a1 Lan. 1.5-7.
bHez. 38.6.
cHez. 38.2,3; 39.1.
dDan. 11.2.
eHez. 38.2,3; 39.1.
fJer. 51.27.
gHez. 38.6.
hHlab. 72.10. Hez. 38.13.
iHlab. 72.10. Isa. 11.11; 40.15. Jer. 2.10; 25.22. Hez. 27.6. Zef. 2.11.
jHlab. 72.10. Isa. 11.11; 40.15. Jer. 2.10; 25.22. Hez. 27.6. Zef. 2.11.
k1 Lan. 1.8-10.
lJer. 46.9.
mJer. 46.9.
nHlab. 72.10. Hez. 38.13.
oHlab. 72.10. Hez. 38.13.
p11.2.
r1 Lan. 1.11-16.
sJer. 47.4. Amos 9.7. Gen. 21. Dute. 2.23.
tJer. 47.4. Amos 9.7. Gen. 21. Dute. 2.23.
w1 Lan. 1.17-25.
x1 Lan. 1.17.
y11.12.
aa1 Kho. 9.26-28; 10.11.

Genesis 10

Inzalo yamadodana kaNowa

Njalo lezi yizizukulwana zamadodana kaNowa: UShemu, uHamu loJafethi. Kwasekuzalwa amadodana kubo emva kukazamcolo. Amadodana kaJafethi a : UGomeri b  loMagogi c  loMadayi loJavani d  loTubali loMesheki e  loTirasi. Lamadodana kaGomeri: UAshikenazi f  loRifathi loTogarma g . Lamadodana kaJavani: UElisha loTarshishi h , amaKiti i  lamaDodani. Kwehlukaniswa kusukela kubo izihlenge j  zezizwe emazweni abo, ngulowo lalowo ngokolimi lwakhe, langokosendo lwabo, ezizweni zabo.

Lamadodana kaHamu k : UKushi l  loMizirayimi loPuti m  loKhanani. Lamadodana kaKushi: USeba loHavila loSabitha loRama loSabitheka. Lamadodana kaRahama: UShebha n  loDedani o . UKushi wasezala uNimrodi; yena waqala ukuba liqhawe emhlabeni. Yena waba ngumzingeli olamandla phambi kwe Nkosi; ngakho kuthiwa: NjengoNimrodi, umzingeli olamandla phambi kwe Nkosi. 10 Lokuqala kombuso wakhe yiBabeli leEreki leAkadi leKaline elizweni leShinari p . 11 Kwaphuma
 kwaphuma: kumbe,  waphuma waya eAsiriya.
kulelolizwe uAshuri, wasesakha iNinive leRehobothi-Ire leKala,
12 leReseni phakathi kweNinive leKala; lo ngumuzi omkhulu. 13 UMizirayimi wasezala r  amaLudi lamaAnami lamaLehabi lamaNafethuhi 14 lamaPatrusi lamaKaseluhi - lapho okwavela khona amaFilisti s  - lamaKafitori t .

15 UKhanani wasezala uSidoni
 uSidoni: Heb.  uThizidoni.
izibulo lakhe, loHethi,
16 lomJebusi lomAmori lomGirigashi 17 lomHivi lomArki lomSini 18 lomArvadi lomZemari lomHamathi; lemva kwalokho usendo lwamaKhanani lwahlakazeka. 19 Umngcele wamaKhanani wasusukela eSidoni usiya eGerari uze ufike eGaza
 iGaza: Heb.  iAza.
, usiya eSodoma leGomora leAdima leZeboyimi kuze kufike eLasha.
20 La ngamadodana kaHamu, ngokosendo lwawo, langendimi zawo, emazweni awo, ezizweni zawo.

21 UShemu laye wasezalelwa amadodana; unguyise wamadodana wonke akaEberi, umfowabo kaJafethi, omkhulu. 22 Amadodana kaShemu w : UElamu loAshuri loArpakishadi loLudi loAramu. 23 Lamadodana kaAramu x : U-Uzi loHuli loGetheri loMashi. 24 UArpakishadi wasezala uShela y ; uShela wasezala uEberi. 25 Kwasekuzalelwa uEberi amadodana amabili, ibizo lomunye nguPelegi
 uPelegi: okuyikuthi,  ukwehlukana.
, ngoba ensukwini zayo umhlaba wehlukaniswa; lebizo lomfowabo nguJokithani.
26 UJokithani wasezala uAlimodadi loShelefi loHazamavethi loJera 27 loHadoramu loUzali loDikila 28 loObali loAbhimayeli loShebha 29 loOfiri aa  loHavila loJobabi; bonke labo ngamadodana kaJokithani. 30 Indawo yokuhlala kwabo isukela eMesha lapho usiya eSefari, intaba yempumalanga. 31 La ngamadodana kaShemu, ngokosendo lwabo langendimi zabo, emazweni abo ngokwezizwe zabo.

32 Lolu lusendo lwamadodana kaNowa ngezizukulwana zawo ezizweni zawo; kwasekusehlukaniswa kulaba izizwe emhlabeni emva kukazamcolo.

Copyright information for Ndebele