aJosh. 14.15. Hlu. 1.10.
b13.18; 23.19; 35.27; 37.14. Nani 13.22.
c17.8. 1 Lan. 29.15. Hlab. 105.12. Heb. 11.9,13.
dSeb. 7.5.
f34.20,24. Ruthe 4.1.
g2 Sam. 24.21-24.
hEks. 30.13. Hez. 45.12. Gen. 17.12,13; 20.16.
i1 Lan. 21.25. Jer. 32.9.
j25.9; 49.30-32; 50.13.
kRuthe 4.7-10. Jer. 32.10,11.

Genesis 23

Ukufa kukaSara; uAbrahama uthenga ingcwaba

1 Njalo impilo kaSara yayiyiminyaka elikhulu lamatshumi amabili lesikhombisa; yiyo iminyaka lempilo kaSara. 2USara wasefela eKiriyathi-Arba a  okuyiHebroni b  elizweni leKhanani. UAbrahama wasesiza ukumkhalela uSara lokumlilela.

3UAbrahama wasesukuma ebusweni bofileyo wakhe, wakhuluma kumadodana kaHethi, esithi: 4Ngingowezizwe lowemzini c  ngilani; nginikani indawo yami yokungcwabela d  phakathi kwenu ukuze ngimngcwabe ofileyo wami ngimsuse phambi kwami. 5Amadodana kaHethi asemphendula uAbrahama, athi kuye: 6Sizwe, nkosi yami! Uyisikhulu esilamandla
 esilamandla: Heb.  isikhulu sikaNkulunkulu.
phakathi kwethu; ngcwaba ofileyo wakho kwelihle lamangcwaba ethu; kakho phakathi kwethu ozakugodlela ingcwaba lakhe ukuthi ungamngcwabi ofileyo wakho.
7UAbrahama wasesukuma, wakhothamela abantu balelolizwe, phambi kwamadodana kaHethi. 8Wasekhuluma labo esithi: Uba kungentando yenu ukuthi ngimngcwabe ofileyo wami ngimsuse phambi kwami, ngizweni, lingincengele kuEfroni indodana kaZohari 9ukuze anginike ubhalu lweMakaphela alalo, olusemngceleni wesiqinti sakhe, angiphe lona ngemali egcweleyo, lube yindawo yami yokungcwabela phakathi kwenu. 10UEfroni wayehlezi-ke phakathi kwamadodana kaHethi, njalo uEfroni umHethi wamphendula uAbrahama endlebeni zamadodana kaHethi, lezabo bonke abangena esangweni f  lomuzi wakhe, esithi: 11Hatshi g  , nkosi yami, ngizwe; isiqinti ngiyakunika, lobhalu olukuso ngiyakunika; phambi kwamehlo amadodana abantu bami ngiyakunika lona; ngcwaba ofileyo wakho. 12UAbrahama wasekhothamela phansi phambi kwabantu balelolizwe. 13Wasekhuluma kuEfroni endlebeni zabantu belizwe esithi: Kodwa nxa kunguwe, ake ungilalele; ngizanika imali yesiqinti; yemukele kimi, besengingcwaba ofileyo wami khona. 14UEfroni wasemphendula uAbrahama esithi kuye: 15Nkosi yami, ngizwe; isiqinti samashekeli h  esiliva angamakhulu amane, siyini phakathi kwami lawe? Ngakho ngcwaba ofileyo wakho. 16UAbrahama wasemlalela uEfroni; uAbrahama wasemlinganisela i  uEfroni isiliva ayekhulume ngaso endlebeni zamadodana kaHethi, amashekeli esiliva angamakhulu amane avunywa kumthengisi.

17Ngakho isiqinti sikaEfroni j  esiseMakaphela esasiqondane leMamre, isiqinti lobhalu olukuso, lazo zonke izihlahla ezisesiqintini lezizingelezele umngcele waso, kwaqiniseka k  18kuAbrahama kube yimpahla phambi kwamehlo amadodana kaHethi phakathi kwabo bonke abangena esangweni lomuzi wakhe. 19Lemva kwalokho uAbrahama wamngcwaba uSara umkakhe obhalwini lwesiqinti seMakaphela maqondana leMamre, okuyiHebroni elizweni leKhanani. 20Isiqinti lobhalu olukuso kwaqiniseka kuAbrahama kube yindawo yakhe yokungcwabela kuvela kumadodana kaHethi.

Copyright information for Ndebele