b13.2; 14.14; 24.35.
c15.2.
d24.10.
e47.29.
f14.22.
g26.34,35; 27.46.
h28.2.
i11.31; 22.20-24; 27.43.
j12.1.
k12.7; 13.15; 15.18; 17.8; 26.4. Seb. 7.5.
lEks. 23.20,23; 33.2. Heb. 1.14.
mJosh. 2.20.
n24.2.
o12.16.
p24.24; 27.43.
qEks. 2.16. 1 Sam. 9.11. 29.9.
r24.27,42; 17.7; 26.24; 28.13; 32.9. Eks. 3.6,15.
s27.20. Hlab. 37.5.
t24.43.
u29.9,10.
v15.8.
w11.29; 22.23.
x26.7.
y24.12,40,42,56. Neh. 1.11.
z24.15.
aa24.48,52. Eks. 4.31.
ab32.10. Hlab. 98.3.
ac24.48.
ad25.20; 28.2; 29.5.
ae26.29. Hlu. 17.2. Ruthe 3.10.
af43.24. Hlu. 19.21.
ag18.4; 19.2; 43.24.
ah24.1.
ai21.2.
aj25.5.
ak24.3.
al24.4.
am24.5.
an24.7.
ao17.1.
ap24.21.
aq24.8.
ar24.12.
as24.21.
at24.13.
au24.14,15.
av20.16; 21.25.
aw1 Sam. 1.13.
ax24.22. Hez. 16.11,12.
ay24.26,52.
az22.23. 2 Kho. 8.26.
ba47.29. Josh. 2.14.
bb31.24. 2 Sam. 13.22.
bc24.13-15; 24.42-44.
bd24.26,48.
bf2 Lan. 21.3; 32.23. Ezra 1.6.
bg24.56,59.
bh35.8.
bi17.16.
bj22.17.
bk16.14; 25.11.
blHlab. 77.6; 119.15,23,48,78,148; 143.5.
bnJosh. 15.18.
bo37.35; 38.12. 2 Sam. 13.39.
bp23.2.

Genesis 24

UIsaka uganwa nguRebeka

1 UAbrahama wayesemdala eselensuku ezinengi
 elensuku ezinengi: Heb.  eqhubekile ngezinsuku.
; le Nkosi yayimbusisile kukho konke b  .
2UAbrahama wasesithi encekwini yakhe, endala yendlu yakhe c  , ebusa phezu kwakho konke alakho d  : Ake ubeke isandla sakho ngaphansi kwethangazi lami e  , 3ukuze ngikufungise f  nge Nkosi, uNkulunkulu wamazulu loNkulunkulu womhlaba, ukuthi kawuyikuyithathela indodana yami umfazi emadodakazini amaKhanani g  , engihlala phakathi kwawo; 4kodwa uzakuya h  elizweni lakithi lezihlotsheni zami i  , uyithathele umfazi indodana yami uIsaka. 5Inceku yasisithi kuye: Mhlawumbe owesifazana angafuni ukungilandela kulelilizwe, ngingayibuyisela lokuyibuyisela yini indodana yakho elizweni owaphuma kulo? 6UAbrahama wasesithi kuye: Qaphela ukuthi ungayibuyiseli khona indodana yami. 7I Nkosi, uNkulunkulu wamazulu, eyangithatha endlini kababa j  lelizweni lokuzalwa kwami, eyakhuluma kimi, eyafunga kimi isithi: Ngizalinika inzalo yakho lelilizwe k  ; yona izathuma ingilosi yayo phambi kwakho l  , ukuze uyithathele khona umfazi indodana yami. 8Kodwa uba owesifazana engafuni ukukulandela, uzakuba ukhululekile kulesisifungo sami m  ; kuphela ungayibuyiseli indodana yami khona. 9Inceku yasibeka isandla sayo ngaphansi kwethangazi likaAbrahama n  inkosi yayo, yafunga kuye ngaloludaba.

