a13.18.
bHeb. 13.2. Gen. 18.22; 19.1; 31.11,13; 48.16. Eks. 3.2,14; 6.3; 14.19; 13.21; 24.10. Isa. 63.9. Mal. 3.1.
c19.1.
d19.2; 24.32; 43.24.
eHlu. 6.18; 13.15.
f19.8; 33.10.
g24.67.
h18.14.
i17.19,21; 21.2. Roma 9.9.
j17.17. Roma 4.19. Heb. 11.11,12,19.
k31.35.
l17.17. Luka 1.18.
m1 Pet. 3.6.
nJer. 32.17. Zek. 8.6. Mat. 19.26. Luka 1.37.
o17.21; 18.10. 2 Kho. 4.16.
pLevi 19.11.
qRoma 15.24. 3 Joha. 6.
rHlab. 25.14. Amos 3.7. Joha. 15.15.
s12.3; 22.18; 26.4. Seb. 3.25. Gal. 3.8.
tDute. 4.9,10; 6.7. Efe. 6.4.
u17.27. Josh. 24.15.
v4.10; 19.13. Jak. 5.4.
w11.5. Eks. 3.8.
xDute. 8.2; 13.3.
y19.1.
z18.1.
aaHeb. 10.22.
ab20.4. Nani 16.22. 2 Sam. 24.17.
acJobe 8.20.
adJobe 8.3. Roma 3.6.
aeJer. 5.1. Hez. 22.30.
afLuka 18.1.
ag2.7; 3.19. Jobe 4.19.
ahHlu. 6.39.

Genesis 18

Ukuzalwa kukaIsaka kuyathenjiswa

I Nkosi yasibonakala kuye emaokini* a  eMamre, wathi ehlezi emnyango wethente ekutshiseni kosuku, wasephakamisa amehlo akhe wabona, khangela-ke amadoda amathathu b  emi phambi kwakhe; esewabonile wagijima ukuwahlangabeza c  esuka emnyango wethente, wakhothamela emhlabathini, wasesithi: Nkosi, uba-ke ngithole umusa emehlweni akho, ngicela ungadluli usuke encekwini yakho. Ake kulethwe amanzi amalutshwana d , beseligeza inyawo zenu, liphumule ngaphansi kwesihlahla. Ngizaletha-ke ucezu lwesinkwa e , beseliqinisa inhliziyo yenu, beselisedlula, ngoba yikho ledlule encekwini yenu f . Asesithi: Ngokunjalo yenza njengokutsho kwakho. UAbrahama wasephangisa esiya ethenteni kuSara, wasesithi: Phangisa! Amaseya* amathathu empuphu ecolekileyo! Xova, wenze amaqebelengwana. UAbrahama wasegijimela enkomeni, wathatha ithole elibuthakathaka njalo elihle, walinika ijaha; laphangisa ukulilungisa. Wasethatha amasi lochago, lethole abelilungisile, wakubeka phambi kwawo; wema eduze lawo ngaphansi kwesihlahla, asesidla.

Asesithi kuye: Ungaphi uSara umkakho? Wasesithi: Khangela, ethenteni g . 10 Yasisithi: Isibili ngizabuya kuwe ngalesisikhathi sempilo h ; khangela, uSara umkakho uzakuba lendodana i . USara wakuzwa esemnyango wethente elalingemva kwayo. 11 UAbrahama loSara basebebadala sebelensuku ezinengi j ; kwasekuphelile kuSara okwendlela yabafazi k . 12 USara wasehlekela ngaphakathi l , esithi: Sengigugile, ngingaba lenjabulo, lenkosi yami m  isindala yini? 13 I Nkosi yasisithi kuAbrahama: Kungani uSara ehleka, esithi: Isibili lami ngizazala mina sengimdala yini? 14 Kukhona into enzima kakhulu e Nkosini n  yini? Ngesikhathi esimisiweyo ngizabuya kuwe o , ngalesisikhathi sempilo, njalo uSara uzakuba lendodana. 15 USara wasephika p  esithi: Kangihlekanga, ngoba wayesesaba. Kodwa wathi: Hatshi, ngoba uhlekile.

