aSeb. 16.6.
b5.7.
c2.5,14. 4.16. Titus 1.14.
d5.7.
eNani 21.9.
f3.14. Efe. 1.13. Seb. 2.38. 8.15. 10.44. 15.8. Heb. 6.4.
gRoma 10.17. Luka 7.1.
h3.14. Efe. 1.13. Seb. 2.38. 8.15. 10.44. 15.8. Heb. 6.4.
i4.9. Fil. 1.6.
k1 Kor. 15.2. Heb. 10.32,35,36. 2 Joha 1.8.
l2.8. 1 Kor. 12.10.
mGen. 15.6. Roma 4.3,9,21,22. Jak. 2.23. Roma 4.9,21,22.
n3.9,29. Roma 3.26.
oLuka 19.9. Joha. 1.47.
p3.22. 4.30. Roma 9.17. 10.11. Roma 1.2.
qRoma 3.30.
r3.16. Gen. 12.3.
s3.9,29. Roma 3.26.
t5.4. Roma 4.15. Mat. 5.19. Jak. 2.10.
uDute. 27.26. Jer. 11.3. Hez. 18.4.
v3.24. 2.16.
wHab. 2.4. Roma 1.17. Heb. 10.38.
xLevi 18.5. Roma 10.5.
y2 Kor. 5.21.
z4.5. 1 Kor. 6.20.
aaDute. 21.23.
abSeb. 5.30.
acMat. 8.11.
ad3.2.
aeSeb. 2.33. Isa. 44.3. Hez. 11.19. Jow. 2.28.
afRoma 3.5.
agRoma 9.4.
ah2 Kor. 2.8.
ai2.21. Mark. 7.9.
ajSeb. 13.32.
ak3.8. Luka 1.55. Roma 4.16.
alMat. 1.1.
am3.19. Gen. 13.15. 17.8. 22.18.
anGen. 12.1-3. 15.13. Eks. 12.40,41. Seb. 7.6.
aoMat. 15.6.
apRoma 4.14. Heb. 6.12.
aq5.4,11. 1 Kor. 13.8.
arRoma 4.14. Heb. 6.12.
asRoma 4.15. 1 Tim. 1.9.
at3.19. Gen. 13.15. 17.8. 22.18.
auSeb. 7.53.
avEks. 20.19,21,22. Dute. 5.5,22,23,27,31. 33.2. Joha. 1.17.
aw1 Tim. 2.5.
axRoma 3.30.
ay2.17.
az2.21.
ba3.8.
bb3.23. Roma 11.32. Roma 3.9.
bcRoma 4.16. Seb. 10.43.
bdMark. 11.22.
be2 Kor. 3.13.
bf2 Kor. 11.32.
bg3.23. Roma 11.32. Roma 3.9.
bhMat. 5.17.
bi1 Kor. 4.15.
bj3.11. 2.16.
bk2 Kor. 3.13.
bl1 Kor. 4.15.
bm4.5. Joha. 1.12. Roma 8.15. 1 Joha. 3.1,2.
bnRoma 6.3. Mat. 28.19.
boRoma 13.14.
bp5.6. 6.15. Roma 1.16.
bq1 Kor. 12.13.
br1 Kor. 11.11.
bsJoha. 10.16. 17.21. 1 Kor. 10.17. Efe. 2.14-16. 4.4. Seb. 10.35.
bt3.7. 1 Kor. 3.23.
buRoma 9.7.
bv4.28. 4.1,7. Mat. 25.34. Efe. 3.6.

Galatians 3

Umuntu uyalungisiswa ngokholo

Hawu maGalathiya ayizithutha, ngubani oliloyileyo a  ukuze lingalaleli b  iqiniso c, d , abekwa obala phambi kwamehlo enu uJesu Kristu ebethelwe phakathi kwenu e ? Yilokhu kuphela engithanda ukukufunda kini ukuthi: Lemukela uMoya ngemisebenzi yomlayo yini f , loba ngokuzwa g  kokholo h ? Kanti liyizithutha kangaka? Seliqalile ngoMoya i  selipheleliswa ngenyama yini? Lahlupheka izinto ezinengi
 ezinengi: kumbe,  ezinkulu.
kangaka ngeze yini? Uba-ke ngitsho kungeze k .
Ngakho yena olinika uMoya losebenza amandla phakathi kwenu, kungaba emisebenzini yomlayo yini, kumbe ekuzweni kokholo l ?

