a18.22.
b18.2. 2 Sam. 11.8.
cHeb. 13.2. Hlu. 4.18.
d18.4; 24.32; 43.24.
eLuka 24.28.
f13.13. Isa. 3.9.
gHlu. 19.22.
hRoma 1.24,27. Juda 7.
iHlu. 19.23.
jHlu. 19.24.
k18.5.
l13.12. 2 Pet. 2.7,8.
mEks. 2.14.
n2 Kho. 6.18. Seb. 13.11.
o2 Pet. 2.7,9.
p19.8. 2 Kho. 8.27.
qNani 16.21,24,26,45. Jer. 51.6. Isam. 18.4.
s19.26. Luka 9.62.
tSeb. 10.14.
vJobe 42.8,9.
wMark. 6.5.
x14.2,8.
zDute. 29.23. Isa. 13.19. Jer. 20.16; 50.40. Hez. 16.49,50. Amos 4.11. Zef. 2.9. Luka 17.29. 2 Pet. 2.6. Juda 7.
aaLuka 17.32.
ab18.22.
acIsam. 18.9.
ad8.1.
ae19.17,19.
afDute. 2.9.
agDute. 2.19.

Genesis 19

Ukubhujiswa kweSodoma leGomora

1 Ingilosi ezimbili zasezifika eSodoma a  sekuhlwile. LoLothi wayehlezi esangweni leSodoma. Kwathi uLothi ezibona, wasukuma ukuzihlangabeza b  , wathi mbo ngobuso emhlabathini; 2wasesithi: Khangelani-ke makhosi ami, ngicela liphendukele endlini yenceku yenu c  , lilale ubusuku, ligeze inyawo zenu d  , beselivuka ngovivi, lihambe indlela yenu. Zathi-ke: Hatshi, kodwa sizalala endleleni e  . 3Wasezincenga kakhulu zaze zaphendukela kuye zangena endlini yakhe; wazenzela ukudla, wapheka isinkwa esingelamvubelo, zasezisidla.

4Zingakalali, amadoda omuzi, amadoda eSodoma, azingelezela indlu, kusukela komutsha kusiya komdala, bonke abantu bevela ephethelweni lomuzi. 5Asembiza f  uLothi athi kuye: Angaphi amadoda afike kuwe ebusuku? Akhuphele phandle kithi g  ukuze siwazi h  . 6ULothi wasephumela kuwo emnyango i  , wavala umnyango ngemva kwakhe. 7Wathi: Ngiyacela bazalwane, lingenzi okubi. 8Khangelani-ke, ngilamadodakazi amabili, angakazi indoda j  ; ake ngilikhuphele wona, beselisenza kuwo njengokuhle emehlweni enu; kodwa kulamadoda lingenzi lutho, ngoba yikho engene emthunzini wophahla lwami k  . 9Kodwa athi: Xekela le. Athi njalo: Yena lo yedwa wafika engowezizwe l  , kambe ngeqiniso angaba ngumahluleli m  ? Khathesi sizakwenza okubi kuwe okwedlula wona. Acindezela kakhulu indoda uLothi, asondela ukuze afohloze isivalo. 10Kodwa lawomadoda elula isandla sawo, amngenisa uLothi kuwo endlini, avala umnyango. 11Asetshaya amadoda ayesemnyango wendlu ngobuphofu n  , kusukela komncinyane kusiya komkhulu, aze adinwa yikudinga umnyango.

12Amadoda asesithi kuLothi: Useselobani lapha? Umkhwenyana lamadodana akho lamadodakazi akho, laye wonke olaye emzini, mkhuphe kulindawo o  , 13ngoba sizabhubhisa lindawo, ngoba isikhalo sabo sikhulu phambi kwe Nkosi; njalo i Nkosi isithumile ukuthi siyibhubhise. 14ULothi wasephuma, wakhuluma labakhwenyana bakhe p  ababezathatha amadodakazi akhe, wathi: Sukumani liphume kulindawo q  ; ngoba i Nkosi izabhubhisa umuzi. Kodwa waba njengosomayo emehlweni abakhwenyana bakhe.