10Njalo inceku yasithatha amakamela o  alitshumi kuwo amakamela enkosi yayo, yahamba, lakho konke okuhle kwenkosi yayo kwakusesandleni sayo, yasisukuma yaya eMesopotamiya emzini kaNahori p  . 11Yasiguqisa amakamela ngaphandle komuzi emthonjeni wamanzi ngesikhathi santambama, ngesikhathi sokuphuma kwabakhi q  bamanzi besifazana. 12Yasisithi:  Nkosi, Nkulunkulu wenkosi yami uAbrahama r  , ake ungiphumelelise lamuhla, uyenzele umusa inkosi yami uAbrahama s  . 13Khangela, ngimi emthonjeni wamanzi t  , kuphuma amadodakazi amadoda omuzi ukukha amanzi u  . 14Njalo kuzakuthi intombazana engizakuthi kuyo: Ake ukhothamise imbiza yakho ukuze nginathe, ibisisithi: Natha, lamakamela akho ngizawanathisa; yiyo oyimisele inceku yakho uIsaka; ngalokho-ke ngizakwazi v  ukuthi uyenzele umusa inkosi yami. 15Kwasekusithi ingakaqedi ukukhuluma, khangela-ke, uRebeka waphuma, owazalelwa uBethuweli indodana kaMilka w  , umkaNahori umfowabo kaAbrahama, njalo elembiza ehlombe lakhe. 16Njalo inkazana yayikhangeleka kuhle kakhulu x  , intombi emsulwa, okungelandoda eyaziyo; yasisehlela emthonjeni, yagcwalisa imbiza yayo, yenyuka. 17Inceku yasigijima ukuyihlangabeza yathi: Ake unginathise amanzi amalutshwana embizeni yakho. 18Yasisithi: Natha, nkosi yami. Yaphangisa yehlisela imbiza yayo esandleni sayo, yayinathisa. 19Isiqedile ukuyinathisa yathi: Ngizakhelela lamakamela akho aze aqede ukunatha. 20Yasiphangisa yathululela isigxingi sayo emkolweni wokunathela, yabuya yagijimela emthonjeni ukuyakukha, yakhelelela amakamela ayo wonke. 21Indoda yasiyikhangelisisa ithule ukuze yazi ukuthi i Nkosi iyiphumelelisile indlela yayo kumbe hatshi y  .

22Kwasekusithi amakamela eseqedile ukunatha, indoda yasithatha icici legolide, isisindo salo sasiyingxenye yeshekeli*, lamasongo amabili ezandleni zayo, isisindo sawo saba ngamashekeli alitshumi egolide. 23Yasisithi: Uyindodakazi kabani? Ake ungazise. Kukhona indawo yethu yini endlini kayihlo ukuthi silale? 24Yasisithi kuyo: Ngiyindodakazi kaBethuweli indodana kaMilka owayizalela uNahori z  . 25Yathi kuyo futhi: Silakho konke amahlanga lokudla kwezinyamazana okunengi, lendawo yokulala. 26Indoda yasikhothama aa  , yakhonza i Nkosi, 27yasisithi: Ibusisiwe i Nkosi, uNkulunkulu wenkosi yami uAbrahama, engayekelanga umusa wayo lobuqotho bayo ab  enkosini yami; mina-ke, ngisendleleni, i Nkosi ingikhokhelele endlini yabafowabo benkosi yami ac  .

28Intombi yasigijima, yazisa indlu kanina indaba ezinje. 29Njalo uRebeka wayelomnewabo obizo lakhe lalinguLabani ad  ; uLabani wasegijimela phandle endodeni emthonjeni. 30Kwasekusithi esebonile icici lamasongo ezandleni zikadadewabo, esezwile amazwi kaRebeka udadewabo okuthi: Itsho njalo indoda kimi; wasesiya endodeni, khangela-ke, yayimi emakameleni emthonjeni. 31Wasesithi: Ngena wena obusisiweyo we Nkosi ae  ; umeleni ngaphandle? Ngoba mina sengilungisile indlu lendawo yamakamela.

