aDute. 4.19. Hlab. 33.6.
bEks. 20.11; 31.17. Dute. 5.14. Heb. 4.4.
d1.1.
e1.12.
f3.19,23. Hlab. 103.14. Tshu. 12.7. 1 Kor. 15.47.
g7.22. Jobe 33.4. Isa. 2.22. 1 Kor. 15.45.
h13.10. Isa. 51.3. Hez. 28.13; 31.8. Jow. 2.3.
iIsam. 2.7; 22.2,14.
j10.7,29; 25.18. 1 Sam. 15.7.
kEks. 25.7; 28.9,20; 35.9,27; 39.6,13. 1 Lan. 29.2. Jobe 28.16. Hez. 28.13.
m1 Kor. 11.9.
o1.24; 1.21.
pHlab. 8.6.
r15.12. 1 Sam. 26.12.
t29.14. Hlu. 9.2.
v1 Kor. 11.8
xHlab. 45.10. Mat. 19.5. Mark. 10.7. 1 Kor. 6.16. Efe. 5.31.

Genesis 2

Kwasekuqediswa amazulu lomhlaba lalo lonke ibutho lakho a . UNkulunkulu wasewuqeda ngosuku lwesikhombisa umsebenzi wakhe abewenza. Waphumula ngosuku lwesikhombisa b  emsebenzini wakhe wonke abewenza. UNkulunkulu wasebusisa usuku lwesikhombisa, walungcwelisa; ngoba ngalo waphumula emsebenzini wakhe wonke, uNkulunkulu awudalayo wawenza
 wawenza: Heb.  ukuwenza.
.

Isivande seEdeni

Lezi zinzalo zamazulu lezomhlaba ekudalweni kwakho d , mhla i Nkosi uNkulunkulu isenza umhlaba lamazulu, laso sonke isihlahlakazana sensimu, singakabi khona emhlabeni, layo yonke imibhida yeganga e , ingakamili; ngoba i Nkosi uNkulunkulu yayinganisanga izulu emhlabeni, njalo kwakungelamuntu wokulima umhlabathi. Kodwa kwenyuka inkungu ivela emhlabathini, yasithelela ubuso bonke bomhlabathi. I Nkosi uNkulunkulu yasibumba umuntu ngothuli oluvela emhlabathini f , yaphefumulela emakhaleni akhe umoya wempilo; umuntu wasesiba ngumphefumulo ophilayo g .

I Nkosi uNkulunkulu yasihlanyela isivande eEdeni h  ngasempumalanga, yasimbeka khona umuntu eyambumbayo. I Nkosi uNkulunkulu yasimilisa emhlabeni sonke isihlahla esibukekayo lesilungele ukudla; lesihlahla sempilo i  phakathi kwesivande, lesihlahla solwazi lokuhle lokubi. 10 Kwasekuphuma eEdeni umfula wokuthelela isivande; njalo kusukela lapho wehlukaniswa waba zinhloko ezine. 11 Ibizo lowokuqala yiPishoni; yiwo ozingelezele ilizwe lonke leHavila j , lapho okulegolide khona. 12 Legolide lalelolizwe lihle; lapho kulebedola* lelitshe ionikse* k . 13 Lebizo lomfula wesibili yiGihoni; yiwo ozingelezele ilizwe lonke eleKushi. 14 Lebizo lomfula wesithathu yiHidekeli; yiwo ogelezela empumalanga kweAsiriya. Lomfula wesine yiYufrathi. 15 I Nkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu
 umuntu: kumbe,  uAdamu.
, yambeka esivandeni seEdeni, ukuze asilime asilondoloze.
16 I Nkosi uNkulunkulu yasimlaya umuntu isithi: Kuso sonke isihlahla sesivande ungadla lokudla; 17 kodwa okwesihlahla solwazi lokuhle lokubi, ungadli kuso, ngoba mhla usidla kuso uzakufa lokufa.

18 I Nkosi uNkulunkulu yasisithi: Kakukuhle ukuthi umuntu abe yedwa. Ngizamenzela umsizi m  onjengaye
 onjengaye: Heb.  njengophambi kwakhe.
.
19 I Nkosi uNkulunkulu yasibumba ngomhlabathi yonke inyamazana yeganga layo yonke inyoni yamazulu o ; yakuletha kuAdamu p,
 kuAdamu: kumbe,  emuntwini.
, ukuthi ibone ukuthi angazibiza ngokuthini, njalo loba yikuphi uAdamu azabiza ngakho isidalwa esiphilayo, yilo ibizo laso.
20 UAdamu wasesitha amabizo kuzo zonke izifuyo, lenyonini yamazulu, lakuyo yonke inyamazana yeganga; kodwa uAdamu katholelwanga umsizi onjengaye. 21 I Nkosi uNkulunkulu yasisehlisela phezu kukaAdamu ubuthongo obukhulu r , waselala. Yasithatha olunye lwezimbambo zakhe, yavala ngenyama endaweni yalo. 22 I Nkosi uNkulunkulu yasisenza ubambo eyayiluthethe emuntwini lwaba
 lwaba: Heb.  yalwakha lwaba.
ngowesifazana, yasimusa emuntwini.
23 UAdamu wasesithi: Lo khathesi ulithambo lamathambo ami, lenyama yenyama yami t ; bazambiza ngokuthi ngowesifazana
 owesifazana: Heb.  Isha.
, ngoba yena ethethwe endodeni v,
 indoda: Heb.  Ish.
.
24 Ngenxa yalokhu indoda izatshiya uyise lonina, inamathele kumkayo; njalo bazakuba nyamanye x . 25 Bobabili babenqunu-ke, umuntu lomkakhe, futhi bengelanhloni.

Copyright information for Ndebele