aDute. 4.19. Hlab. 33.6.
bEks. 20.11; 31.17. Dute. 5.14. Heb. 4.4.
d1.1.
e1.12.
f3.19,23. Hlab. 103.14. Tshu. 12.7. 1 Kor. 15.47.
g7.22. Jobe 33.4. Isa. 2.22. 1 Kor. 15.45.
h13.10. Isa. 51.3. Hez. 28.13; 31.8. Jow. 2.3.
iIsam. 2.7; 22.2,14.
j10.7,29; 25.18. 1 Sam. 15.7.
kEks. 25.7; 28.9,20; 35.9,27; 39.6,13. 1 Lan. 29.2. Jobe 28.16. Hez. 28.13.
m1 Kor. 11.9.
o1.24; 1.21.
pHlab. 8.6.
r15.12. 1 Sam. 26.12.
t29.14. Hlu. 9.2.
v1 Kor. 11.8
xHlab. 45.10. Mat. 19.5. Mark. 10.7. 1 Kor. 6.16. Efe. 5.31.

Genesis 2

1Kwasekuqediswa amazulu lomhlaba lalo lonke ibutho lakho a  . 2UNkulunkulu wasewuqeda ngosuku lwesikhombisa umsebenzi wakhe abewenza. Waphumula ngosuku lwesikhombisa b  emsebenzini wakhe wonke abewenza. 3UNkulunkulu wasebusisa usuku lwesikhombisa, walungcwelisa; ngoba ngalo waphumula emsebenzini wakhe wonke, uNkulunkulu awudalayo wawenza
 wawenza: Heb.  ukuwenza.
.

Isivande seEdeni

4Lezi zinzalo zamazulu lezomhlaba ekudalweni kwakho d  , mhla i Nkosi uNkulunkulu isenza umhlaba lamazulu, 5laso sonke isihlahlakazana sensimu, singakabi khona emhlabeni, layo yonke imibhida yeganga e  , ingakamili; ngoba i Nkosi uNkulunkulu yayinganisanga izulu emhlabeni, njalo kwakungelamuntu wokulima umhlabathi. 6Kodwa kwenyuka inkungu ivela emhlabathini, yasithelela ubuso bonke bomhlabathi. 7I Nkosi uNkulunkulu yasibumba umuntu ngothuli oluvela emhlabathini f  , yaphefumulela emakhaleni akhe umoya wempilo; umuntu wasesiba ngumphefumulo ophilayo g  .

8I Nkosi uNkulunkulu yasihlanyela isivande eEdeni h  ngasempumalanga, yasimbeka khona umuntu eyambumbayo. 9I Nkosi uNkulunkulu yasimilisa emhlabeni sonke isihlahla esibukekayo lesilungele ukudla; lesihlahla sempilo i  phakathi kwesivande, lesihlahla solwazi lokuhle lokubi. 10Kwasekuphuma eEdeni umfula wokuthelela isivande; njalo kusukela lapho wehlukaniswa waba zinhloko ezine. 11Ibizo lowokuqala yiPishoni; yiwo ozingelezele ilizwe lonke leHavila j  , lapho okulegolide khona. 12Legolide lalelolizwe lihle; lapho kulebedola* lelitshe ionikse* k  . 13Lebizo lomfula wesibili yiGihoni; yiwo ozingelezele ilizwe lonke eleKushi. 14Lebizo lomfula wesithathu yiHidekeli; yiwo ogelezela empumalanga kweAsiriya. Lomfula wesine yiYufrathi. 15I Nkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu
 umuntu: kumbe,  uAdamu.
, yambeka esivandeni seEdeni, ukuze asilime asilondoloze.
16I Nkosi uNkulunkulu yasimlaya umuntu isithi: Kuso sonke isihlahla sesivande ungadla lokudla; 17kodwa okwesihlahla solwazi lokuhle lokubi, ungadli kuso, ngoba mhla usidla kuso uzakufa lokufa.

18I Nkosi uNkulunkulu yasisithi: Kakukuhle ukuthi umuntu abe yedwa. Ngizamenzela umsizi m  onjengaye
 onjengaye: Heb.  njengophambi kwakhe.
.
19I Nkosi uNkulunkulu yasibumba ngomhlabathi yonke inyamazana yeganga layo yonke inyoni yamazulu o  ; yakuletha kuAdamu p ,
 kuAdamu: kumbe,  emuntwini.
, ukuthi ibone ukuthi angazibiza ngokuthini, njalo loba yikuphi uAdamu azabiza ngakho isidalwa esiphilayo, yilo ibizo laso.
20UAdamu wasesitha amabizo kuzo zonke izifuyo, lenyonini yamazulu, lakuyo yonke inyamazana yeganga; kodwa uAdamu katholelwanga umsizi onjengaye. 21I Nkosi uNkulunkulu yasisehlisela phezu kukaAdamu ubuthongo obukhulu r  , waselala. Yasithatha olunye lwezimbambo zakhe, yavala ngenyama endaweni yalo. 22I Nkosi uNkulunkulu yasisenza ubambo eyayiluthethe emuntwini lwaba
 lwaba: Heb.  yalwakha lwaba.
ngowesifazana, yasimusa emuntwini.
23UAdamu wasesithi: Lo khathesi ulithambo lamathambo ami, lenyama yenyama yami t  ; bazambiza ngokuthi ngowesifazana
 owesifazana: Heb.  Isha.
, ngoba yena ethethwe endodeni v ,
 indoda: Heb.  Ish.
.
24Ngenxa yalokhu indoda izatshiya uyise lonina, inamathele kumkayo; njalo bazakuba nyamanye x  . 25Bobabili babenqunu-ke, umuntu lomkakhe, futhi bengelanhloni.

Copyright information for Ndebele