aHlab. 33.6; 136.5; Joha. 1.1-3; Seb. 14.15; 17.24; Kol. 1.16,17; Heb. 1.8-10; 11.3.
bIsa. 34.11 Jer. 4.23.
c2 Kor. 4.6
dJobe 37.18. Hlab. 136.5. Jer. 10.12; 51.15.
eHlab. 148.4.
fJobe 38.8. Hlab. 33.7. 2 Pet. 3.5.
iDute. 4.19. Hlab. 136.7,8,9.
kJer. 31.35
m8.17; 9.1.
n5.1; 9.6. 1 Kor. 11.7. Efe. 4.24. Kol. 3.10. Jak. 3.9.
o9.2. Hlab. 8.6.
p2.18; 5.2. Mal. 2.15. Mat. 19.4. Mark. 10.6.
q9.1,7.
s9.3. Hlab. 145.15,16.
uTshu. 7.29. 1 Tim. 4.4.

Genesis 1

Ukudalwa komhlaba lomuntu

1 Ekuqaleni a  uNkulunkulu wadala amazulu lomhlaba. 2Njalo umhlaba wawungelasimo ungelalutho b  , lobumnyama babuphezu kokujula; loMoya kaNkulunkulu wayendiza phezu kwamanzi. 3UNkulunkulu wasesithi: Kakube khona ukukhanya c  ; kwasekusiba khona ukukhanya. 4UNkulunkulu wasebona ukukhanya ukuthi kuhle; uNkulunkulu wasesehlukanisa phakathi kokukhanya lobumnyama. 5UNkulunkulu wasebiza ukukhanya ngokuthi yimini, lobumnyama wabubiza ngokuthi yibusuku. Kwasekusiba yikuhlwa, njalo kwaba yikusa, usuku lokuqala.

6UNkulunkulu wasesithi: Kakube khona umkhathi d  phakathi kwamanzi; kawehlukanise phakathi kwamanzi lamanzi. 7UNkulunkulu wasesenza umkhathi, wasesehlukanisa phakathi kwamanzi angaphansi komkhathi lamanzi aphezu komkhathi e  ; kwasekusiba njalo. 8UNkulunkulu wasebiza umkhathi ngokuthi ngamazulu. Kwasekusiba yikuhlwa, njalo kwaba yikusa, usuku lwesibili.

9UNkulunkulu wasesithi: Kakuqoqelwe amanzi avela ngaphansi kwamazulu ndawonye f  , njalo kakubonakale umhlabathi owomileyo; kwasekusiba njalo. 10UNkulunkulu wasebiza umhlabathi owomileyo ngokuthi ngumhlaba, lenhlangano yamanzi wayibiza ngokuthi zinlwandle. UNkulunkulu wasebona ukuthi kuhle. 11UNkulunkulu wasesithi: Umhlaba kawumilise utshani
 utshani: Heb.  utshani obubuthakathaka.
, imibhida ethela inhlanyelo, isihlahla sesithelo sisenza isithelo ngohlobo lwaso, onhlanyelo yaso ikuso phezu komhlaba. Kwasekusiba njalo.
12Umhlaba wasuveza utshani, imibhida ethela inhlanyelo ngohlobo lwayo, lesihlahla sisenza isithelo, esinhlanyelo yaso ikuso ngohlobo lwaso. UNkulunkulu wasebona ukuthi kuhle. 13Kwasekusiba yikuhlwa, njalo kwaba yikusa, usuku lwesithathu.

