a26.24. Dan. 10.12. Luka 1.13,30.
b2 Sam. 22.3. Hlab. 3.3; 18.2; 84.11; 119.114.
cZaga 11.18. Hlab. 15.5.
d14.15.
e14.14.
f2 Sam. 7.12; 16.11.
gHlab. 147.4.
h13.16; 22.17; 26.4. Eks. 32.13. Dute. 1.10; 10.22. 1 Lan. 27.23. Jer. 33.22. Heb. 11.12.
iRoma 4.18.
jRoma 4.3,9,22. Gal. 3.6. Jak. 2.23.
kHlab. 106.31.
l11.28,31; 12.1.
mHlab. 105.42,44. Roma 4.13.
n24.13,14. Hlu. 6.17,37. 1 Sam. 14.9,10. 2 Kho. 20.8. Hlab. 86.17. Isa. 7.11-13. Luka 1.18.
oJer. 34.18,19.
pLevi 1.17.
q2.21. Jobe 4.13; 33.15.
rSeb. 7.6,7.
sEks. 1.11.
t15.16. Eks. 12.40,41.
uEks. 6.6.
vEks. 12.36. Hlab. 105.37.
wJobe 5.26.
xSeb. 13.36.
y25.8.
z25.8.
aa15.13.
ab15.21. Josh. 5.1; 13.4. 1 Kho. 21.26. Amos 2.9.
acDan. 8.23. Mat. 23.32. 1 Thes. 2.16.
adHez. 12.6,7,12.
ae12.7; 13.15; 24.7; 26.4. Nani 34.2. Dute. 34.4. Neh. 9.8. Hlab. 105.11.
afEks. 23.31. Dute. 1.7; 11.24. Josh. 1.4. 1 Kho. 4.21. 2 Lan. 9.26. Isa. 27.12.
agHlu. 1.16; 4.11,17. Eks. 2.15,16.
ah23.2,3.
aiHlu. 1.4.
aj14.5.
akNani 13.29. Josh. 17.2.
alJosh. 24.11.

Genesis 15

Isivumelwano sikaNkulunkulu loAbrama

1 Emva kwalezizinto ilizwi le Nkosi leza kuAbrama ngombono, lisithi: Ungesabi Abrama a  , ngiyisihlangu sakho b  , umvuzo wakho omkhulu kakhulu c  . 2UAbrama wasesithi: Nkosi Jehova, uzangiphani? Njengoba lokhe ngingelamntwana; lomphathi wendlu yami ungoweDamaseko d  uEliyezeri. 3UAbrama wasesithi: Khangela, kimi kawuphanga nzalo; njalo khangela, ozelwe endlini e  yami uzakuba yindlalifa yami. 4Khangela-ke ilizwi le Nkosi laba kuye lisithi: Lo kayikudla ilifa lakho, kodwa ozaphuma emibilini yakho f  , yena uzakudla ilifa lakho. 5Wasemkhuphela phandle wathi: Khangela-ke emazulwini, ubale g  izinkanyezi h  uba ungazibala. Wasesithi kuye: Izakuba njalo inzalo yakho i  . 6Wasekholwa e Nkosini j  . Yasimbalela lokhu kube yikulunga k  . 7Yasisithi kuye: Ngiyi Nkosi, eyakukhupha eUri yamaKhaladiya l  ukukunika ilizwe leli libe yilifa lakho m  . 8Wasesithi: Nkosi Jehova, ngizakwazi ngani n  ukuthi lizakuba yilifa lami? 9Yasisithi kuye: Ngithathela ithokazi elileminyaka emithathu, lesibhuzikazi esileminyaka emithathu, lenqama eleminyaka emithathu, lejuba, lephuphu lenkwilimba. 10Wasesisa kuyo zonke lezizinto, wazidabula phakathi o  , wabeka leyo laleyongxenye yazo ikhangelene lenye; kodwa inyoni kazidabulanga p  . 11Inyoni ezidla inyama zasezisehlela phezu kwezidumbu, uAbrama wasezixotshela khatshana. 12Kwasekusithi ilanga selitshona, ubuthongo obukhulu q  bajuma uAbrama; khangela-ke, uvalo lomnyama omkhulu lwehlela phezu kwakhe. 13Yasisithi kuAbrama: Yazi lokwazi ukuthi inzalo yakho izakuba yisihambi elizweni elingeyisilo layo r  , njalo bazabasebenzela, besebebahlupha s  iminyaka engamakhulu amane t  . 14Kodwa lesizwe abazasisebenzela ngizasigweba u  ; lemva kwalokho bazaphuma lempahla enengi v  . 15Kodwa wena uzakuya w  kuboyihlo x  ngokuthula y  , uzangcwatshwa ekuluphaleni okuhle z  . 16Isizukulwana sesine aa  sizabuya-ke lapha; ngoba isono samaAmori ab  kasikapheleli ac  . 17Kwasekusithi ilanga selitshonile sekumnyama ad  , khangela-ke, imbawula ethunqayo lesihlanti* somlilo esadabula phakathi kwalezozingxenye. 18Ngalolosuku i Nkosi yenza isivumelwano loAbrama isithi: Enzalweni yakho nginikele lelilizwe ae  , kusukela emfuleni weGibhithe af  kuze kube semfuleni omkhulu, umfula iYufrathi, 19amaKeni ag  lamaKenizi lamaKadimoni 20lamaHethi ah  lamaPerizi ai  lamaRefa aj  21lamaAmori lamaKhanani ak  lamaGirigashi al  lamaJebusi.

Copyright information for Ndebele