a3.29.
bMat. 20.8.
cGen. 24.2.
d2.4.
eKol. 2.8,20.
fMark. 1.15.
gJoha. 1.14. Roma 1.3. Fil. 2.7. Heb. 2.14,17.
hGen. 3.15.
iJoha. 1.14. Roma 1.3. Fil. 2.7. Heb. 2.14,17.
jMat. 5.17. Luka 2.27.
k3.13. 1 Pet. 1.18,19. Mat. 20.28.
l3.26. Roma 8.15.
mRoma 8.9.
nMark. 14.36. Roma 8.15.
o3.29. Roma 8.17.
pHlu. 2.10.
qRoma 1.25. 1 Kor. 12.2. Efe. 2.11,12. 1 Thes. 1.9.
r2.15. 1 Kor. 8.4. 10.20.
s1 Kor. 8.3.
t3.3.
uRoma 8.3. Heb. 7.18.
v2.4.
wRoma 14.5.
x2 Lan. 8.13 .
yKol. 2.16. Nani 28.11.
z2 Lan. 8.13.
aaLevi 25.2-5.
ab2.2.
acRoma 16.6.
ad5.2, 4.
ae2 Kor. 2.5.
afRoma 6.19. 1 Kor. 2.3.
ag1.6.
ah1 Sam. 29.9. Zek. 12.8. Mal. 2.7. 2 Kor. 5.20.
aiMat. 10.40. 1 Thes. 2.13.
ajRoma 4.6,9.
akRoma 12.18.
alMark. 2.4.
am3.1.
an2 Kor. 11.2. Roma 10.2. 1 Kor. 12.31.
ao2 Kor. 11.2. Roma 10.2. 1 Kor. 12.31.
ap2 Kor. 11.2. Roma 10.2. 1 Kor. 12.31.
aq3 Joha. 4. 1 Kor. 4.15. 1 Thes. 2.7. Jak. 1.18.
ar2 Kor. 13.5.
asRoma 2.20.
at2 Kor. 13.5.
auRoma 9.3.
avJoha. 13.22. Seb. 25.20.
awGen. 16.15.
axGen. 21.2.
ayRoma 9.7.
az4.28. Gen. 17.15-19. 18.10-14. 21.1. Heb. 11.11.
baGen. 21.2.
bbDute. 33.2.
bd2.4.
be1.17.
bf2.4.
bgHeb. 12.22. Isam. 3.12. 21.2,10.
bhIsa. 54.1.
bi3.29. 4.23. Roma 9.8. Seb. 3.25.
bj4.23. 3.29. Roma 9.8. Seb. 3.25.
bkGen. 21.9.
bl5.11.
bm3.8.
bnGen. 21.10. Joha. 8.35.
bo5.1.

Galatians 4

Singabantwana bakaNkulunkulu ngoJesu Kristu

Kodwa ngithi, ngaso sonke isikhathi indlalifa iseyingane, kayehlukananga ngalutho esigqilini lanxa ingumnikazi wakho konke a ; kodwa ingaphansi kwabaphathi b  lababonisi c , kuze kufike isikhathi esamiswa nguyise. Ngokunjalo lathi, lapho siseyizingane, sasiyizigqili d  ngaphansi kwemfundiso zakuqala zomhlaba e ; kodwa kwathi ukuphelela kwesikhathi sekufikile, uNkulunkulu wathuma iNdodana yakhe f , yenziwa g  ngowesifazana h , yenziwa i  ngaphansi komthetho j , ukuze ihlenge abangaphansi komlayo k , ukuze semukele ukuma kwabantwana. Njengoba lingamadodana l , uNkulunkulu wathuma uMoya weNdodana yakhe enhliziyweni zenu m , ememeza esithi: Aba*, Baba n ! Ngakho kawuseyiso isigqili, kodwa indodana; njalo uba uyindodana, futhi uyindlalifa kaNkulunkulu ngoKristu o .

