b13.2; 14.14; 24.35.
c15.2.
d24.10.
e47.29.
f14.22.
g26.34,35; 27.46.
h28.2.
i11.31; 22.20-24; 27.43.
j12.1.
k12.7; 13.15; 15.18; 17.8; 26.4. Seb. 7.5.
lEks. 23.20,23; 33.2. Heb. 1.14.
mJosh. 2.20.
n24.2.
o12.16.
p24.24; 27.43.
qEks. 2.16. 1 Sam. 9.11. 29.9.
r24.27,42; 17.7; 26.24; 28.13; 32.9. Eks. 3.6,15.
s27.20. Hlab. 37.5.
t24.43.
u29.9,10.
v15.8.
w11.29; 22.23.
x26.7.
y24.12,40,42,56. Neh. 1.11.
z24.15.
aa24.48,52. Eks. 4.31.
ab32.10. Hlab. 98.3.
ac24.48.
ad25.20; 28.2; 29.5.
ae26.29. Hlu. 17.2. Ruthe 3.10.
af43.24. Hlu. 19.21.
ag18.4; 19.2; 43.24.
ah24.1.
ai21.2.
aj25.5.
ak24.3.
al24.4.
am24.5.
an24.7.
ao17.1.
ap24.21.
aq24.8.
ar24.12.
as24.21.
at24.13.
au24.14,15.
av20.16; 21.25.
aw1 Sam. 1.13.
ax24.22. Hez. 16.11,12.
ay24.26,52.
az22.23. 2 Kho. 8.26.
ba47.29. Josh. 2.14.
bb31.24. 2 Sam. 13.22.
bc24.13-15; 24.42-44.
bd24.26,48.
bf2 Lan. 21.3; 32.23. Ezra 1.6.
bg24.56,59.
bh35.8.
bi17.16.
bj22.17.
bk16.14; 25.11.
blHlab. 77.6; 119.15,23,48,78,148; 143.5.
bnJosh. 15.18.
bo37.35; 38.12. 2 Sam. 13.39.
bp23.2.

Genesis 24

UIsaka uganwa nguRebeka

UAbrahama wayesemdala eselensuku ezinengi
 elensuku ezinengi: Heb.  eqhubekile ngezinsuku.
; le Nkosi yayimbusisile kukho konke b .
UAbrahama wasesithi encekwini yakhe, endala yendlu yakhe c , ebusa phezu kwakho konke alakho d : Ake ubeke isandla sakho ngaphansi kwethangazi lami e , ukuze ngikufungise f  nge Nkosi, uNkulunkulu wamazulu loNkulunkulu womhlaba, ukuthi kawuyikuyithathela indodana yami umfazi emadodakazini amaKhanani g , engihlala phakathi kwawo; kodwa uzakuya h  elizweni lakithi lezihlotsheni zami i , uyithathele umfazi indodana yami uIsaka. Inceku yasisithi kuye: Mhlawumbe owesifazana angafuni ukungilandela kulelilizwe, ngingayibuyisela lokuyibuyisela yini indodana yakho elizweni owaphuma kulo? UAbrahama wasesithi kuye: Qaphela ukuthi ungayibuyiseli khona indodana yami. I Nkosi, uNkulunkulu wamazulu, eyangithatha endlini kababa j  lelizweni lokuzalwa kwami, eyakhuluma kimi, eyafunga kimi isithi: Ngizalinika inzalo yakho lelilizwe k ; yona izathuma ingilosi yayo phambi kwakho l , ukuze uyithathele khona umfazi indodana yami. Kodwa uba owesifazana engafuni ukukulandela, uzakuba ukhululekile kulesisifungo sami m ; kuphela ungayibuyiseli indodana yami khona. Inceku yasibeka isandla sayo ngaphansi kwethangazi likaAbrahama n  inkosi yayo, yafunga kuye ngaloludaba.

