a1 Kor. 16.13.
b2.4. 4.31. 5.13. Joha. 8.32,36. Roma 6.18. 8.2. 2 Kor. 3.17. Jak. 1.25. 1 Pet. 2.16. 2 Pet. 2.19.
cSeb. 15.10.
d2.4.
e4.11. Seb. 15.1. 1 Kor. 7.18. Seb. 16.3. Fil. 3.2.
f3.10. Roma 2.25.
g5.11. 1 Kor. 13.10.
h2.21. Roma 9.31,32. 11.6.
i2.21. Roma 9.31,32. 11.6.
j2 Pet. 3.17. Heb. 12.15.
kRoma 8.23,25.
l6.15. 3.28. 1 Kor. 7.19. Kol. 3.11.
m1 Thes. 1.3. Jak. 2.18,20,22.
n2 Kor. 1.6.
o1 Kor. 9.24.
p3.1.
q1.6.
r1 Kor. 5.6.
s2 Kor. 2.3.
tFil. 3.15.
u1.7. 5.12.
v5.3.
w4.29. 6.12. 6.17.
x1 Kor. 1.23. Roma 14.13.
y5.11. 1 Kor. 13.10.
z1 Kor. 4.8.
aaSeb. 17.6. Seb. 15.24.
ab1.8,9. 1 Kor. 5.13.
ac5.1.
ad1 Kor. 8.9. 1 Pet. 2.16. 2 Pet. 2.19.
aeRoma 7.8.
af1 Kor. 9.19. 1 Kor. 7.22.
ag6.2. Mat. 7.12. 22.40. Joha. 13.34.
ah5.22. Levi 19.18. Roma 13.9.
aiFil. 3.2.
aj5.25. Roma 8.1,4. Roma 8.12.
akRoma 6.12. 2 Pet. 2.10. Roma 13.14.
alMat. 10.23.
amEfe. 2.3.
anRoma 7.23. 8.5. Mat. 26.41. Mark. 14.38. Roma 8.6,7. 1 Tim. 5.24.
aoRoma 7.15,19.
apRoma 8.14.
aqRoma 7.4.
ar1 Kor. 6.18.
as2 Kor. 12.21.
atEfe. 5.3. Kol. 3.5.
auMat. 23.27. Roma 1.24. 6.19. Efe. 4.19. 1 Thes. 2.3. 4.7.
av2 Kor. 12.21.
awEfe. 5.3. Kol. 3.5.
axMark. 7.22.
ayMat. 23.27. Roma 1.24. 6.19. Efe. 4.19. 1 Thes. 2.3. 4.7.
az2 Kor. 12.21.
baRoma 1.29. 1 Kor. 10.14. Fil. 1.15. 1 Tim. 6.4. 1 Pet. 4.3.
bb2 Kor. 12.20.
bc1 Kor. 3.3.
bd2 Kor. 12.20.
be1 Kor. 3.3.
bf2 Kor. 12.20.
bgRoma 2.8. Fil. 1.16. 2.3. Jak. 3.14,16.
bh2 Kor. 12.20.
bi1 Kor. 3.3.
bj1 Kor. 11.19.
bkRoma 1.29.
blRoma 1.29.
bmRoma 13.13.
bn1 Kor. 6.9. Efe. 5.5. Kol. 3.6. Isam. 22.15. Heb. 13.4.
bo1 Kor. 6.9. Efe. 5.5. Kol. 3.6. Isam. 22.15. Heb. 13.4.
bpEfe. 5.9. Roma 7.4. 8.5.
bq5.14. Jak. 3.17.
br2 Kor. 6.6. 2 Tim. 4.2. 1 Kor. 13.4. 1 Thes. 5.14.
bsRoma 15.14.
btEfe. 4.2. Kol. 3.12.
buEfe. 4.2. Kol. 3.12.
bv2 Kor. 6.6. 2 Tim. 4.2. 1 Kor. 13.4. 1 Thes. 5.14.
bwRoma 15.14.
bx1 Kor. 13.7.
byEfe. 4.2. Kol. 3.12.
bzSeb. 24.25.
ca1 Tim. 1.9.
cb5.16. Roma 6.6. 1 Pet. 2.11.
cc5.16. Kol. 3.5.
cdFil. 2.3.

