina, esidinga ukulungisiswa kuKristu, lathi uqobo sificwe siyizoni bk , ngakho uKristu uyisisebenzi sesono yini bl ? Phinde bm ! 18 Ngoba uba ngibuye ngakhe izinto engizidilizileyo, ngitshengisa ukuthi ngingophambekayo bn . 19 Ngoba ngomlayo bo  mina ngafa kuwo umlayo bp , ukuze ngiphile kuNkulunkulu bq . 20 Ngibethelwe kanye loKristu, kodwa ngiyaphila, kakuseyimi-ke, kodwa uKristu uphila kimi br ; kodwa lokhu engikuphila khathesi enyameni ngikuphila ekholweni lweNdodana kaNkulunkulu bs  eyangithandayo bt  njalo yazinikelela mina bu . 21 Kangiwutshayi ize umusa kaNkulunkulu bv ; ngoba uba ukulunga kungomlayo bw , ngakho uKristu wafela ize bx .

Copyright information for Ndebele