10 Njalo inceku yasithatha amakamela o  alitshumi kuwo amakamela enkosi yayo, yahamba, lakho konke okuhle kwenkosi yayo kwakusesandleni sayo, yasisukuma yaya eMesopotamiya emzini kaNahori p . 11 Yasiguqisa amakamela ngaphandle komuzi emthonjeni wamanzi ngesikhathi santambama, ngesikhathi sokuphuma kwabakhi q  bamanzi besifazana. 12 Yasisithi:  Nkosi, Nkulunkulu wenkosi yami uAbrahama r , ake ungiphumelelise lamuhla, uyenzele umusa inkosi yami uAbrahama s . 13 Khangela, ngimi emthonjeni wamanzi t , kuphuma amadodakazi amadoda omuzi ukukha amanzi u . 14 Njalo kuzakuthi intombazana engizakuthi kuyo: Ake ukhothamise imbiza yakho ukuze nginathe, ibisisithi: Natha, lamakamela akho ngizawanathisa; yiyo oyimisele inceku yakho uIsaka; ngalokho-ke ngizakwazi v  ukuthi uyenzele umusa inkosi yami. 15 Kwasekusithi ingakaqedi ukukhuluma, khangela-ke, uRebeka waphuma, owazalelwa uBethuweli indodana kaMilka w , umkaNahori umfowabo kaAbrahama, njalo elembiza ehlombe lakhe. 16 Njalo inkazana yayikhangeleka kuhle kakhulu x , intombi emsulwa, okungelandoda eyaziyo; yasisehlela emthonjeni, yagcwalisa imbiza yayo, yenyuka. 17 Inceku yasigijima ukuyihlangabeza yathi: Ake unginathise amanzi amalutshwana embizeni yakho. 18 Yasisithi: Natha, nkosi yami. Yaphangisa yehlisela imbiza yayo esandleni sayo, yayinathisa. 19 Isiqedile ukuyinathisa yathi: Ngizakhelela lamakamela akho aze aqede ukunatha. 20 Yasiphangisa yathululela isigxingi sayo emkolweni wokunathela, yabuya yagijimela emthonjeni ukuyakukha, yakhelelela amakamela ayo wonke. 21 Indoda yasiyikhangelisisa ithule ukuze yazi ukuthi i Nkosi iyiphumelelisile indlela yayo kumbe hatshi y .

22 Kwasekusithi amakamela eseqedile ukunatha, indoda yasithatha icici legolide, isisindo salo sasiyingxenye yeshekeli*, lamasongo amabili ezandleni zayo, isisindo sawo saba ngamashekeli alitshumi egolide. 23 Yasisithi: Uyindodakazi kabani? Ake ungazise. Kukhona indawo yethu yini endlini kayihlo ukuthi silale? 24 Yasisithi kuyo: Ngiyindodakazi kaBethuweli indodana kaMilka owayizalela uNahori z . 25 Yathi kuyo futhi: Silakho konke amahlanga lokudla kwezinyamazana okunengi, lendawo yokulala. 26 Indoda yasikhothama aa , yakhonza i Nkosi, 27 yasisithi: Ibusisiwe i Nkosi, uNkulunkulu wenkosi yami uAbrahama, engayekelanga umusa wayo lobuqotho bayo ab  enkosini yami; mina-ke, ngisendleleni, i Nkosi ingikhokhelele endlini yabafowabo benkosi yami ac .

28 Intombi yasigijima, yazisa indlu kanina indaba ezinje. 29 Njalo uRebeka wayelomnewabo obizo lakhe lalinguLabani ad ; uLabani wasegijimela phandle endodeni emthonjeni. 30 Kwasekusithi esebonile icici lamasongo ezandleni zikadadewabo, esezwile amazwi kaRebeka udadewabo okuthi: Itsho njalo indoda kimi; wasesiya endodeni, khangela-ke, yayimi emakameleni emthonjeni. 31 Wasesithi: Ngena wena obusisiweyo we Nkosi ae ; umeleni ngaphandle? Ngoba mina sengilungisile indlu lendawo yamakamela.

