a15.2,3.
b12.16; 21.9.
cGal. 4.24.
d20.3,9.
e20.18; 30.2. 1 Sam. 1.5,6.
f12.5.
gZaga 30.21,23.
h31.53. 1 Sam. 24.12.
iJobe 2.6. Jer. 38.5.
jEks. 2.15.
k20.1. Eks. 15.22. 1 Sam. 15.7.
l25.18; Eks. 15.22.
m17.20; 21.18; 25.12-18.
n17.19. Mat. 1.21. Luka 1.13,31.
p21.20.
q25.18.
r24.62; 25.11.
tNani 13.26. 14.7; 20.1.
u16.11.

Genesis 16

UHagari loIshmayeli

1 USarayi umkaAbrama wayengamzaleli-ke abantwana a  ; wayelencekukazi umGibhithekazi b  , lebizo layo linguHagari c  . 2USarayi d  wasesithi kuAbrama: Khangela-ke, i Nkosi ingivalile ukuze ngingazali e  ; ake ungene encekwini yami, mhlawumbe ngingakhiwa ngayo. UAbrama waselalela ilizwi likaSarayi. 3Ngakho uSarayi umkaAbrama wamthatha uHagari umGibhithekazi incekukazi yakhe, ekupheleni kweminyaka elitshumi uAbrama esehlale elizweni leKhanani f  , wasemnika uAbrama indoda yakhe ukuthi abe ngumkakhe. 4Wasengena kuHagari, wasethatha isisu. Esebonile ukuthi uzithwele, inkosikazi yakhe yasideleleka emehlweni akhe g  . 5USarayi wasesithi kuAbrama: Ububi bami buphezu kwakho. Mina nginike incekukazi yami esifubeni sakho, ithe isibonile ukuthi izithwele, ngiyadeleleka emehlweni ayo. I Nkosi kayahlulele phakathi kwami lawe h  . 6UAbrama wasesithi kuSarayi: Khangela, incekukazi yakho isesandleni sakho i  . Yenza kuyo lokho okuhle emehlweni akho. USarayi waseyiphatha kubi, yasibaleka ebusweni bakhe j  .

7Ingilosi ye Nkosi yasiyifica emthonjeni wamanzi enkangala k  , emthonjeni endleleni eya eShuri l  . 8Yasisithi: Hagari, ncekukazi kaSarayi, uvela ngaphi, uya ngaphi? Yasisithi: Ngibalekela ubuso bukaSarayi inkosikazi yami. 9Ingilosi ye Nkosi yasisithi kuyo: Buyela enkosikazini yakho, ubusuzehlisela ngaphansi kwezandla zayo. 10Ingilosi ye Nkosi yathi kuyo futhi: Ngizakwandisa kakhulu inzalo yakho m  ukuze ingabalwa ngenxa yobunengi. 11Ingilosi ye Nkosi yasisithi kuyo: Khangela, uzithwele, futhi uzazala indodana, njalo uzayitha ibizo layo n  uthi nguIshmayeli
 uIshmayeli: okuyikuthi,  uNkulunkulu uzakuzwa.
, ngoba i Nkosi izwile ukuhlupheka kwakho.
12Yona-ke izakuba ngumuntu ongubabhemi ongathambanga p  , isandla sayo simelane labo bonke, lesandla sabo bonke simelane layo; izahlala phambi kobuso babafowabo bonke q  . 13Waselitha ibizo le Nkosi eyakhuluma laye lokuthi: Wena Nkulunkulu wokubona. Ngoba wathi: Lapha lami ngimkhangele yini ongibonayo? 14Ngakho umthombo wabizwa ngokuthi iBeri-Lahayi-Royi r ,
 iBeri-Lahayi-Royi: okuyikuthi,  umthombo walowo ophilayo engibona.
; khangela, uphakathi kweKadeshi t  leBeredi.
15UHagari wasemzalela uAbrama indodana; uAbrama wasesitha ibizo lendodana yakhe, uHagari ayizalayo, wathi nguIshmayeli u  . 16Njalo uAbrama wayeleminyaka engamatshumi ayisificaminwembili lesithupha mhla uHagari emzalela uAbrama uIshmayeli.

Copyright information for Ndebele