a18.1,33.
b16.7,14.
c26.3.
d10.19; 26.6.
e12.13-20; 26.7-11.
fHlab. 105.14.
gJobe 33.15,16.
h20.7.
i18.23.
j39.9. Hlab. 51.4.
kEks. 7.1. 1 Sam. 7.5. Jobe 42.8.
lNani 16.32,33.
m29.26; 34.7.
nZaga 16.6.
o11.29.
p12.1.
q12.13.
r12.16.
s13.9; 34.10.
t20.5.
u24.65.
v21.25.
w12.17.

Genesis 20

UAbrahama loAbhimeleki

1 UAbrahama wasesuka lapho waya elizweni leningizimu a  , wahlala phakathi kweKadeshi leShuri b  wahlala njengowezizwe c  eGerari d  . 2UAbrahama wasesithi ngoSara umkakhe: Ungudadewethu e  . UAbhimeleki inkosi yeGerari wathuma-ke, wathatha uSara. 3Kodwa uNkulunkulu weza f  kuAbhimeleki ephutsheni g  ebusuku, wathi kuye: Khangela, ufile h  ngenxa yowesifazana omthetheyo, ngoba uganile endodeni. 4Kodwa uAbhimeleki wayengasondelanga kuye. Ngakho wathi: Nkosi, uzabhubhisa lesizwe esilungileyo i  yini? 5Kayisuye yini othe kimi: Ungudadewethu? Laye uqobo wasesithi: Ungumnewethu. Ngobuqotho benhliziyo yami langobuhlophe bezandla zami ngikwenzile lokhu. 6UNkulunkulu wasesithi kuye ephutsheni: Lami sengazile ukuthi ngobuqotho benhliziyo yakho ukwenzile lokhu; lami futhi ngikuvimbele ukuze ungoni kimi j  ; ngenxa yalokhu kangikuvumelanga ukuthi umthinte. 7Ngakho-ke buyisela umfazi wendoda, ngoba ingumprofethi; njalo izakukhulekela k  ukuze uphile; kodwa uba ungambuyiseli, yazi ukuthi isibili uzakufa wena labo bonke abangabakho l  . 8UAbhimeleki wasevuka ekuseni kakhulu, wabiza zonke inceku zakhe, wakhuluma wonke lamazwi endlebeni zazo; njalo amadoda esaba kakhulu. 9UAbhimeleki wasembiza uAbrahama, wathi kuye: Wenzeni kithi? Ngoneni kuwe ukuthi ungilethele mina lombuso wami isono esikhulu? Wenze kimi izenzo ezingafanelanga ukwenziwa m  . 10UAbhimeleki wasesithi kuAbrahama: Uboneni, uze wenze into le? 11UAbrahama wasesithi: Ngoba ngacabanga ukuthi: Isibili ukwesaba uNkulunkulu kakukho kulindawo n  ; njalo bazangibulala ngenxa yomkami. 12Kanti-ke isibili ungudadewethu o  , uyindodakazi kababa, kodwa kasiyo indodakazi kamama; wasesiba ngumkami. 13Kwasekusithi mhla uNkulunkulu engizulisa ngisuka endlini kababa p  ngasengisithi kuye: Lo ngumusa ozawenza kimi, kuzo zonke indawo esizafika kuzo, uthi ngami: Ungumnewethu q  . 14UAbhimeleki wasethatha izimvu lezinkomo lezinceku lezincekukazi r  , wapha uAbrahama, wambuyisela uSara umkakhe. 15UAbhimeleki wasesithi: Khangela, ilizwe lami liphambi kwakho s  ; hlala lapho okuhle khona emehlweni akho. 16LakuSara wathi: Khangela, ngimnikile umnewenu t  inhlamvu zesiliva eziyinkulungwane; khangela, uyisisibekelo samehlo u  kuwe, kuye wonke olawe, labo bonke, njalo ukhuziwe v  .

17UAbrahama wasekhuleka kuNkulunkulu; uNkulunkulu wasemsilisa uAbhimeleki lomkakhe lencekukazi zakhe, ukuze bazale. 18Ngoba i Nkosi yayizivalile ngokupheleleyo izizalo w  zonke zabendlu kaAbhimeleki ngenxa kaSara umkaAbrahama.

Copyright information for Ndebele