32 Indoda yasisiza endlini, yakhulula amakamela, wasenika amakamela amahlanga lokudla kwenyamazana af , lamanzi okugeza inyawo zayo lenyawo zamadoda ayelayo ag . 33 Kwasekubekwa ukudla phambi kwayo; kodwa yathi: Kangiyikudla ngize ngikhulume indaba zami. Wasesithi: Khuluma. 34 Yasisithi: Ngiyinceku kaAbrahama. 35 Futhi i Nkosi iyibusisile kakhulu inkosi yami ah , yaze yaba nkulu. Yayinika izimvu lezinkomo, lesiliva legolide, lezinceku lezincekukazi, lamakamela labobabhemi. 36 Njalo uSara inkosikazi yenkosi yami uyizalele inkosi yami indodana emva kokuba esemdala ai ; yasiyinika konke elakho aj . 37 Inkosi yami yasingifungisa ak  isithi: Ungayithatheli indodana yami umfazi kumadodakazi amaKhanani, engihlala elizweni lawo; 38 kodwa uzakuya endlini kababa lezihlotsheni zami al , ubusuyithathela indodana yami umfazi. 39 Ngasengisithi enkosini yami: Mhlawumbe owesifazana kayikungilandela am . 40 Yasisithi kimi: i Nkosi an , engihamba phambi kwayo ao , izathuma ingilosi yayo lawe, izaphumelelisa indlela yakho ap , njalo uzayithathela indodana yami umfazi ezihlotsheni zami lendlini kababa. 41 Emva kwalokho uzakhululeka esifungweni sami aq  uba uye ezihlotsheni zami njalo uba bengakuniki yena, uzakhululeka-ke esifungweni sami. 42 Kuthe ngifika emthonjeni lamuhla, ngathi:  Nkosi, Nkulunkulu wenkosi yami uAbrahama ar , uba-ke uphumelelisa indlela yami, engihamba ngayo as ; 43 khangela, ngimi emthonjeni wamanzi at ; njalo kakuthi intombi ezaphuma ukukha lengizakuthi kuyo: Ake unginathise amanzi amalutshwana esigxingini sakho; 44 ibisisithi kimi: Natha lawe, futhi ngizakhelelela lamakamela akho au ; kayibe nguye owesifazana i Nkosi emmisele indodana yenkosi yami av . 45 Ngingakaqedi ukukhuluma enhliziyweni yami aw , khangela-ke, uRebeka waphuma lesigxingi sisehlombe lakhe; wehlela emthonjeni, wakha. Ngasengisithi kuye: Akunginathise. 46 Wasephangisa, wethula isigxingi kuye ax  wathi: Natha, futhi ngizanathisa lamakamela akho. Ngasenginatha, wasenathisa lamakamela. 47 Ngasengimbuza ngathi: Uyindodakazi kabani? Wasesithi: Indodakazi kaBethuweli, indodana kaNahori uMilka amzalela yona; ngasengifaka icici emakhaleni akhe lamasongo ezandleni zakhe. 48 Ngasengikhothama ay , ngakhonza i Nkosi, ngabusisa i Nkosi uNkulunkulu wenkosi yami uAbrahama, engikhokhele endleleni elungileyo ukuthi indodakazi yomfowabo wenkosi yami ngiyithathele indodana yayo az . 49 Khathesi-ke uba lizayenzela inkosi yami umusa lobuqotho ba , ngitshelani; uba-ke kungenjalo, ngitshelani, ukuze ngiphendukele ngakwesokunene loba ngakwesokhohlo.

50 Khona oLabani loBethuweli baphendula, bathi: Le into ivela e Nkosini; kasilakutsho lutho kuwe, olubi kumbe oluhle bb . 51 Khangela, uRebeka uphambi kwakho; mthathe uhambe, ukuze abe ngumkandodana yenkosi yakho, njengoba i Nkosi ikhulumile bc . 52 Kwasekusithi inceku kaAbrahama isizwile amazwi abo yakhothamela emhlabathini phambi kwe Nkosi bd . 53 Inceku yasikhupha imiceciso
 imiceciso: Heb.  izitsha.
yesiliva, lemiceciso yegolide, lezembatho, yakunika uRebeka, yabanika lomnewabo lonina impahla eziligugu bf .
54 Basebesidla banatha, yona lamadoda ayelayo, balala; bavuka ekuseni, yasisithi: Ngiyekelani ngiye enkosini yami bg . 55 Kodwa umnewabo lonina bathi: Kayihlale lathi intombazana izinsuku loba ezilitshumi, emva kwalokho uhambe. 56 Yasisithi kubo: Lingangibambeleli, lokhu i Nkosi iphumelelisile indlela yami; ngiyekelani ngihambe ukuze ngiye enkosini yami. 57 Basebesithi: Asiyibize intombi, sizwe emlonyeni wayo. 58 Basebembiza uRebeka, bathi kuye: Uzahamba lalindoda yini? Wasesithi: Ngizahamba. 59 Basebemyekela ehamba uRebeka udadewabo lomlizane wakhe bh , lenceku kaAbrahama lamadoda ayo. 60 Basebembusisa uRebeka, bathi kuye: Wena dadewethu, woba zinkulungwane zezigidi bi , lenzalo yakho izakuba ngumnikazi wesango labayizondayo bj !

61 URebeka wasesukuma lamantombazana akhe, bagada amakamela, balandela indoda; inceku yasimthatha uRebeka, yahamba.

62 UIsaka wasefika lapho abavelela khona emthonjeni iLahayi-Royi bk , njalo wayehlala elizweni leningizimu. 63 UIsaka wasephuma ukuyazindla bl,
 ukuzindla: kumbe,  ukukhuleka.
ensimini sekuntambama; waphakamisa amehlo akhe wabona, khangela-ke, amakamela ayesiza.
64 LoRebeka waphakamisa amehlo akhe; esembonile uIsaka waziwisa ekameleni bn . 65 Wasesithi encekwini: Ngubani lindoda ehamba emasimini ukusihlangabeza? Inceku yasisithi: Yinkosi yami. Wasethatha isimbombozo, wazigubuzela. 66 Inceku yasilandisa kuIsaka zonke indaba ezenzileyo. 67 UIsaka wasemngenisa ethenteni likaSara unina, wamthatha uRebeka, waba ngumkakhe, wamthanda. UIsaka waseduduzwa bo  emva kokufa kukanina bp .

Copyright information for Ndebele