14UNkulunkulu wasesithi: Kakube khona izikhanyiso emkhathini wamazulu, ukuze zehlukanise phakathi kwemini lobusuku
 phakathi kwemini lobusuku: Heb.  phakathi kwemini laphakathi kobusuku.
; njalo zibe yizibonakaliso lezikhathi ezimisiweyo, lensuku leminyaka.
15Njalo zibe yizikhanyiso emkhathini wamazulu, ukuze zikhanyise emhlabeni. Kwasekusiba njalo. 16UNkulunkulu wasesenza izikhanyiso ezimbili ezinkulu i  : Isikhanyiso esikhulu ukuze sibuse imini, lesikhanyiso esincinyane ukuze sibuse
 sibuse: Heb.  kube yikubusa kwe-.
ubusuku, kanye lezinkanyezi.
17UNkulunkulu wasezimisa emkhathini wamazulu, ukuthi zikhanyise emhlabeni, 18lokuthi zibuse emini k  lebusuku, lokwehlukanisa phakathi kokukhanya lobumnyama. UNkulunkulu wasebona ukuthi kuhle. 19Kwasekusiba yikuhlwa, njalo kwaba yikusa, usuku lwesine.

20UNkulunkulu wasesithi: Amanzi kawagcwale ukunyakazela kwemiphefumulo ephilayo, njalo kakuphaphe inyoni phezu komhlaba emkhathini
 emkhathini: Heb.  ebusweni bomkhathi.
wamazulu.
21UNkulunkulu wasedala oququmadevu bolwandle abakhulu, laso sonke isidalwa esiphilayo esibhinqikayo, amanzi agcwele sona, ngohlobo lwaso, layo yonke inyoni elempiko, ngohlobo lwayo. UNkulunkulu wasebona ukuthi kuhle. 22UNkulunkulu wasekubusisa, esithi: Zalani, lande m  , njalo ligcwalise amanzi enlwandle, lenyoni kazande emhlabeni. 23Kwasekusiba yikuhlwa, njalo kwaba yikusa, usuku lwesihlanu.

24UNkulunkulu wasesithi: Umhlaba kawuveze izidalwa eziphilayo ngohlobo lwazo, izifuyo lokuhuquzelayo lenyamazana zomhlaba ngenhlobo zazo. Kwasekusiba njalo. 25UNkulunkulu wasesenza inyamazana zomhlaba ngenhlobo zazo, lezifuyo ngenhlobo zazo, lakho konke okuhuquzelayo komhlaba ngenhlobo zakho. UNkulunkulu wasebona ukuthi kuhle.

26UNkulunkulu wasesithi: Asenze abantu ngomfanekiso wethu n  , ngesimo sethu, njalo babuse phezu kwenhlanzi zolwandle, laphezu kwenyoni zamazulu, laphezu kwezifuyo, laphezu komhlaba wonke, laphezu kwakho konke okuhuquzelayo lokho okuhuquzela emhlabeni o  . 27UNkulunkulu wasemdala umuntu ngomfanekiso wakhe; wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu; owesilisa lowesifazana wabadala p  . 28UNkulunkulu wasebabusisa, uNkulunkulu wasesithi kibo: Zalani lande, ligcwalise umhlaba q  njalo liwehlisele phansi; libuse phezu kwenhlanzi zolwandle, laphezu kwenyoni zamazulu, laphezu kwakho konke okuphilayo okuhuquzela emhlabeni.

29UNkulunkulu wasesithi: Khangelani, ngilinike yonke imibhida ethela inhlanyelo, esebusweni bomhlaba wonke, laso sonke isihlahla, okukuso isithelo sesihlahla esithela
 esithela: Heb.  esihlanyela.
inhlanyelo; kini singesokudla s  .
30Njalo kuyo yonke inyamazana yomhlaba, lakuyo yonke inyoni yamazulu, lakukho konke okuhuquzela emhlabeni, okukukho umoya
 umoya: Heb.  umphefumulo.
ophilayo, lonke uhlaza ngolokudla. Kwasekusiba njalo.
31UNkulunkulu wasebona konke akwenzileyo; khangela-ke kwakukuhle kakhulu u  . Kwasekusiba yikuhlwa, njalo kwaba yikusa, usuku lwesithupha.

Copyright information for Ndebele