a11.2.
b10.22. Isa. 11.11. Seb. 2.9.
c19.24.
d19.24.
eDute. 29.23.
fDute. 29.23.
g14.8; 19.22.
hNani 34.12. Dute. 3.17. Josh. 3.16.
i15.20. Dute. 3.11. Josh. 12.4; 13.12; 17.15. 2 Sam. 5.18,22; 23.13.
jJosh. 12.4; 13.12.
kDute. 2.20.
lDute. 2.10,11.
m36.8,19. Dute. 2.12,22.
o21.21. Nani 12.16.
p2 Lan. 20.2.
q11.3.
r19.17,30.
s14.16,21.
t12.5.
u13.12.
v13.18.
w14.24.
x13.8.
z12.5,16; 15.3; 17.12,13,23,27. Tshu. 2.7.
aaDute. 34.1. Hlu. 18.29.
ab1 Sam. 23.19,24. Eks. 26.18,35; 27.9; 36.23; 38.9.
ac2 Sam. 18.18.
adHeb. 7.1.
aeHlab. 110.4. Heb. 5.6.
afSeb. 16.17.
agRuthe 3.10. 2 Sam. 2.5.
ah14.22.
ai24.27.
ajHeb. 7.4. Gen. 28.22.
alDan. 12.7. Isam. 10.5,6. Eks. 6.8. Dute. 32.40. Nani 14.30. Hez. 20.5.6.
amEsta 9.15,16.
an14.13.

Genesis 14

UAbrama ukhulula uLothi

Kwasekusithi ensukwini zikaAmrafeli inkosi yeShinari a , uAriyoki inkosi yeElasari, uKedolawoma inkosi yeElamu b , loTidali inkosi yezizwe, balwa impi loBera inkosi yeSodoma c , loBirisha inkosi yeGomora d , uShinabi inkosi yeAdima e , loShemebere inkosi yeZeboyimi f , lenkosi yeBhela, eliyiZowari g . Bonke labo bahlangana esigodini iSidima esiluLwandle lweTswayi h . Babemkhonzile uKedolawoma okweminyaka elitshumi lambili, kodwa ngomnyaka wetshumi lantathu bavukela. Langomnyaka wetshumi lane kweza uKedolawoma, lamakhosi ayelaye, batshaya amaRefa i  eAshiterothi-Karnayimi j , lamaZuzi k  eHamu, lamaEmi l  egcekeni leKiriyathayimi, lamaHori entabeni yeSeyiri m , kuze kube eEliparani
 iEliparani: kumbe,  igceke leParani.
eliseduze lenkangala o .
Basebebuyela bafika eEnimishipati eliyiKadeshi, batshaya ilizwe lonke lamaAmaleki, njalo lamaAmori ayehlala eHazazoni-Tamari p . Kwasekuphuma inkosi yeSodoma lenkosi yeGomora, lenkosi yeAdima lenkosi yeZeboyimi, lenkosi yeBhela eliyiZowari, bahlomisa impi bemelene labo esigodini iSidima, emelane loKedolawoma inkosi yeElamu, loTidali inkosi yezizwe, loAmrafeli inkosi yeShinari, loAriyoki inkosi yeElasari; amakhosi amane emelane lamakhosi amahlanu. 10 Lesigodi seSidima sasilemigodigodi yengcino q , lenkosi yeSodoma leyeGomora abaleka, awela khona; lasalayo abalekela entabeni r , 11 asethatha yonke impahla yeSodoma leyeGomora s , lokudla kwabo bonke, ahamba. 12 Amthatha loLothi lempahla yakhe, indodana yomfowabo kaAbrama t , asehamba, ngoba wayehlala eSodoma u .

13 Kwasekusiza owayephunyukile, wamlandisela uAbrama umHebheru, owayehlala ezihlahleni zamaokhi* zeMamre v  umAmori, umfowabo kaEshikoli lomfowabo kaAneri ababelesivumelwano loAbrama w . 14 Kwathi uAbrama esezwile ukuthi umfowabo uthunjiwe x , wahlomisa
 wahlomisa: kumbe,  wakhokhela.
ayebafundisile, bezelwe endlini yakhe z , abangamakhulu amathathu letshumi lesificaminwembili, waxotshana lawo waze wafika koDani aa .
15 Wasezehlukanisa emelane lawo ebusuku, yena lenceku zakhe, wawatshaya, waxotshana lawo waze wafika eHoba, ekwesokhohlo seDamaseko ab . 16 Wasebuyisa yonke impahla, njalo loLothi umfowabo lempahla yakhe, labesifazana labo labantu.

UMelkizedeki ubusisa uAbrama

17 Inkosi yeSodoma yasiphuma ukumhlangabeza, esebuyile ekutshayeni uKedolawoma lamakhosi ayelaye, esigodini iShave, esiyisigodi senkosi ac . 18 UMelkizedeki inkosi yeSalema ad  waseletha isinkwa lewayini; njalo yena ngumpristi ae  kaNkulunkulu oPhezukonke af . 19 Wasembusisa wathi: Kabusiswe uAbrama nguNkulunkulu ag  oPhezukonke, uMnini wamazulu lomhlaba ah . 20 Kabusiswe-ke uNkulunkulu ai  oPhezukonke onikele izitha zakho esandleni sakho. Wasemnika ingxenye yetshumi yakho konke aj . 21 Inkosi yeSodoma yasisithi kuAbrama: Nginika abantu
 abantu: Heb.  imiphefumulo.
, kodwa uzithathele impahla.
22 UAbrama wasesithi e Nkosini yeSodoma: Ngiphakamise isandla sami al  e Nkosini uNkulunkulu oPhezukonke, uMnini wamazulu lomhlaba, 23 ngithi kangiyikuthatha kusukela kumucu kusiya emchilweni wenyathela am , kukho konke olakho! Hlezi uthi: Mina ngimnothisile uAbrama. 24 Ngaphandle kwalokho kuphela akudlileyo amajaha, lesabelo samadoda ahambe lami an , uAneri, uEshikoli loMamre, bona kabathathe isabelo sabo.

Copyright information for Ndebele