a11.2.
b10.22. Isa. 11.11. Seb. 2.9.
c19.24.
d19.24.
eDute. 29.23.
fDute. 29.23.
g14.8; 19.22.
hNani 34.12. Dute. 3.17. Josh. 3.16.
i15.20. Dute. 3.11. Josh. 12.4; 13.12; 17.15. 2 Sam. 5.18,22; 23.13.
jJosh. 12.4; 13.12.
kDute. 2.20.
lDute. 2.10,11.
m36.8,19. Dute. 2.12,22.
o21.21. Nani 12.16.
p2 Lan. 20.2.
q11.3.
r19.17,30.
s14.16,21.
t12.5.
u13.12.
v13.18.
w14.24.
x13.8.
z12.5,16; 15.3; 17.12,13,23,27. Tshu. 2.7.
aaDute. 34.1. Hlu. 18.29.
ab1 Sam. 23.19,24. Eks. 26.18,35; 27.9; 36.23; 38.9.
ac2 Sam. 18.18.
adHeb. 7.1.
aeHlab. 110.4. Heb. 5.6.
afSeb. 16.17.
agRuthe 3.10. 2 Sam. 2.5.
ah14.22.
ai24.27.
ajHeb. 7.4. Gen. 28.22.
alDan. 12.7. Isam. 10.5,6. Eks. 6.8. Dute. 32.40. Nani 14.30. Hez. 20.5.6.
amEsta 9.15,16.
an14.13.

Genesis 14

UAbrama ukhulula uLothi

1 Kwasekusithi ensukwini zikaAmrafeli inkosi yeShinari a  , uAriyoki inkosi yeElasari, uKedolawoma inkosi yeElamu b  , loTidali inkosi yezizwe, 2balwa impi loBera inkosi yeSodoma c  , loBirisha inkosi yeGomora d  , uShinabi inkosi yeAdima e  , loShemebere inkosi yeZeboyimi f  , lenkosi yeBhela, eliyiZowari g  . 3Bonke labo bahlangana esigodini iSidima esiluLwandle lweTswayi h  . 4Babemkhonzile uKedolawoma okweminyaka elitshumi lambili, kodwa ngomnyaka wetshumi lantathu bavukela. 5Langomnyaka wetshumi lane kweza uKedolawoma, lamakhosi ayelaye, batshaya amaRefa i  eAshiterothi-Karnayimi j  , lamaZuzi k  eHamu, lamaEmi l  egcekeni leKiriyathayimi, 6lamaHori entabeni yeSeyiri m  , kuze kube eEliparani
 iEliparani: kumbe,  igceke leParani.
eliseduze lenkangala o  .
7Basebebuyela bafika eEnimishipati eliyiKadeshi, batshaya ilizwe lonke lamaAmaleki, njalo lamaAmori ayehlala eHazazoni-Tamari p  . 8Kwasekuphuma inkosi yeSodoma lenkosi yeGomora, lenkosi yeAdima lenkosi yeZeboyimi, lenkosi yeBhela eliyiZowari, bahlomisa impi bemelene labo esigodini iSidima, 9emelane loKedolawoma inkosi yeElamu, loTidali inkosi yezizwe, loAmrafeli inkosi yeShinari, loAriyoki inkosi yeElasari; amakhosi amane emelane lamakhosi amahlanu. 10Lesigodi seSidima sasilemigodigodi yengcino q  , lenkosi yeSodoma leyeGomora abaleka, awela khona; lasalayo abalekela entabeni r  , 11asethatha yonke impahla yeSodoma leyeGomora s  , lokudla kwabo bonke, ahamba. 12Amthatha loLothi lempahla yakhe, indodana yomfowabo kaAbrama t  , asehamba, ngoba wayehlala eSodoma u  .

13Kwasekusiza owayephunyukile, wamlandisela uAbrama umHebheru, owayehlala ezihlahleni zamaokhi* zeMamre v  umAmori, umfowabo kaEshikoli lomfowabo kaAneri ababelesivumelwano loAbrama w  . 14Kwathi uAbrama esezwile ukuthi umfowabo uthunjiwe x  , wahlomisa
 wahlomisa: kumbe,  wakhokhela.
ayebafundisile, bezelwe endlini yakhe z  , abangamakhulu amathathu letshumi lesificaminwembili, waxotshana lawo waze wafika koDani aa  .
15Wasezehlukanisa emelane lawo ebusuku, yena lenceku zakhe, wawatshaya, waxotshana lawo waze wafika eHoba, ekwesokhohlo seDamaseko ab  . 16Wasebuyisa yonke impahla, njalo loLothi umfowabo lempahla yakhe, labesifazana labo labantu.

UMelkizedeki ubusisa uAbrama

17Inkosi yeSodoma yasiphuma ukumhlangabeza, esebuyile ekutshayeni uKedolawoma lamakhosi ayelaye, esigodini iShave, esiyisigodi senkosi ac  . 18UMelkizedeki inkosi yeSalema ad  waseletha isinkwa lewayini; njalo yena ngumpristi ae  kaNkulunkulu oPhezukonke af  . 19Wasembusisa wathi: Kabusiswe uAbrama nguNkulunkulu ag  oPhezukonke, uMnini wamazulu lomhlaba ah  . 20Kabusiswe-ke uNkulunkulu ai  oPhezukonke onikele izitha zakho esandleni sakho. Wasemnika ingxenye yetshumi yakho konke aj  . 21Inkosi yeSodoma yasisithi kuAbrama: Nginika abantu
 abantu: Heb.  imiphefumulo.
, kodwa uzithathele impahla.
22UAbrama wasesithi e Nkosini yeSodoma: Ngiphakamise isandla sami al  e Nkosini uNkulunkulu oPhezukonke, uMnini wamazulu lomhlaba, 23ngithi kangiyikuthatha kusukela kumucu kusiya emchilweni wenyathela am  , kukho konke olakho! Hlezi uthi: Mina ngimnothisile uAbrama. 24Ngaphandle kwalokho kuphela akudlileyo amajaha, lesabelo samadoda ahambe lami an  , uAneri, uEshikoli loMamre, bona kabathathe isabelo sabo.

Copyright information for Ndebele