UAbrahama ukhulekela iSodoma

16 Amadoda asesukuma esuka lapho akhangela phansi eSodoma; uAbrahama wasehamba lawo ewaphelekezela q . 17 I Nkosi yasisithi: Mina ngingamfihlela uAbrahama yini engikwenzayo r ? 18 Ngoba isibili uAbrahama uzakuba yisizwe esikhulu esilamandla; lazo zonke izizwe zomhlaba zizabusiswa kuye s . 19 Ngoba ngimazile, ukuze alaye abantwana bakhe t  lendlu yakhe u  emva kwakhe, besebegcina indlela ye Nkosi ukuze benze ukulunga lokwahlulela, ukuze i Nkosi imehlisele uAbrahama lokho ekutshoyo ngaye. 20 I Nkosi yasisithi: Ngoba isikhalo seSodoma leGomora sikhulu v , langoba isono sabo sinzima kakhulu, 21 ngizakwehla-ke w  besengibona ukuthi njengokwesikhalo sayo esesifike kimi, benzile ngokupheleleyo; kodwa uba kungenjalo ngizakwazi x . 22 Amadoda esefulathele lapho, asesiya eSodoma y ; kodwa uAbrahama wayelokhu emile phambi kwe Nkosi z .

23 UAbrahama wasesondela aa , wathi: Kambe uzambhubhisa lolungileyo kanye lomubi ab ? 24 Mhlawumbe kukhona abalungileyo abangamatshumi amahlanu phakathi komuzi; kambe uzabhubhisa ungaxoleli indawo ngenxa yabalungileyo abangamatshumi amahlanu abakuwo? 25 Kakube khatshana lawe ukwenza into enjalo, ukubulala olungileyo kanye lomubi lokuthi olungileyo abe njengomubi ac ; kakube khatshana lawe; umahluleli womhlaba wonke kayikwenza ukulunga yini ad ? 26 I Nkosi yasisithi: Uba ngithola eSodoma abalungileyo abangamatshumi amahlanu phakathi komuzi ae , ngizaxolela yonke indawo ngenxa yabo. 27 UAbrahama wasephendula af  wathi: Khangela-ke, ngizimisele ukukhuluma eNkosini, lanxa ngiluthuli lomlotha ag . 28 Mhlawumbe kuzasweleka abahlanu kubo abalungileyo abangamatshumi amahlanu; uzabhubhisa umuzi wonke ngenxa yabahlanu yini? Yasisithi: Kangiyikuwubhubhisa uba ngithola khona abangamatshumi amane lanhlanu. 29 Waseqhubeka elokhu ekhuluma kuyo wathi: Mhlawumbe kuzatholwa khona abangamatshumi amane. Yasisithi: Kangiyikukwenza ngenxa yabangamatshumi amane. 30 Wasesithi: Ngicela iNkosi ingathukutheli lapho ngikhuluma. Mhlawumbe kuzatholwa khona abangamatshumi amathathu. Yasisithi: Kangiyikukwenza uba ngithola khona abangamatshumi amathathu. 31 Wasesithi: Khangela-ke, ngizimisele ukukhuluma eNkosini; mhlawumbe kuzatholwa khona abangamatshumi amabili. Yasisithi: Kangiyikuwubhubhisa ngenxa yabangamatshumi amabili. 32 Wasesithi: Ngicela iNkosi ingathukutheli ah , ngizakhuluma khathesi kuphela; mhlawumbe kuzatholwa khona abalitshumi. Yasisithi: Kangiyikuwubhubhisa ngenxa yabalitshumi. 33 I Nkosi yasihamba isiqedile ukukhuluma kuAbrahama; uAbrahama wasebuyela endaweni yakhe.

Copyright information for Ndebele