a1 Kor. 10.13. Heb. 11.17. Jak. 1.12,13. 1 Pet. 1.6,7.
b2 Lan. 3.1.
cJoha. 19.17.
dJak. 2.21,22.
eMika 6.7,8.
f26.5.
hHlab. 105.9. Luka 1.73. Heb. 6.13.
i15.5. Jer. 33.22.
j2 Sam. 17.11. 1 Kho. 4.20. Isa. 48.19. Gen. 13.16.
k24.60. Mika 1.9. Hlab. 127.5.
l12.3; 18.18; 26.4. Seb. 3.25. Gal. 3.8.
m22.2; 26.5.
n21.31.
o11.29.
pJobe 1.1.
qJobe 32.2.
r24.15.
sRoma 9.10.

Genesis 22

UAbrahama ulaywa ukwenza umhlatshelo ngoIsaka

1 Kwasekusithi emva kwalezizinto uNkulunkulu wamlinga a  uAbrahama, wathi kuye: Abrahama! Wathi: Khangela ngilapha. 2Wasesithi: Thatha-ke indodana yakho, eyodwa eyakho, oyithandayo, uIsaka, uye elizweni leMoriya b  ; uyinikele khona ibe ngumnikelo wokutshiswa phezu kwenye yezintaba engizakutshela yona.

3UAbrahama wasevuka ekuseni kakhulu, wabophela isihlalo kubabhemi wakhe, wathatha kanye laye ababili kumajaha akhe, loIsaka indodana yakhe. Wabanda inkuni zomnikelo wokutshiswa, wasukuma waya endaweni ayemtshele yona uNkulunkulu. 4Kwathi ngosuku lwesithathu uAbrahama waphakamisa amehlo akhe wayibona indawo isekhatshana. 5UAbrahama wasesithi emajaheni akhe: Salani lina lapha lobabhemi, mina lomfana sisaya laphayana njalo sizakhonza, sibuye kini futhi. 6UAbrahama wasethatha inkuni zomnikelo wokutshiswa, wazethesa uIsaka c  indodana yakhe; wathatha esandleni sakhe umlilo lengqamu; basebehamba bobabili ndawonye. 7UIsaka wasekhuluma kuAbrahama uyise wathi: Baba! Wasesithi: Khangela ngilapha, mntanami. Wasesithi: Khangela, umlilo lenkuni; kodwa lingaphi iwundlu lomnikelo wokutshiswa? 8UAbrahama wasesithi: UNkulunkulu uzazibonela yena iwundlu lomnikelo wokutshiswa, mntanami. Bahamba-ke bobabili ndawonye. 9Basebefika endaweni uNkulunkulu ayemtshele yona; uAbrahama wasesakha khona ilathi; wabeka kuhle inkuni; esembophile uIsaka indodana yakhe, wambeka elathini phezu kwenkuni d  . 10UAbrahama waseselula isandla sakhe, wathatha ingqamu ukuze ayihlabe indodana yakhe. 11Kwasekumemeza kuye ingilosi ye Nkosi isemazulwini yathi: Abrahama, Abrahama! Wathi: Khangela ngilapha. 12Yasisithi: Ungeluleli isandla sakho emfaneni e  , ungenzi lutho kuye, ngoba khathesi ngiyazi ukuthi wena uyamesaba uNkulunkulu f  , lokhu ungayigodlanga indodana yakho eyodwa kimi. 13UAbrahama wasephakamisa amehlo akhe, wabona, khangela-ke, inqama emuva ibanjiwe esixukwini ngezimpondo zayo. UAbrahama wasehamba wayithatha inqama, wayinikela ibe ngumnikelo wokutshiswa esikhundleni sendodana yakhe. 14UAbrahama wasesitha ibizo laleyondawo wathi uJehova-jire
 uJehova-jire: okuyikuthi,  uJehova uzanakekela.
, njengoba kutshiwo lalamuhla ukuthi: Entabeni ye Nkosi kuzanakekelwa.

15Ingilosi ye Nkosi yasimemeza uAbrahama ngokwesibili isemazulwini, 16yathi: Ngizifungile h  , itsho i Nkosi, ukuthi njengoba wenzile le into ungayigodlanga indodana yakho, eyakho eyodwa, 17qotho ngizakubusisa lokukubusisa, ngiyandise lokuyandisa inzalo yakho njengenkanyezi zamazulu i  , lanjengetshebetshebe j  elisekhunjini lolwandle; lenzalo yakho izakuba ngumnikazi wesango lezitha zayo k  , 18lenzalweni yakho zonke izizwe zomhlaba zizabusiswa l  , ngoba ulalele ilizwi lami m  . 19UAbrahama wasebuyela emajaheni akhe; basebesukuma, bahamba ndawonye eBherishebha n  ; uAbrahama wasehlala eBherishebha.

Inzalo kaNahori

20Kwasekusithi emva kwalezizinto kwabikwa kuAbrahama ukuthi: Khangela, uMilka o  laye umzalele uNahori umfowenu abantwana, 21uUzi p  izibulo lakhe, loBuzi q  umfowabo, loKemuweli uyise kaAramu, 22loKesedi, loHazo, loPilidashi, loJidilafi, loBethuweli, 23uBethuweli r  wasezala uRebeka s  ; laba abayisificaminwembili uMilka wabazalela uNahori, umfowabo kaAbrahama. 24Lomfazi wakhe omncane obizo lakhe linguRewuma, laye wazala uTeba loGahama loTahashi loMahaka.

Copyright information for Ndebele