a1 Lan. 1.5-7.
bHez. 38.6.
cHez. 38.2,3; 39.1.
dDan. 11.2.
eHez. 38.2,3; 39.1.
fJer. 51.27.
gHez. 38.6.
hHlab. 72.10. Hez. 38.13.
iHlab. 72.10. Isa. 11.11; 40.15. Jer. 2.10; 25.22. Hez. 27.6. Zef. 2.11.
jHlab. 72.10. Isa. 11.11; 40.15. Jer. 2.10; 25.22. Hez. 27.6. Zef. 2.11.
k1 Lan. 1.8-10.
lJer. 46.9.
mJer. 46.9.
nHlab. 72.10. Hez. 38.13.
oHlab. 72.10. Hez. 38.13.
p11.2.
r1 Lan. 1.11-16.
sJer. 47.4. Amos 9.7. Gen. 21. Dute. 2.23.
tJer. 47.4. Amos 9.7. Gen. 21. Dute. 2.23.
w1 Lan. 1.17-25.
x1 Lan. 1.17.
y11.12.
aa1 Kho. 9.26-28; 10.11.

Genesis 10

Inzalo yamadodana kaNowa

1 Njalo lezi yizizukulwana zamadodana kaNowa: UShemu, uHamu loJafethi. Kwasekuzalwa amadodana kubo emva kukazamcolo. 2Amadodana kaJafethi a  : UGomeri b  loMagogi c  loMadayi loJavani d  loTubali loMesheki e  loTirasi. 3Lamadodana kaGomeri: UAshikenazi f  loRifathi loTogarma g  . 4Lamadodana kaJavani: UElisha loTarshishi h  , amaKiti i  lamaDodani. 5Kwehlukaniswa kusukela kubo izihlenge j  zezizwe emazweni abo, ngulowo lalowo ngokolimi lwakhe, langokosendo lwabo, ezizweni zabo.

6Lamadodana kaHamu k  : UKushi l  loMizirayimi loPuti m  loKhanani. 7Lamadodana kaKushi: USeba loHavila loSabitha loRama loSabitheka. Lamadodana kaRahama: UShebha n  loDedani o  . 8UKushi wasezala uNimrodi; yena waqala ukuba liqhawe emhlabeni. 9Yena waba ngumzingeli olamandla phambi kwe Nkosi; ngakho kuthiwa: NjengoNimrodi, umzingeli olamandla phambi kwe Nkosi. 10Lokuqala kombuso wakhe yiBabeli leEreki leAkadi leKaline elizweni leShinari p  . 11Kwaphuma
 kwaphuma: kumbe,  waphuma waya eAsiriya.
kulelolizwe uAshuri, wasesakha iNinive leRehobothi-Ire leKala,
12leReseni phakathi kweNinive leKala; lo ngumuzi omkhulu. 13UMizirayimi wasezala r  amaLudi lamaAnami lamaLehabi lamaNafethuhi 14lamaPatrusi lamaKaseluhi - lapho okwavela khona amaFilisti s  - lamaKafitori t  .

15UKhanani wasezala uSidoni
 uSidoni: Heb.  uThizidoni.
izibulo lakhe, loHethi,
16lomJebusi lomAmori lomGirigashi 17lomHivi lomArki lomSini 18lomArvadi lomZemari lomHamathi; lemva kwalokho usendo lwamaKhanani lwahlakazeka. 19Umngcele wamaKhanani wasusukela eSidoni usiya eGerari uze ufike eGaza
 iGaza: Heb.  iAza.
, usiya eSodoma leGomora leAdima leZeboyimi kuze kufike eLasha.
20La ngamadodana kaHamu, ngokosendo lwawo, langendimi zawo, emazweni awo, ezizweni zawo.

21UShemu laye wasezalelwa amadodana; unguyise wamadodana wonke akaEberi, umfowabo kaJafethi, omkhulu. 22Amadodana kaShemu w  : UElamu loAshuri loArpakishadi loLudi loAramu. 23Lamadodana kaAramu x  : U-Uzi loHuli loGetheri loMashi. 24UArpakishadi wasezala uShela y  ; uShela wasezala uEberi. 25Kwasekuzalelwa uEberi amadodana amabili, ibizo lomunye nguPelegi
 uPelegi: okuyikuthi,  ukwehlukana.
, ngoba ensukwini zayo umhlaba wehlukaniswa; lebizo lomfowabo nguJokithani.
26UJokithani wasezala uAlimodadi loShelefi loHazamavethi loJera 27loHadoramu loUzali loDikila 28loObali loAbhimayeli loShebha 29loOfiri aa  loHavila loJobabi; bonke labo ngamadodana kaJokithani. 30Indawo yokuhlala kwabo isukela eMesha lapho usiya eSefari, intaba yempumalanga. 31La ngamadodana kaShemu, ngokosendo lwabo langendimi zabo, emazweni abo ngokwezizwe zabo.

32Lolu lusendo lwamadodana kaNowa ngezizukulwana zawo ezizweni zawo; kwasekusehlukaniswa kulaba izizwe emhlabeni emva kukazamcolo.

Copyright information for Ndebele