Kodwa ngalesosikhathi, lingamazi uNkulunkulu p , laliyizigqili kulabo q  abangeyisibo onkulunkulu ngemvelo r ; kodwa khathesi lokhu selimazi uNkulunkulu, kodwa kangithi lisaziwa nguNkulunkulu s , libuyela njani t  futhi kumfundiso zakuqala ezibuthakathaka leziyibuyanga u , elifuna ukuba yizigqili zazo futhi butsha v ? 10 Ligcina izinsuku w , lezinyanga x, y  lezikhathi z , leminyaka aa . 11 Ngilovalo ngani ab , hlezi ngitshikatshikele ac  ize kini ad .

12 Banini njengami, ngoba lami nginjengani, bazalwane, ngiyalincenga. Kalingonanga ngalutho ae ; 13 liyazi-ke ukuthi ngobuthakathaka benyama ngatshumayela ivangeli kini af  ngokokuqala ag , 14 lokulingwa kwami okwakusenyameni yami kalikudelelanga njalo kalikwenyanyanga, kodwa langemukela njengengilosi kaNkulunkulu ah , njengoKristu Jesu ai . 15 Ngakho sasiyini isibusiso senu aj ? Ngoba ngiyalifakazela ukuthi, uba kungenzeka ak , lalingakhupha amehlo enu linginike al . 16 Ngakho sengibeyisitha senu ngokulitshela iqiniso yini am ? 17 Bayalitshisekela ngokungekuhle an ; kodwa bafuna ukulivalela ngaphandle, ukuze litshisekele bona ao . 18 Kodwa kuhle ukuthi litshisekelelwe kokuhle isikhathi sonke, njalo kungabi sebukhoneni bami lani kuphela ap . 19 Bantwana bami abancane, engilomhelo futhi wokulizala aq  aze uKristu ar  abunjwe as  kini at , 20 kodwa bengingathanda ukuba khona lani khathesi, ngiphendule ilizwi lami au , ngoba ngididekile ngani av .

USara loHagari bayimifanekiso yezivumelwano ezimbili

21 Ngitshelani, lina elithanda ukuba ngaphansi komlayo, kaliwuzwa yini umlayo? 22 Ngoba kulotshiwe ukuthi uAbrahama wayelamadodana amabili; enye ingeyesigqilikazi aw , lenye ingeyokhululekileyo ax . 23 Kodwa eyesigqilikazi yazalwa ngokwenyama ay , kodwa eyokhululekileyo ngesithembiso az, ba . 24 Okuyizinto ezingumfuziselo; ngoba laba bayizivumelwano ezimbili; esinye esentabeni iSinayi bb,
 iSinayi: Gr.  iSina.
, esizalela ebugqilini, esinguAgari bd .
25 Ngoba lokhu, uAgari, kuyintaba iSinayi eseArabhiya be , njalo imele iJerusalema yalamuhla, futhi iyisigqili kanye labantwana bayo bf . 26 Kodwa iJerusalema ephezulu ikhululekile, engumama wethu sonke bg ; 27 ngoba kulotshiwe ukuthi: Thokoza, nyumba engazaliyo; kekela umemeze, wena ongawuzwanga umhelo; ngoba abantwana botshiyiweyo banengi okwedlula kakhulu kulaye olendoda bh . 28 Kodwa thina, bazalwane, njengoIsaka bi  singabantwana besithembiso bj . 29 Kodwa njengakulesosikhathi owazalwa ngokwenyama wamzingela yena ongowokoMoya bk , kunjalo lakhathesi bl . 30 Kodwa umbhalo uthini bm ? Uthi: Xotsha isigqilikazi lendodana yaso; ngoba indodana yesigqilikazi kayisoze idle ilifa kanye lendodana yokhululekileyo bn . 31 Ngakho, bazalwane, kasisibo abantwana besigqilikazi, kodwa bokhululekileyo bo .

Copyright information for Ndebele