b10.10; 14.1. Isa. 11.11. Dan. 1.2. Zek. 5.11.
c14.10. Eks. 2.3.
dDute. 1.28.
e18.21.
f1.26.
g10.25,32.
i10.22-25. 1 Lan. 1.17-27.
jLuka 3.36.
k17.15; 20.12.
l22.20.
m12.1; 15.7.
nJosh. 24.2. Neh. 9.7. Seb. 7.2,4.
o10.15-19.

Genesis 11

Umphotshongo weBabeli

Umhlaba wonke-ke wawulolimi lunye, lamazwi manye. Kwasekusithi ekuhambeni kwabo bevela empumalanga
 bevela empumalanga: kumbe,  ngempumalanga.
bafica igceke elizweni leShinari b , basebehlala khona.
Basebesithi ngulowo lalowo kumakhelwane wakhe: Wozani, asenzeni izitina sizitshise lokuzitshisa; lesitina saba lilitshe kubo, lengcino c  yaba ludaka kubo. Basebesithi: Wozani, asizakheleni umuzi lomphotshongo osihloko sawo sisemazulwini d , besesizenzela ibizo, hlezi sihlakazeke ebusweni bomhlaba wonke. I Nkosi yasisehla e  ukubona umuzi lomphotshongo abantwana babantu abawakhayo. I Nkosi yasisithi: Khangela, yisizwe sinye, njalo balolimi lunye bonke, njalo yikho abaqala ukukwenza; khathesi-ke akulalutho olungabehlula abamisa ukulwenza. Wozani, asehle f , siphambanise lapho ulimi lwabo, ukuze bangezwa, ngulowo lalowo ulimi lomakhelwane wakhe. Ngakho i Nkosi yabahlakazela ebusweni bomhlaba wonke g  besuka lapho; basebesima ukwakha umuzi. Ngalokho kwabizwa ibizo lawo ngokuthi iBabeli
 iBabeli: okuyikuthi,  ukuphambaniseka.
, ngoba lapho i Nkosi yaphambanisa ulimi lomhlaba wonke; kusukela lapho i Nkosi yabahlakaza kubo bonke ubuso bomhlaba.

Inzalo kaShemu

10 Lezi yizizukulwana zikaShemu i . UShemu wayeleminyaka elikhulu, wasezala uArpakishadi, iminyaka emibili emva kukazamcolo. 11 UShemu wasephila, esezele uArpakishadi, iminyaka engamakhulu amahlanu; wazala amadodana lamadodakazi. 12 UArpakishadi wasephila iminyaka engamatshumi amathathu lanhlanu, wazala uShela j . 13 UArpakishadi wasephila, esezele uShela, iminyaka engamakhulu amane lantathu; wazala amadodana lamadodakazi. 14 UShela wasephila iminyaka engamatshumi amathathu, wazala uEberi. 15 UShela wasephila, esezele uEberi, iminyaka engamakhulu amane lantathu; wazala amadodana lamadodakazi. 16 UEberi wasephila iminyaka engamatshumi amathathu lane, wazala uPelegi. 17 UEberi wasephila, esezele uPelegi, iminyaka engamakhulu amane lamatshumi amathathu; wazala amadodana lamadodakazi. 18 UPelegi wasephila iminyaka engamatshumi amathathu, wazala uRewu. 19 UPelegi wasephila, esezele uRewu, iminyaka engamakhulu amabili layisificamunwemunye; wazala amadodana lamadodakazi. 20 URewu wasephila iminyaka engamatshumi amathathu lambili, wazala uSerugi. 21 URewu wasephila, esezele uSerugi, iminyaka engamakhulu amabili lesikhombisa; wazala amadodana lamadodakazi. 22 USerugi wasephila iminyaka engamatshumi amathathu, wazala uNahori. 23 USerugi wasephila, esezele uNahori, iminyaka engamakhulu amabili; wazala amadodana lamadodakazi. 24 UNahori wasephila iminyaka engamatshumi amabili lesificamunwemunye, wazala uTera. 25 UNahori wasephila, esezele uTera, iminyaka elikhulu lamatshumi ayisificamunwemunye; wazala amadodana lamadodakazi. 26 UTera wasephila iminyaka engamatshumi ayisikhombisa, wazala uAbrama, uNahori loHarani.

Inzalo kaTera

27 Lalezi yizizukulwana zikaTera. UTera wazala uAbrama, uNahori loHarani; uHarani wasezala uLothi. 28 UHarani wasesifa phambi kukayise uTera, elizweni lokuzalwa kwakhe, eUri yamaKhaladiya. 29 OAbrama loNahori basebezithathela abafazi; ibizo lomkaAbrama nguSarayi k , lebizo lomkaNahori nguMilka l , indodakazi kaHarani, uyise kaMilka loyise kaIska. 30 Kodwa uSarayi wayeyinyumba; wayengelamntwana. 31 UTera wasethatha m  uAbrama indodana yakhe, loLothi indodana kaHarani, indodana yendodana yakhe, loSarayi umalokazana wakhe, umkaAbrama indodana yakhe; basebesuka labo eUri n  yamaKhaladiya, ukuya elizweni leKhanani o ; basebefika eHarani, bahlala khona. 32 Lensuku zikaTera zaziyiminyaka engamakhulu amabili lanhlanu; uTera wasefela eHarani.

Copyright information for Ndebele