a18.22.
b18.2. 2 Sam. 11.8.
cHeb. 13.2. Hlu. 4.18.
d18.4; 24.32; 43.24.
eLuka 24.28.
f13.13. Isa. 3.9.
gHlu. 19.22.
hRoma 1.24,27. Juda 7.
iHlu. 19.23.
jHlu. 19.24.
k18.5.
l13.12. 2 Pet. 2.7,8.
mEks. 2.14.
n2 Kho. 6.18. Seb. 13.11.
o2 Pet. 2.7,9.
p19.8. 2 Kho. 8.27.
qNani 16.21,24,26,45. Jer. 51.6. Isam. 18.4.
s19.26. Luka 9.62.
tSeb. 10.14.
vJobe 42.8,9.
wMark. 6.5.
x14.2,8.
zDute. 29.23. Isa. 13.19. Jer. 20.16; 50.40. Hez. 16.49,50. Amos 4.11. Zef. 2.9. Luka 17.29. 2 Pet. 2.6. Juda 7.
aaLuka 17.32.
ab18.22.
acIsam. 18.9.
ad8.1.
ae19.17,19.
afDute. 2.9.
agDute. 2.19.

Genesis 19

Ukubhujiswa kweSodoma leGomora

Ingilosi ezimbili zasezifika eSodoma a  sekuhlwile. LoLothi wayehlezi esangweni leSodoma. Kwathi uLothi ezibona, wasukuma ukuzihlangabeza b , wathi mbo ngobuso emhlabathini; wasesithi: Khangelani-ke makhosi ami, ngicela liphendukele endlini yenceku yenu c , lilale ubusuku, ligeze inyawo zenu d , beselivuka ngovivi, lihambe indlela yenu. Zathi-ke: Hatshi, kodwa sizalala endleleni e . Wasezincenga kakhulu zaze zaphendukela kuye zangena endlini yakhe; wazenzela ukudla, wapheka isinkwa esingelamvubelo, zasezisidla.

Zingakalali, amadoda omuzi, amadoda eSodoma, azingelezela indlu, kusukela komutsha kusiya komdala, bonke abantu bevela ephethelweni lomuzi. Asembiza f  uLothi athi kuye: Angaphi amadoda afike kuwe ebusuku? Akhuphele phandle kithi g  ukuze siwazi h . ULothi wasephumela kuwo emnyango i , wavala umnyango ngemva kwakhe. Wathi: Ngiyacela bazalwane, lingenzi okubi. Khangelani-ke, ngilamadodakazi amabili, angakazi indoda j ; ake ngilikhuphele wona, beselisenza kuwo njengokuhle emehlweni enu; kodwa kulamadoda lingenzi lutho, ngoba yikho engene emthunzini wophahla lwami k . Kodwa athi: Xekela le. Athi njalo: Yena lo yedwa wafika engowezizwe l , kambe ngeqiniso angaba ngumahluleli m ? Khathesi sizakwenza okubi kuwe okwedlula wona. Acindezela kakhulu indoda uLothi, asondela ukuze afohloze isivalo. 10 Kodwa lawomadoda elula isandla sawo, amngenisa uLothi kuwo endlini, avala umnyango. 11 Asetshaya amadoda ayesemnyango wendlu ngobuphofu n , kusukela komncinyane kusiya komkhulu, aze adinwa yikudinga umnyango.

12 Amadoda asesithi kuLothi: Useselobani lapha? Umkhwenyana lamadodana akho lamadodakazi akho, laye wonke olaye emzini, mkhuphe kulindawo o , 13 ngoba sizabhubhisa lindawo, ngoba isikhalo sabo sikhulu phambi kwe Nkosi; njalo i Nkosi isithumile ukuthi siyibhubhise. 14 ULothi wasephuma, wakhuluma labakhwenyana bakhe p  ababezathatha amadodakazi akhe, wathi: Sukumani liphume kulindawo q ; ngoba i Nkosi izabhubhisa umuzi. Kodwa waba njengosomayo emehlweni abakhwenyana bakhe.

15 Kwathi emadabukakusa, ingilosi zamcindezela uLothi, zisithi: Suka, uthathe umkakho lamadodakazi akho womabili atholakalayo, hlezi ubhujiswe ebubini
 ebubini: kumbe,  ekujezisweni.
bomuzi.
16 Kodwa esazilazila, amadoda abamba isandla sakhe, lesandla somkakhe, lesandla samadodakazi akhe womabili, ngoba i Nkosi ilomusa kuye, asemkhupha, ambeka ngaphandle komuzi.

