aJosh. 14.15. Hlu. 1.10.
b13.18; 23.19; 35.27; 37.14. Nani 13.22.
c17.8. 1 Lan. 29.15. Hlab. 105.12. Heb. 11.9,13.
dSeb. 7.5.
f34.20,24. Ruthe 4.1.
g2 Sam. 24.21-24.
hEks. 30.13. Hez. 45.12. Gen. 17.12,13; 20.16.
i1 Lan. 21.25. Jer. 32.9.
j25.9; 49.30-32; 50.13.
kRuthe 4.7-10. Jer. 32.10,11.

Genesis 23

Ukufa kukaSara; uAbrahama uthenga ingcwaba

Njalo impilo kaSara yayiyiminyaka elikhulu lamatshumi amabili lesikhombisa; yiyo iminyaka lempilo kaSara. USara wasefela eKiriyathi-Arba a  okuyiHebroni b  elizweni leKhanani. UAbrahama wasesiza ukumkhalela uSara lokumlilela.

UAbrahama wasesukuma ebusweni bofileyo wakhe, wakhuluma kumadodana kaHethi, esithi: Ngingowezizwe lowemzini c  ngilani; nginikani indawo yami yokungcwabela d  phakathi kwenu ukuze ngimngcwabe ofileyo wami ngimsuse phambi kwami. Amadodana kaHethi asemphendula uAbrahama, athi kuye: Sizwe, nkosi yami! Uyisikhulu esilamandla
 esilamandla: Heb.  isikhulu sikaNkulunkulu.
phakathi kwethu; ngcwaba ofileyo wakho kwelihle lamangcwaba ethu; kakho phakathi kwethu ozakugodlela ingcwaba lakhe ukuthi ungamngcwabi ofileyo wakho.
UAbrahama wasesukuma, wakhothamela abantu balelolizwe, phambi kwamadodana kaHethi. Wasekhuluma labo esithi: Uba kungentando yenu ukuthi ngimngcwabe ofileyo wami ngimsuse phambi kwami, ngizweni, lingincengele kuEfroni indodana kaZohari ukuze anginike ubhalu lweMakaphela alalo, olusemngceleni wesiqinti sakhe, angiphe lona ngemali egcweleyo, lube yindawo yami yokungcwabela phakathi kwenu. 10 UEfroni wayehlezi-ke phakathi kwamadodana kaHethi, njalo uEfroni umHethi wamphendula uAbrahama endlebeni zamadodana kaHethi, lezabo bonke abangena esangweni f  lomuzi wakhe, esithi: 11 Hatshi g , nkosi yami, ngizwe; isiqinti ngiyakunika, lobhalu olukuso ngiyakunika; phambi kwamehlo amadodana abantu bami ngiyakunika lona; ngcwaba ofileyo wakho. 12 UAbrahama wasekhothamela phansi phambi kwabantu balelolizwe. 13 Wasekhuluma kuEfroni endlebeni zabantu belizwe esithi: Kodwa nxa kunguwe, ake ungilalele; ngizanika imali yesiqinti; yemukele kimi, besengingcwaba ofileyo wami khona. 14 UEfroni wasemphendula uAbrahama esithi kuye: 15 Nkosi yami, ngizwe; isiqinti samashekeli h  esiliva angamakhulu amane, siyini phakathi kwami lawe? Ngakho ngcwaba ofileyo wakho. 16 UAbrahama wasemlalela uEfroni; uAbrahama wasemlinganisela i  uEfroni isiliva ayekhulume ngaso endlebeni zamadodana kaHethi, amashekeli esiliva angamakhulu amane avunywa kumthengisi.

17 Ngakho isiqinti sikaEfroni j  esiseMakaphela esasiqondane leMamre, isiqinti lobhalu olukuso, lazo zonke izihlahla ezisesiqintini lezizingelezele umngcele waso, kwaqiniseka k  18 kuAbrahama kube yimpahla phambi kwamehlo amadodana kaHethi phakathi kwabo bonke abangena esangweni lomuzi wakhe. 19 Lemva kwalokho uAbrahama wamngcwaba uSara umkakhe obhalwini lwesiqinti seMakaphela maqondana leMamre, okuyiHebroni elizweni leKhanani. 20 Isiqinti lobhalu olukuso kwaqiniseka kuAbrahama kube yindawo yakhe yokungcwabela kuvela kumadodana kaHethi.

Copyright information for Ndebele