a1 Lan. 1.32,33.
b24.36.
c21.14.
dHlu. 6.3.
e15.15.
f25.17; 35.29; 49.29,33.
g35.29.
h23.16; 50.13.
i49.31.
j16.14; 24.62.
k16.15.
l1 Lan. 1.29-31.
m17.20.
n25.8.
o1 Sam. 15.7.
p16.7; 20.1. Eks. 15.22.
rMat. 1.2.
s22.23.
t28.2.
u24.29.
v2 Sam. 21.14; 24.25. 1 Lan. 5.20. 2 Lan. 33.13. Ezra 8.23.
w1 Sam. 9.9.
x17.16; 24.60.
y27.29,40. Roma 9.12.
z27.11,16,23.
aaHos. 12.3.
ab27.36.
ac27.3,5.
ad6.9. Jobe 1.1,8; 2.3. Hlab. 37.37.
aeHeb. 11.9.
ag27.4.
ah27.6.
ajHeb. 12.16.
akHeb. 12.16.

Genesis 25

Amadodana kaAbrahama kuKetura; ukufa kukaAbrahama

1 UAbrahama wasebuya wathatha umfazi, lebizo lakhe linguKetura. 2Wasemzalela uZimrani loJokishani loMedani loMidiyani loIshibaki loShuwa a  . 3UJokishani wasezala uShebha loDedani. Lamadodana kaDedani ayengamaAshuri lamaLetushi lamaLewumi. 4Njalo amadodana kaMidiyani ayengoEfa loEferi loHanoki loAbida loElidaha. Wonke la ngamadodana kaKetura. 5UAbrahama wasemupha uIsaka konke ayelakho b  . 6Kodwa kumadodana abafazi abancane uAbrahama ayelabo uAbrahama wawanika izipho; wawasusa kuIsaka indodana yakhe c  , esaphila, wawathuma empumalanga elizweni lempumalanga d  .

7Lalezi zinsuku zeminyaka yempilo kaAbrahama ayiphilayo, iminyaka elikhulu lamatshumi ayisikhombisa lanhlanu. 8UAbrahama wasephela, wafa eseluphele kuhle emdala enele e  , wabuthelwa ezizweni zakibo f  . 9UIsaka loIshmayeli amadodana akhe basebemngcwaba g  obhalwini lweMakaphela, esiqintini sikaEfroni indodana kaZohari umHethi, esiqondene leMamre, 10isiqinti uAbrahama asithenga ebantwaneni bakaHethi h  ; lapho uAbrahama wangcwatshwa loSara umkakhe i  .

11Kwasekusithi emva kokufa kukaAbrahama, uNkulunkulu wambusisa uIsaka indodana yakhe; uIsaka wasehlala emthonjeni iLahayi-Royi j  .

Inzalo kaIshmayeli

12Lalezi yizizukulwana zikaIshmayeli indodana kaAbrahama, uHagari umGibhithekazi, incekukazi kaSara, amzalela uAbrahama k  . 13Lala ngamabizo amadodana kaIshmayeli l  ngamabizo awo njengokuzalwa kwawo; izibulo likaIshmayeli nguNebayothi, loKedari loAdibeli loMibisama 14loMishima loDuma loMasa, 15uHadadi loTema, uJeturi, uNafishi loKedema; 16la ngamadodana kaIshmayeli, njalo la ngamabizo awo ngemizana yawo langemizi yawo, iziphathamandla ezilitshumi lambili m  ngezizwe zawo. 17Njalo le yiminyaka yempilo kaIshmayeli, iminyaka elikhulu lamatshumi amathathu lesikhombisa; wasephela, wafa, wabuthelwa ebantwini bakibo n  . 18Basebehlala kusukela eHavila o  kusiya eShuri p  ephambi kweGibhithe, ekuhambeni usiya eAsiriya; wahlala
 wahlala: Heb.  wawa.
phambi kobuso babafowabo bonke.

Ukuzalwa kukaEsawu loJakobe

19Lalezi yizizukulwana zikaIsaka indodana kaAbrahama; uAbrahama wazala uIsaka r  . 20UIsaka wayeseleminyaka engamatshumi amane mhla ethatha uRebeka, indodakazi kaBethuweli s  umSiriya wePadani-Arama t  , udadewabo kaLabani u  umSiriya, ukuba ngumkakhe. 21UIsaka wasemncengela umkakhe e Nkosini, ngoba wayeyinyumba; i Nkosi yasincengeka ngaye v  , kwaze kwathi uRebeka umkakhe wathatha isisu. 22Abantwana babedubana-ke ngaphakathi kwakhe; wasesithi: Uba kunjalo, kungani nginje? Wasesiyabuza w  i Nkosi. 23I Nkosi yasisithi kuye: Izizwe ezimbili zisesizalweni sakho x  , izizwe ezimbili zizakwehlukana emibilini yakho. Njalo esinye isizwe sizakuba lamandla kulesinye isizwe, futhi omkhulu uzakhonza omncinyane y  .

24Kwathi sezigcwalisekile insuku zakhe zokubeletha, khangela-ke, amaphahla esiswini sakhe. 25Kwasekuphuma owokuqala ebomvana, yena wonke enjengesembatho soboya z  ; ngakho bamutha ibizo lakhe bathi nguEsawu. 26Njalo emva kwalokho kwaphuma umfowabo, lesandla sakhe sibambelele esithendeni sikaEsawu aa  ; basebebiza ibizo lakhe uJakobe ab  . LoIsaka wayeleminyaka engamatshumi ayisithupha ekuzalweni kwabo. 27Abafana basebekhula; uEsawu wasesiba ngumzingeli ohlakaniphileyo ac  , umuntu weganga; loJakobe umuntu obekekileyo ad  ehlala emathenteni ae  . 28Njalo uIsaka wayemthanda uEsawu ngoba wadla
 wadla: Heb.  inyama yenyamazana yayisemlonyeni wakhe.
inyama yenyamazana ag  yakhe; kodwa uRebeka wathanda uJakobe ah  .

29Kwathi uJakobe esephekile ukudla okuphekiweyo, kwasekufika uEsawu evela egangeni, ekhathele. 30UEsawu wasesithi kuJakobe: Ake ungivumele ngiginye kokubomvu lokho okubomvu, ngoba ngikhathele. Ngalokhu babiza ibizo lakhe ngokuthi uEdoma
 uEdoma: okuyikuthi,  okubomvu.
.
31UJakobe wasesithi: Ngithengisela lamuhla ilungelo lobuzibulo bakho. 32UEsawu wasesithi: Khangela, sengizakufa; njalo liyini kimi ilungelo lobuzibulo? 33UJakobe wasesithi: Funga kimi lamuhla. Wasefunga kuye, wathengisa ilungelo lobuzibulo bakhe kuJakobe aj  . 34UJakobe wasenika uEsawu isinkwa lokudla okuphekiweyo kwamalentili*; wasesidla wanatha, wasukuma wahamba; ngalokho uEsawu wadelela ilungelo lobuzibulo bakhe ak  .

Copyright information for Ndebele