a1 Sam. 2.21.
b17.19; 18.10,14.
cHeb. 11.11. Gal. 4.22.
d17.21.
e17.19.
fSeb. 7.8.
g17.10,12.
h17.1,17.
iIsa. 54.1. Gal. 4.27.
j18.11,12.
k16.1.
l16.15.
mGal. 4.29.
nGal. 4.30.
o17.18.
pRoma 9.7. Heb. 11.18.
q21.18; 16.10; 17.20.
r21.31.
s39.2,3,21.
t16.12.
u24.4.
v20.2; 26.1,26.
w26.28.
xJosh. 2.12. 1 Sam. 24.21.
yJobe 18.19. Isa. 14.22.
z26.15,18,20,21,22.
aa26.31.
ab33.8.
ac21.14. 26.33.
ae4.26.
afIsa. 40.28. Roma 16.26. 1 Tim. 1.17.
ag10.14; 26.1.

Genesis 21

Ukuzalwa kukaIsaka

1 I Nkosi yasimhambela a  uSara njengokukhuluma kwayo, njalo i Nkosi yenza kuSara njengoba yayitshilo b  . 2USara wasethatha isisu c  , wamzalela indodana uAbrahama ebudaleni bakhe, ngesikhathi esimisiweyo d  uNkulunkulu abesitshilo kuye. 3UAbrahama wasesitha ibizo lendodana yakhe, eyazalelwa yena, uSara amzalela yona, wathi nguIsaka e  . 4UAbrahama wasesoka f  uIsaka indodana yakhe isilensuku eziyisificaminwembili, njengoba uNkulunkulu wamlaya g  . 5Njalo uAbrahama wayeleminyaka elikhulu h  lapho ezalelwa uIsaka indodana yakhe.

6USara wasesithi: UNkulunkulu ungenzele uhleko i  , wonke ozwayo uzahleka lami. 7Wathi futhi: Ngubani obengatsho kuAbrahama ukuthi: USara uzamunyisa abantwana? Ngoba ngimzalele indodana ebudaleni bakhe j  .

UHagari loIshmayeli basenkangala

8Umntwana wakhula, walunyulwa. UAbrahama wasesenza idili elikhulu mhla uIsaka elunyulwa.

9USara wasebona indodana kaHagari umGibhithekazi k  ayeyizalele uAbrahama l  ikloloda m  . 10Ngakho wathi kuAbrahama: Xotsha lesisigqilikazi lendodana yaso n  ; ngoba indodana yalesisigqilikazi kayiyikudla ilifa kanye lendodana yami, kanye loIsaka. 11Lalelilizwi laba libi kakhulu emehlweni kaAbrahama, ngenxa yendodana yakhe o  . 12Kodwa uNkulunkulu wathi kuAbrahama: Kakungabi kubi emehlweni akho, ngenxa yomfana langenxa yesigqilikazi sakho; konke uSara azakutsho kuwe, lalela ilizwi lakhe, ngoba kuIsaka inzalo yakho izabizwa p  . 13Kodwa lendodana yesigqilikazi ngizayenza ibe yisizwe q  , ngoba iyinzalo yakho.

14Ngakho uAbrahama wavuka ekuseni kakhulu, wathatha isinkwa lesigxingi samanzi, wakunika uHagari, ekubeka emahlombe akhe, lomntwana, wamyekela wahamba. Wasehamba wazula enkangala iBherishebha r  . 15Wathi amanzi esephelile esigxingini waphosela umntwana phansi kwesinye sezihlahlakazana. 16Wasehamba wahlala phansi maqondana laye, esuka kuye khatshanyana, okungaba yikutshoka ngedandili; ngoba wathi: Kangingaboni ukufa komntwana. Wahlala maqondana laye, waphakamisa ilizwi lakhe wakhala inyembezi. 17UNkulunkulu wasesizwa ilizwi lomfana. Yasimemeza ingilosi kaNkulunkulu kuHagari isemazulwini, yathi kuye: Ulani, Hagari? Ungesabi, ngoba uNkulunkulu ulizwile ilizwi lomfana lapho akhona. 18Sukuma, uphakamise umfana, umbambe ngesandla sakho; ngoba ngizamenza abe yisizwe esikhulu. 19UNkulunkulu wasevula amehlo akhe, njalo wabona umthombo wamanzi; wahamba, wagcwalisa isigxingi ngamanzi, wamnathisa umfana. 20Njalo uNkulunkulu waba lomfana s  , wakhula, wahlala enkangala, waba ngumtshoki t  . 21Wahlala enkangala iParani; unina wasemthathela umfazi elizweni leGibhithe u  .

Isivumelwano sikaAbrahama loAbhimeleki

22Kwasekusithi ngalesosikhathi uAbhimeleki loFikoli v  , induna yebutho yakhe, wakhuluma kuAbrahama wathi: UNkulunkulu ulawe kukho konke okwenzayo w  . 23Ngakho-ke funga kimi lapha ngoNkulunkulu x  ukuthi kawuyikungikhohlisa mina kumbe indodana yami kumbe izizukulwana zami y  ; njengomusa engikwenzele wona, yenza kimi, lelizweni ohlala kilo njengowemzini. 24UAbrahama wasesithi: Mina ngizafunga. 25Kodwa uAbrahama wamsola uAbhimeleki ngenxa yomthombo wamanzi ebeziwuphangile izinceku zikaAbhimeleki z  . 26UAbhimeleki wasesithi: Angazi owenze le into; njalo lawe kawungitshelanga, futhi lami kangizwanga ngakho, ngaphandle kwalamuhla. 27UAbrahama wasethatha izimvu lenkomo, wazinika uAbhimeleki; njalo bobabili benza isivumelwano aa  . 28UAbrahama wabeka amawundlukazi omhlambi ayisikhombisa wodwa. 29UAbhimeleki wasesithi kuAbrahama: Ayini lapha lamawundlukazi ayisikhombisa owabeke wodwa ab  ? 30Wasesithi: Ngoba uzakwemukela esandleni sami amawundlukazi ayisikhombisa, ukuze abe yibufakazi kimi bokuthi lumthombo ngiwugebhile. 31Ngakho wabiza leyondawo ac  ngokuthi yiBherishebha
 iBherishebha: okuyikuthi,  umthombo wesifungo.
, ngoba lapho bafunga bobabili.
32Ngakho benza isivumelwano eBherishebha. UAbhimeleki wasesukuma, loFikoli induna yakhe yebutho, babuyela elizweni lamaFilisti.

33Wasehlanyela isihlahla somtamarisiki* eBherishebha wabiza khona ibizo le Nkosi ae  , uNkulunkulu olaphakade af  . 34UAbrahama wasehlala njengowezizwe elizweni lamaFilisti ag  insuku ezinengi.

Copyright information for Ndebele