15Kwathi emadabukakusa, ingilosi zamcindezela uLothi, zisithi: Suka, uthathe umkakho lamadodakazi akho womabili atholakalayo, hlezi ubhujiswe ebubini
 ebubini: kumbe,  ekujezisweni.
bomuzi.
16Kodwa esazilazila, amadoda abamba isandla sakhe, lesandla somkakhe, lesandla samadodakazi akhe womabili, ngoba i Nkosi ilomusa kuye, asemkhupha, ambeka ngaphandle komuzi.

17Kwasekusithi esebakhuphele ngaphandle, yathi: Baleka ngenxa yempilo yakho, ungakhangeli ngemva kwakho s  , ungemi egcekeni lonke; balekela entabeni hlezi ubhujiswe. 18ULothi wasesithi kuwo: Kakungabi njalo, Nkosi t  . 19Khangela-ke, inceku yakho ithole umusa emehlweni akho, ukhulisile isihawu sakho, osenze kimi, ukugcina uphila umphefumulo wami; kodwa mina ngingeke ngiphephele entabeni, hlezi ububi bunamathele kimi, besengisifa. 20Khangela-ke, lumuzi useduze ukubalekela kuwo; futhi umncinyane. Ngicela ngibalekele kuwo (kambe kawumncinyane?) lomphefumulo wami uphile. 21Yasisithi kuye: Khangela, ngibemukele ubuso bakho
 ngikwemukele: Heb.  ngibuphakamisile ubuso bakho.
lakulolu udaba v  , ukuze ngingawuchithi umuzi okhulume ngawo.
22Phangisa, balekela kuwo; ngoba ngingeze ngenza ulutho uze ufike kuwo w  . Ngakho babiza ibizo lomuzi ngokuthi yiZowari x ,
 iZowari: okuyikuthi,  okuncinyane.
.

23Ilanga laseliphumile phezu komhlaba lapho uLothi engena eZowari. 24I Nkosi yasinisa phezu kweSodoma laphezu kweGomora isibabule lomlilo z  , kuvela e Nkosini kuvela emazulwini. 25Yasibhubhisa leyomizi legceke lonke, labo bonke ababehlala emizini, lokuhlumayo komhlaba.

26Kodwa umkakhe wakhangela emuva engemuva kwakhe, wasesiba yinsika yetswayi aa  .

27UAbrahama wasevuka ekuseni kakhulu, waya endaweni lapho ayemi khona phambi kwe Nkosi ab  . 28Wasekhangela phansi ngaseSodoma leGomora langasemhlabathini wonke wegceke, wabona, njalo khangela, intuthu yathunqa emhlabeni njengentuthu yesithando somlilo ac  .

29Kwasekusithi uNkulunkulu esebhubhisile imizi yegceke uNkulunkulu wamkhumbula uAbrahama ad  , wamkhokhela uLothi emkhupha phakathi komgenquko, mhla ebhubhisa imizi ayehlala kuyo uLothi.

UMowabi loAmoni

30ULothi wasesenyuka esuka eZowari, wahlala entabeni ae  , lamadodakazi akhe womabili laye, ngoba wayesesaba ukuhlala eZowari; wahlala obhalwini, yena lamadodakazi akhe womabili. 31Endala yasisithi kwencinyane: Ubaba usemdala, njalo kakulandoda emhlabeni ukungena kithi, ngokwendlela yomhlaba wonke. 32Woza simnathise ubaba iwayini, silale laye sigcine iphila inzalo evela kubaba. 33Asemnathisa uyise iwayini ngalobobusuku; endala yasingena yalala loyise, futhi kakwazanga ekulaleni kwayo lekusukeni kwayo. 34Kwasekusithi ngosuku olulandelayo endala yathi kwencinyane: Khangela, bengilele lobaba ngobusuku obedlulileyo; asimnathise iwayini langalobubusuku, ubusungena ulale laye, ukuze sigcine iphila inzalo evela kubaba. 35Asemnathisa uyise iwayini langalobobusuku; lencinyane yasukuma yalala laye, futhi kakwazanga ekulaleni kwayo lekusukeni kwayo. 36Ngokunjalo amadodakazi womabili kaLothi athatha izisu kuyise. 37Endala yasizala indodana, yayitha ibizo yathi nguMowabi; lowo nguyise wamaMowabi af  kuze kube lamuhla. 38Lencinyane layo yazala indodana, yayitha ibizo yathi nguBenami; lowo nguyise wabantwana bakoAmoni ag  kuze kube lamuhla.

Copyright information for Ndebele