Galatians 5

Ngakho manini liqine a  enkululekweni uKristu asikhulula ngayo b , lingabuyi libotshelwe futhi ejogweni c  lobugqili d .

Inkululeko engoKristu

Khangelani, mina Pawuli ngithi kini, uba lisokwa, uKristu kayikulisiza ngalutho e . Ngiyafakaza-ke futhi kumuntu wonke osokwayo, ukuthi ulomlandu wokwenza umlayo wonke f . Likhutshiwe g  kuKristu h , elilungisiswa ngomlayo i ; liwile emuseni j . Ngoba thina ngoMoya silindele ngokholo ithemba lokulunga k . Ngoba kuKristu Jesu ukusoka kumbe ukungasoki kakulamandla l , kodwa ukholo m  olusebenza ngothando n .

Beligijima kuhle o ; ngubani olivimbele ukuthi lingalaleli iqiniso p ? Lokhukuhuga kakuveli kolibizayo q . Imvubelo eyingcosana ibilisa inhlama yonke r . 10 Mina ngilethemba ngani eNkosini s , ukuthi kaliyikunakana okwehlukeneyo t ; kodwa lowo olihluphayo uzathwala isigwebo u , loba engubani. 11 Kodwa mina, bazalwane, uba ngisatshumayela ukusoka v , ngisazingelelwani w ? Ngakho isikhubekiso sesiphambano x  sisusiwe y . 12 Sengathi z  abalihluphayo aa  bangazithena labo ab .

Imisebenzi yomzimba lezithelo zikaMoya

13 Ngoba lina labizelwa enkululekweni ac , bazalwane; kuphela lingenzi inkululeko ad  ibe lithuba enyameni ae , kodwa ngothando sizanani af . 14 Ngoba umlayo wonke ugcwaliseka elizwini linye ag , kulokhu ukuthi: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena ah . 15 Kodwa uba lilumana lidlana, qaphelani ukuthi lingaqedwa omunye ngomunye ai . 16 Kodwa ngithi: Hambani ngoMoya aj , lingagcwalisi ak, al  lakanye inkanuko zenyama am . 17 Ngoba inyama ikhanuka okuphambene loMoya, loMoya okuphambene lenyama; njalo lezizinto ziphambene an , ukuze lingenzi izinto elizifunayo ao . 18 Kodwa uba likhokhelwa nguMoya ap , kalikho ngaphansi komlayo aq . 19 Imisebenzi yenyama-ke isobala, eyile: Ukufeba, ukuphinga ar, as, at , ukungcola au, av, aw , amanyala ax, ay, az , 20 ukukhonza izithombe ba , ukuthakatha, ubutha, inkani bb, bc , umona bd, be , ulaka bf , ukubanga bg, bh , ukuxabana bi , ukubhazuka bj , 21 umhawu bk , ukubulala bl , ukudakwa bm , ukuminza, lezinye izinto ezinjalo bn ; engilitshela ngakho ngaphambili, njengoba ngatsho futhi ngaphambili, ukuthi abenza izinto ezinje kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu bo . 22 Kodwa isithelo sikaMoya bp  luthando, intokozo, ukuthula bq , ukubekezela br, bs, bt , ububele bu, bv , ukulunga bw , ukholo bx , 23 ubumnene by , ukuzithiba bz ; kokunje kakulamlayo ca . 24 Kodwa abakaKristu babethele inyama kanye lokuhugeka lezinkanuko cb . 25 Uba siphila ngoMoya, njalo asihambe ngoMoya cc . 26 Kasingazikhukhumezi, siqalane, sifelane umona cd .

Copyright information for Ndebele