aHeb. 12.13. Jak. 5.19. Hlab. 141.5. 2 Kor. 2.7.
b1 Kor. 3.1. Roma 15.1.
c1 Kor. 4.21. 2 Tim. 2.25.
dTshu. 7.21,22. 1 Kor. 10.12.
e1 Kor. 7.5.
fRoma 15.1.
g5.14.
h1 Joha. 4.21. Joha. 13.34.
i2.6. 1 Kor. 8.2.
j1 Kor. 3.7.
k1 Kor. 3.18.
l1 Kor. 11.28.
m1 Kor. 3.8.
n2 Kor. 1.14.
oRoma 14.12.
pZaga 9.12.
qSeb. 18.25. Luka 1.4.
r1 Kor. 9.14. Roma 15.27.
s1 Kor. 6.9.
tJobe 13.9.
u2 Kor. 9.6.
vRoma 14.12.
wJobe 4.8. Zaga 11.18. 22.8. Hos. 8.7. 10.12. Roma 8.13. Jak. 3.18. Tshu. 11.4. Efe. 5.11.
x1 Kor. 15.42.
yJobe 4.8. Zaga 11.18. 22.8. Hos. 8.7. 10.12. Roma 8.13. Jak. 3.18. Tshu. 11.4. Efe. 5.11.
z2 Thes. 3.13. 1 Kor. 15.58.
aaLuka 18.1.
abHeb. 3.6.
acHeb. 12.3,5. Heb. 10.36.
adZaga 3.27. Joha. 9.4.
ae1 Thes. 5.15. 1 Tim. 6.18. Tit. 3.8.
af1 Thes. 3.12. 5.15. 2 Pet. 1.7.
ag1 Tim. 5.8. Efe. 2.19. 3 Joha. 5.
ah1 Kor. 16.21.
aiFil. 3.18. 2 Kor. 11.13.
aj2.3,14.
ak5.11.
al2.17.
amFil. 3.3,7,8.
anRoma 6.6.
ao2 Kor. 5.19. 2 Pet. 2.5.
ap5.6.
aq2 Kor. 5.17. Roma 2.28. Efe. 2.15. Roma 6.4. Joha. 3.5,7.
arHlab. 50.23.
asFil. 3.16. 2 Kor. 10.13.
at1 Tim 1.2.
auHlab. 125.5. 128.6.
av1 Tim 1.2.
awRoma 9.7,8. Isa. 29.23.
axHlab. 125.5. 128.6.
ay5.11. 2 Kor. 1.5. 2 Kor. 11.23-25.
azFilim. 25. 2 Tim. 4.22. Roma 16.20.

Galatians 6

Imilayezelo yokusizana

Bazalwane, uba-ke umuntu esehlelwa yisiphambeko esithile a , lina abakaMoya b  mlungiseni onjalo ngomoya wobumnene c , uziqaphele d , hlezi lawe ulingwe e . Thwalisanani imithwalo yenu f , langokunjalo gcwalisani g  umlayo kaKristu h . Ngoba uba umuntu ezitsho ukuthi uyilutho i , engesilutho j , uyazikhohlisa k ; kodwa ngulowo lalowo kahlole owakhe umsebenzi l , khona-ke ezakuba m  lokuzincoma ngokungokwakhe yedwa n , njalo kungabi ngokomunye. Ngoba ngulowo lalowo o  uzathwala owakhe umthwalo p .

Lofundiswayo ilizwi q  kahlanganyele ezintweni zonke ezinhle lalowo ofundisayo r . Lingakhohliswa s , uNkulunkulu t  kahlekwa usulu; ngoba loba yini ayihlanyelayo umuntu yiyo leyo azayivuna u, v . Ngoba ohlanyela kweyakhe inyama w , uzavuna ukubhubha x  enyameni; kodwa ohlanyela kuMoya uzavuna impilo elaphakade okuvela kuMoya y . Kodwa z  kasingadinwa ekwenzeni okuhle aa ; ngoba ngesikhathi esifaneleyo sizavuna ab , uba singadinwanga ac . 10 Ngakho-ke njengoba silethuba ad , asenze okuhle kibo bonke ae , kodwa ikakhulu af  kwabendlu yokholo ag .

Isicino

11 Bonani amabala amakhulu kangaka engilibhalela ngawo ngesami isandla ah . 12 Bonke abafuna ukubukeka enyameni ai , yibo abalicindezela ukuthi lisokwe aj , kuphela ukuze bangazingelwa ngenxa yesiphambano sikaKristu ak . 13 Ngoba ngitsho lalabo abasokwayo kabawugcini umlayo, kodwa bafuna ukuthi lisokwe, ukuze bazincome enyameni yenu. 14 Kodwa kimi kakungabi khona al  ukuzincoma ngaphandle kwesiphambanweni seNkosi yethu uJesu Kristu am , okubethelwe ngaso an  umhlaba kimi ao , lami kuwo umhlaba. 15 Ngoba kuKristu Jesu ukusoka kumbe ukungasoki kakulamandla ap , kodwa isidalwa esitsha aq . 16 Njalo bonke ar  abazahamba ngalesisimiso as , ukuthula kakube phezu kwabo at, au , lesihawu av , laphezu aw  kukaIsrayeli kaNkulunkulu ax .

17 Kusukela khathesi, kakungabi lamuntu ongihluphayo; ngoba mina ngithwele emzimbeni wami impawu zeNkosi uJesu ay .

18 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lomoya wenu, bazalwane. Ameni az .

Copyright information for Ndebele