aZaga 10.22.
b12.7,8.
c36.7.
d26.20.
e12.6.
fSeb. 7.26.
g20.15; 34.10.
h19.17. Dute. 34.3. Josh. 1.7.
i19.17. Dute. 34.3. Josh. 1.7.
j19.24,25.
k2.8. Isa. 51.3. Jow. 2.3.
l14.2,8; 19.22.
m18.20. Hez. 16.49. 2 Pet. 2.7,8.
n6.11.
o28.14.
p17.8; 28.13; 35.12. Seb. 7.5.
q12.7; 15.18; 24.7; 26.4. Dute. 34.4. 2 Lan. 20.7.
r15.5; 22.17; 26.4; 28.14; 32.12. Nani 23.10.
s35.27; 37.14.

Genesis 13

Ukwehlukana kukaAbrama loLothi

UAbrama wasesenyuka eGibhithe, yena lomkakhe lakho konke ayelakho loLothi kanye laye, waya eningizimu. Njalo uAbrama wayenothile kakhulu a , ngezifuyo, ngesiliva, langegolide. Wasehamba kubuhambuma bakhe esuka eningizimu, waze wafika eBhetheli, endaweni lapho ithente lakhe elalikhona kuqala, phakathi kweBhetheli leAyi; endaweni yelathi ayelenzile khona kuqala b ; uAbrama wasebiza ibizo le Nkosi lapho.

LoLothi laye, owayehamba loAbrama, wayelezimvu lezinkomo lamathente. Njalo ilizwe lalingabathwali ukuthi bahlale ndawonye c , ngoba impahla yabo yayinengi, ukuthi babengeke bahlala ndawonye. Kwasekusiba khona ukuxabana phakathi kwabelusi bezifuyo zikaAbrama labelusi bezifuyo zikaLothi d . Ngalesosikhathi lamaKhanani e  lamaPerizi ayehlala elizweni. UAbrama wasesithi kuLothi: Kakungabi khona-ke ukuxabana phakathi kwami lawe, laphakathi kwabelusi bami labelusi bakho, ngoba singamadoda angabazalwane f . Ilizwe lonke kaliphambi kwakho yini g ? Yehlukana-ke lami; uba usiya ngakwesokhohlo, ngizakuya ngakwesokunene h ; kodwa uba ngakwesokunene, ngizakuya ngakwesokhohlo. 10 ULothi wasephakamisa amehlo akhe, wabona lonke igceke leJordani i  ukuthi lalithelelwe kuhle lonke. I Nkosi ingakachithi iSodoma leGomora j , lalinjengensimu ye Nkosi k , njengelizwe leGibhithe, nxa usiya eZowari l . 11 ULothi wasezikhethela lonke igceke leJordani; uLothi wasesiya empumalanga; basebezehlukanisa omunye komunye. 12 UAbrama wahlala elizweni leKhanani, uLothi wasehlala emizini yemagcekeni, wamisa ithente lakhe eduze leSodoma. 13 Kodwa abantu beSodoma babebabi m  babeyizoni phambi kwe Nkosi n  kakhulu.

14 I Nkosi yasisithi kuAbrama emva kokuthi uLothi esehlukaniswe laye: Phakamisa-ke amehlo akho, ukhangele endaweni lapho okhona, ngasenyakatho langaseningizimu langasempumalanga langasentshonalanga o , 15 ngoba ilizwe lonke olibonayo ngizalinika wena p , lakunzalo yakho q  kuze kube nininini. 16 Njalo ngizakwenza inzalo yakho ibe njengothuli lomhlaba r , kuze kuthi uba umuntu engabala uthuli lomhlaba, izabalwa lenzalo yakho. 17 Sukuma uhambe udabule ilizwe, ebudeni balo lebubanzini balo, ngoba ngizalinika wena. 18 UAbrama wasesusa amathente wafika wahlala ezihlahleni zamaokhi* zeMamre, eziseHebroni s , wakhela lapho i Nkosi ilathi.

Copyright information for Ndebele