aSeb. 7.3. Heb. 11.8.
b27.29. Nani 24.9.
c18.18; 22.18; 26.4; 28.14. Seb. 3.25. Gal. 3.8.
d14.14.
e11.31.
fHeb. 11.9.
g13.18.
hDute. 11.30. Hlu. 7.1.
i10.18,19; 13.7.
j13.15; 17.8. Hlab. 105.9-12.
k13.4.
l26.1.
m43.1.
n20.1-18; 26.6-11.
o20.18. 1 Lan. 16.21. Hlab. 105.14.

Genesis 12

Ukubizwa kukaAbrama

1 I Nkosi yasisithi kuAbrama: Suka wena elizweni lakini lezihlotsheni zakho lemzini kayihlo, uye elizweni engizakutshengisa lona a  . 2Ngizakwenza-ke ube yisizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze ibizo lakho libe likhulu, njalo ube yisibusiso. 3Njalo ngizababusisa abakubusisayo, labakuqalekisayo ngibaqalekise b  ; lakuwe kuzabusiswa zonke insapho zomhlaba c  . 4UAbrama wasehamba njengoba i Nkosi ikhulumile kuye, loLothi wahamba laye. Njalo uAbrama wayeleminyaka engamatshumi ayisikhombisa lanhlanu ekusukeni kwakhe eHarani. 5UAbrama wasethatha uSarayi umkakhe, loLothi indodana yomfowabo, lempahla yabo yonke ababeyiqoqile, lemiphefumulo ababeyizuzile d  eHarani e  ; basebesuka ukuya elizweni leKhanani; bafika elizweni leKhanani.

6UAbrama wasedabula ilizwe f  waze wafika endaweni yeShekema, esihlahleni se-okhi* g  seMore h  . LamaKhanani ayekhona elizweni i  ngalesosikhathi. 7I Nkosi yasibonakala kuAbrama, yathi: Kunzalo yakho ngizanika lelilizwe j  . Waseyakhela lapho i Nkosi ilathi eyayibonakale kuye. 8Waseqhubeka esuka lapho waya entabeni empumalanga yeBhetheli, wamisa ithente lakhe, iBhetheli entshonalanga leAyi empumalanga. Waseyakhela lapho i Nkosi ilathi, wabiza ibizo le Nkosi k  . 9UAbrama wasesuka wahamba eqhubeka esiya eningizimu.

UAbrama useGibhithe

10Kwasekusiba khona indlala elizweni l  . UAbrama wasesehlela ngaseGibhithe ukuthi ahlale khona njengowezizwe, ngoba indlala yayinzima elizweni m  . 11Kwasekusithi esesondela ukungena eGibhithe wathi kuSarayi umkakhe: Khangela-ke, ngiyazi ukuthi ungowesifazana omuhle obukekayo. 12Njalo kuzakuthi lapho amaGibhithe ekubona, azakuthi: Lo ngumkakhe; abesengibulala n  , kodwa wena akugcine uphila. 13Ake uthi ungudadewethu, ukuze kube kuhle kimi ngenxa yakho, lomphefumulo wami uphile ngenxa yakho. 14Kwasekusithi lapho uAbrama esefikile eGibhithe, amaGibhithe ambona owesifazana, ukuthi muhle kakhulu. 15Iziphathamandla zikaFaro lazo zambona, zambabaza phambi kukaFaro. Owesifazana waselethwa endlini kaFaro. 16Wasemphatha kuhle uAbrama ngenxa yakhe; njalo waba lezimvu lezinkabi labobabhemi lezinceku lezincekukazi labobabhemikazi lamakamela. 17Kodwa i Nkosi yamhlupha uFaro ngezinhlupheko ezinkulu o  , lendlu yakhe, ngendaba kaSarayi umkaAbrama. 18UFaro wasembiza uAbrama, wathi: Kuyini lokhu okwenze kimi? Kungani ungangitshelanga ukuthi ungumkakho? 19Utsholoni ukuthi ungudadewenu, ngize ngimthathe ukuba ngumkami? Ngakho khangela-ke umkakho; mthathe uhambe. 20UFaro waselaya amadoda ngaye; asemxotsha lomkakhe lakho konke ayelakho.

Copyright information for Ndebele