NjengoAbrahama wakholwa kuNkulunkulu, kwasekubalelwa kuye ukuthi yikulunga m . Ngakho liyazi ukuthi labo abangabokholo n , bona bangabantwana bakaAbrahama o . Lombhalo ubona ngaphambili ukuthi uNkulunkulu p  ulungisisa abezizwe ngokholo q , watshumayela ivangeli ngaphambili kuAbrahama wathi: Izizwe zonke zizabusiswa kuwe r . Ngakho abangabokholo babusiswa kanye loAbrahama okholwayo s .

10 Ngoba bonke abemisebenzini yomlayo bangaphansi kwesiqalekiso t ; ngoba kulotshiwe ukuthi: Uqalekisiwe wonke ongemi njalo kukho konke okulotshiweyo encwadini yomlayo ukukwenza u . 11 Njalo kusobala ukuthi ngomlayo kakulamuntu olungisiswayo phambi kukaNkulunkulu v ; ngoba kuthiwa: Olungileyo uzaphila ngokholo w ; 12 kodwa umlayo kawusiwo wokholo, kodwa kuthiwa: Umuntu owenza lezizinto uzaphila kuzo x . 13 UKristu y  wasihlenga kusiqalekiso somlayo, esebeyisiqalekiso esikhundleni sethu z ; ngoba kulotshiwe ukuthi: Uqalekisiwe wonke aa  olenga esihlahleni ab ; 14 ukuze kuthi isibusiso sikaAbrahama sifike kwabezizwe ngoKristu Jesu ac , ukuze semukele ad  isithembiso sikaMoya ngokholo ae .

15 Bazalwane, ngikhuluma njengokomuntu af ; ngitsho isivumelwano somuntu ag  esiqinisiweyo ah , kakho osichithayo loba osengezelelayo ai . 16 Njalo izithembiso zakhulunywa aj  kuAbrahama lenzalweni yakhe ak . Katsho ukuthi: Lezinzalweni, njengezinengi, kodwa njengeyodwa ukuthi al : Lenzalweni yakho, enguKristu am . 17 Lalokho ngithi: Umlayo oweza emva kweminyaka engamakhulu amane lamatshumi amathathu kawusichithi isivumelwano esaqiniswa nguNkulunkulu kuKristu ngaphambili an , usenze isithembiso sibe yize ao, ap, aq . 18 Ngoba uba ilifa livela emlayweni, alisaveli esithembisweni; kodwa uNkulunkulu walinika uAbrahama ngesithembiso ar .

Umsebenzi womlayo

19 Pho, umlayo uyini? Wengezwa ngenxa yeziphambeko as , kuze kufike inzalo eyanikwa isithembiso at ; wamiswa ngezingilosi au  esandleni somlamuli av . 20 Kodwa umlamuli kayisuye woyedwa aw , kodwa uNkulunkulu munye ax . 21 Pho umlayo uphambene lezithembiso zikaNkulunkulu yini? Phinde ay ! Ngoba uba wawunikiwe umlayo olamandla okuphilisa, isibili ukulunga ngabe kuvela ngomlayo az . 22 Kodwa umbhalo ba  uvalele konke ngaphansi kwesono bb , ukuze isithembiso bc  esivela ngokholo lukaJesu Kristu siphiwe abakholwayo bd .

23 Kodwa kungakafiki ukholo be , sasilondolozwe ngaphansi komlayo bf  sasivalelwe kuze kube sekholweni obeluzakwembulwa bg . 24 Ngakho umlayo bh  wawungumeluleki wethu kuKristu bi , ukuze silungisiswe ngokholo bj ; 25 kodwa selufikile ukholo bk , kasisekho ngaphansi kukameluleki bl . 26 Ngoba lonke lingabantwana bakaNkulunkulu ngokholo kuKristu Jesu bm . 27 Ngoba lonke elabhabhathizelwa kuKristu bn , lembethe uKristu bo ; 28 kakukho umJuda lomGriki bp , kakukho obotshiweyo lokhululekileyo bq , kakukho owesilisa lesifazana br ; ngoba lina lonke limunye kuKristu Jesu bs . 29 Uba-ke lingabakaKristu bt , ngakho liyinzalo kaAbrahama bu , njalo liyizindlalifa njengokwesithembiso bv .

Copyright information for Ndebele