32Indoda yasisiza endlini, yakhulula amakamela, wasenika amakamela amahlanga lokudla kwenyamazana af  , lamanzi okugeza inyawo zayo lenyawo zamadoda ayelayo ag  . 33Kwasekubekwa ukudla phambi kwayo; kodwa yathi: Kangiyikudla ngize ngikhulume indaba zami. Wasesithi: Khuluma. 34Yasisithi: Ngiyinceku kaAbrahama. 35Futhi i Nkosi iyibusisile kakhulu inkosi yami ah  , yaze yaba nkulu. Yayinika izimvu lezinkomo, lesiliva legolide, lezinceku lezincekukazi, lamakamela labobabhemi. 36Njalo uSara inkosikazi yenkosi yami uyizalele inkosi yami indodana emva kokuba esemdala ai  ; yasiyinika konke elakho aj  . 37Inkosi yami yasingifungisa ak  isithi: Ungayithatheli indodana yami umfazi kumadodakazi amaKhanani, engihlala elizweni lawo; 38kodwa uzakuya endlini kababa lezihlotsheni zami al  , ubusuyithathela indodana yami umfazi. 39Ngasengisithi enkosini yami: Mhlawumbe owesifazana kayikungilandela am  . 40Yasisithi kimi: i Nkosi an  , engihamba phambi kwayo ao  , izathuma ingilosi yayo lawe, izaphumelelisa indlela yakho ap  , njalo uzayithathela indodana yami umfazi ezihlotsheni zami lendlini kababa. 41Emva kwalokho uzakhululeka esifungweni sami aq  uba uye ezihlotsheni zami njalo uba bengakuniki yena, uzakhululeka-ke esifungweni sami. 42Kuthe ngifika emthonjeni lamuhla, ngathi:  Nkosi, Nkulunkulu wenkosi yami uAbrahama ar  , uba-ke uphumelelisa indlela yami, engihamba ngayo as  ; 43khangela, ngimi emthonjeni wamanzi at  ; njalo kakuthi intombi ezaphuma ukukha lengizakuthi kuyo: Ake unginathise amanzi amalutshwana esigxingini sakho; 44ibisisithi kimi: Natha lawe, futhi ngizakhelelela lamakamela akho au  ; kayibe nguye owesifazana i Nkosi emmisele indodana yenkosi yami av  . 45Ngingakaqedi ukukhuluma enhliziyweni yami aw  , khangela-ke, uRebeka waphuma lesigxingi sisehlombe lakhe; wehlela emthonjeni, wakha. Ngasengisithi kuye: Akunginathise. 46Wasephangisa, wethula isigxingi kuye ax  wathi: Natha, futhi ngizanathisa lamakamela akho. Ngasenginatha, wasenathisa lamakamela. 47Ngasengimbuza ngathi: Uyindodakazi kabani? Wasesithi: Indodakazi kaBethuweli, indodana kaNahori uMilka amzalela yona; ngasengifaka icici emakhaleni akhe lamasongo ezandleni zakhe. 48Ngasengikhothama ay  , ngakhonza i Nkosi, ngabusisa i Nkosi uNkulunkulu wenkosi yami uAbrahama, engikhokhele endleleni elungileyo ukuthi indodakazi yomfowabo wenkosi yami ngiyithathele indodana yayo az  . 49Khathesi-ke uba lizayenzela inkosi yami umusa lobuqotho ba  , ngitshelani; uba-ke kungenjalo, ngitshelani, ukuze ngiphendukele ngakwesokunene loba ngakwesokhohlo.

50Khona oLabani loBethuweli baphendula, bathi: Le into ivela e Nkosini; kasilakutsho lutho kuwe, olubi kumbe oluhle bb  . 51Khangela, uRebeka uphambi kwakho; mthathe uhambe, ukuze abe ngumkandodana yenkosi yakho, njengoba i Nkosi ikhulumile bc  . 52Kwasekusithi inceku kaAbrahama isizwile amazwi abo yakhothamela emhlabathini phambi kwe Nkosi bd  . 53Inceku yasikhupha imiceciso
 imiceciso: Heb.  izitsha.
yesiliva, lemiceciso yegolide, lezembatho, yakunika uRebeka, yabanika lomnewabo lonina impahla eziligugu bf  .
54Basebesidla banatha, yona lamadoda ayelayo, balala; bavuka ekuseni, yasisithi: Ngiyekelani ngiye enkosini yami bg  . 55Kodwa umnewabo lonina bathi: Kayihlale lathi intombazana izinsuku loba ezilitshumi, emva kwalokho uhambe. 56Yasisithi kubo: Lingangibambeleli, lokhu i Nkosi iphumelelisile indlela yami; ngiyekelani ngihambe ukuze ngiye enkosini yami. 57Basebesithi: Asiyibize intombi, sizwe emlonyeni wayo. 58Basebembiza uRebeka, bathi kuye: Uzahamba lalindoda yini? Wasesithi: Ngizahamba. 59Basebemyekela ehamba uRebeka udadewabo lomlizane wakhe bh  , lenceku kaAbrahama lamadoda ayo. 60Basebembusisa uRebeka, bathi kuye: Wena dadewethu, woba zinkulungwane zezigidi bi  , lenzalo yakho izakuba ngumnikazi wesango labayizondayo bj  !

61URebeka wasesukuma lamantombazana akhe, bagada amakamela, balandela indoda; inceku yasimthatha uRebeka, yahamba.

62UIsaka wasefika lapho abavelela khona emthonjeni iLahayi-Royi bk  , njalo wayehlala elizweni leningizimu. 63UIsaka wasephuma ukuyazindla bl ,
 ukuzindla: kumbe,  ukukhuleka.
ensimini sekuntambama; waphakamisa amehlo akhe wabona, khangela-ke, amakamela ayesiza.
64LoRebeka waphakamisa amehlo akhe; esembonile uIsaka waziwisa ekameleni bn  . 65Wasesithi encekwini: Ngubani lindoda ehamba emasimini ukusihlangabeza? Inceku yasisithi: Yinkosi yami. Wasethatha isimbombozo, wazigubuzela. 66Inceku yasilandisa kuIsaka zonke indaba ezenzileyo. 67UIsaka wasemngenisa ethenteni likaSara unina, wamthatha uRebeka, waba ngumkakhe, wamthanda. UIsaka waseduduzwa bo  emva kokufa kukanina bp  .

Copyright information for Ndebele