a26.24. Dan. 10.12. Luka 1.13,30.
b2 Sam. 22.3. Hlab. 3.3; 18.2; 84.11; 119.114.
cZaga 11.18. Hlab. 15.5.
d14.15.
e14.14.
f2 Sam. 7.12; 16.11.
gHlab. 147.4.
h13.16; 22.17; 26.4. Eks. 32.13. Dute. 1.10; 10.22. 1 Lan. 27.23. Jer. 33.22. Heb. 11.12.
iRoma 4.18.
jRoma 4.3,9,22. Gal. 3.6. Jak. 2.23.
kHlab. 106.31.
l11.28,31; 12.1.
mHlab. 105.42,44. Roma 4.13.
n24.13,14. Hlu. 6.17,37. 1 Sam. 14.9,10. 2 Kho. 20.8. Hlab. 86.17. Isa. 7.11-13. Luka 1.18.
oJer. 34.18,19.
pLevi 1.17.
q2.21. Jobe 4.13; 33.15.
rSeb. 7.6,7.
sEks. 1.11.
t15.16. Eks. 12.40,41.
uEks. 6.6.
vEks. 12.36. Hlab. 105.37.
wJobe 5.26.
xSeb. 13.36.
y25.8.
z25.8.
aa15.13.
ab15.21. Josh. 5.1; 13.4. 1 Kho. 21.26. Amos 2.9.
acDan. 8.23. Mat. 23.32. 1 Thes. 2.16.
adHez. 12.6,7,12.
ae12.7; 13.15; 24.7; 26.4. Nani 34.2. Dute. 34.4. Neh. 9.8. Hlab. 105.11.
afEks. 23.31. Dute. 1.7; 11.24. Josh. 1.4. 1 Kho. 4.21. 2 Lan. 9.26. Isa. 27.12.
agHlu. 1.16; 4.11,17. Eks. 2.15,16.
ah23.2,3.
aiHlu. 1.4.
aj14.5.
akNani 13.29. Josh. 17.2.
alJosh. 24.11.

Genesis 15

Isivumelwano sikaNkulunkulu loAbrama

Emva kwalezizinto ilizwi le Nkosi leza kuAbrama ngombono, lisithi: Ungesabi Abrama a , ngiyisihlangu sakho b , umvuzo wakho omkhulu kakhulu c . UAbrama wasesithi: Nkosi Jehova, uzangiphani? Njengoba lokhe ngingelamntwana; lomphathi wendlu yami ungoweDamaseko d  uEliyezeri. UAbrama wasesithi: Khangela, kimi kawuphanga nzalo; njalo khangela, ozelwe endlini e  yami uzakuba yindlalifa yami. Khangela-ke ilizwi le Nkosi laba kuye lisithi: Lo kayikudla ilifa lakho, kodwa ozaphuma emibilini yakho f , yena uzakudla ilifa lakho. Wasemkhuphela phandle wathi: Khangela-ke emazulwini, ubale g  izinkanyezi h  uba ungazibala. Wasesithi kuye: Izakuba njalo inzalo yakho i . Wasekholwa e Nkosini j . Yasimbalela lokhu kube yikulunga k . Yasisithi kuye: Ngiyi Nkosi, eyakukhupha eUri yamaKhaladiya l  ukukunika ilizwe leli libe yilifa lakho m . Wasesithi: Nkosi Jehova, ngizakwazi ngani n  ukuthi lizakuba yilifa lami? Yasisithi kuye: Ngithathela ithokazi elileminyaka emithathu, lesibhuzikazi esileminyaka emithathu, lenqama eleminyaka emithathu, lejuba, lephuphu lenkwilimba. 10 Wasesisa kuyo zonke lezizinto, wazidabula phakathi o , wabeka leyo laleyongxenye yazo ikhangelene lenye; kodwa inyoni kazidabulanga p . 11 Inyoni ezidla inyama zasezisehlela phezu kwezidumbu, uAbrama wasezixotshela khatshana. 12 Kwasekusithi ilanga selitshona, ubuthongo obukhulu q  bajuma uAbrama; khangela-ke, uvalo lomnyama omkhulu lwehlela phezu kwakhe. 13 Yasisithi kuAbrama: Yazi lokwazi ukuthi inzalo yakho izakuba yisihambi elizweni elingeyisilo layo r , njalo bazabasebenzela, besebebahlupha s  iminyaka engamakhulu amane t . 14 Kodwa lesizwe abazasisebenzela ngizasigweba u ; lemva kwalokho bazaphuma lempahla enengi v . 15 Kodwa wena uzakuya w  kuboyihlo x  ngokuthula y , uzangcwatshwa ekuluphaleni okuhle z . 16 Isizukulwana sesine aa  sizabuya-ke lapha; ngoba isono samaAmori ab  kasikapheleli ac . 17 Kwasekusithi ilanga selitshonile sekumnyama ad , khangela-ke, imbawula ethunqayo lesihlanti* somlilo esadabula phakathi kwalezozingxenye. 18 Ngalolosuku i Nkosi yenza isivumelwano loAbrama isithi: Enzalweni yakho nginikele lelilizwe ae , kusukela emfuleni weGibhithe af  kuze kube semfuleni omkhulu, umfula iYufrathi, 19 amaKeni ag  lamaKenizi lamaKadimoni 20 lamaHethi ah  lamaPerizi ai  lamaRefa aj  21 lamaAmori lamaKhanani ak  lamaGirigashi al  lamaJebusi.

Copyright information for Ndebele