17 Kwasekusithi esebakhuphele ngaphandle, yathi: Baleka ngenxa yempilo yakho, ungakhangeli ngemva kwakho s , ungemi egcekeni lonke; balekela entabeni hlezi ubhujiswe. 18 ULothi wasesithi kuwo: Kakungabi njalo, Nkosi t . 19 Khangela-ke, inceku yakho ithole umusa emehlweni akho, ukhulisile isihawu sakho, osenze kimi, ukugcina uphila umphefumulo wami; kodwa mina ngingeke ngiphephele entabeni, hlezi ububi bunamathele kimi, besengisifa. 20 Khangela-ke, lumuzi useduze ukubalekela kuwo; futhi umncinyane. Ngicela ngibalekele kuwo (kambe kawumncinyane?) lomphefumulo wami uphile. 21 Yasisithi kuye: Khangela, ngibemukele ubuso bakho
 ngikwemukele: Heb.  ngibuphakamisile ubuso bakho.
lakulolu udaba v , ukuze ngingawuchithi umuzi okhulume ngawo.
22 Phangisa, balekela kuwo; ngoba ngingeze ngenza ulutho uze ufike kuwo w . Ngakho babiza ibizo lomuzi ngokuthi yiZowari x,
 iZowari: okuyikuthi,  okuncinyane.
.

23 Ilanga laseliphumile phezu komhlaba lapho uLothi engena eZowari. 24 I Nkosi yasinisa phezu kweSodoma laphezu kweGomora isibabule lomlilo z , kuvela e Nkosini kuvela emazulwini. 25 Yasibhubhisa leyomizi legceke lonke, labo bonke ababehlala emizini, lokuhlumayo komhlaba.

26 Kodwa umkakhe wakhangela emuva engemuva kwakhe, wasesiba yinsika yetswayi aa .

27 UAbrahama wasevuka ekuseni kakhulu, waya endaweni lapho ayemi khona phambi kwe Nkosi ab . 28 Wasekhangela phansi ngaseSodoma leGomora langasemhlabathini wonke wegceke, wabona, njalo khangela, intuthu yathunqa emhlabeni njengentuthu yesithando somlilo ac .

29 Kwasekusithi uNkulunkulu esebhubhisile imizi yegceke uNkulunkulu wamkhumbula uAbrahama ad , wamkhokhela uLothi emkhupha phakathi komgenquko, mhla ebhubhisa imizi ayehlala kuyo uLothi.

UMowabi loAmoni

30 ULothi wasesenyuka esuka eZowari, wahlala entabeni ae , lamadodakazi akhe womabili laye, ngoba wayesesaba ukuhlala eZowari; wahlala obhalwini, yena lamadodakazi akhe womabili. 31 Endala yasisithi kwencinyane: Ubaba usemdala, njalo kakulandoda emhlabeni ukungena kithi, ngokwendlela yomhlaba wonke. 32 Woza simnathise ubaba iwayini, silale laye sigcine iphila inzalo evela kubaba. 33 Asemnathisa uyise iwayini ngalobobusuku; endala yasingena yalala loyise, futhi kakwazanga ekulaleni kwayo lekusukeni kwayo. 34 Kwasekusithi ngosuku olulandelayo endala yathi kwencinyane: Khangela, bengilele lobaba ngobusuku obedlulileyo; asimnathise iwayini langalobubusuku, ubusungena ulale laye, ukuze sigcine iphila inzalo evela kubaba. 35 Asemnathisa uyise iwayini langalobobusuku; lencinyane yasukuma yalala laye, futhi kakwazanga ekulaleni kwayo lekusukeni kwayo. 36 Ngokunjalo amadodakazi womabili kaLothi athatha izisu kuyise. 37 Endala yasizala indodana, yayitha ibizo yathi nguMowabi; lowo nguyise wamaMowabi af  kuze kube lamuhla. 38 Lencinyane layo yazala indodana, yayitha ibizo yathi nguBenami; lowo nguyise wabantwana bakoAmoni ag  kuze kube lamuhla.

Copyright information for Ndebele