a12.10.
b20.2.
c21.34. 1 Sam. 21.10; Hlab. 34.1.
d12.1.
e20.1. Heb. 11.9.
f28.15.
g12.2.
h13.15,16; 15.18.
i22.16.
j15.5. Eks. 32.13.
k12.3; 22.18.
l22.16,18.
m12.13; 20.2,13.
n24.16.
o20.9.
p26.3; 24.1,35. Jobe 42.12.
q30.1; 37.11. Tshu. 4.4.
r21.30.
sEks. 1.9.
t21.31.
v21.25.
z17.6; 28.3.
aa24.12.
ab15.1.
ac28.15; 31.3.
ad12.7; 13.18.
ae21.22.
af26.16.
ag21.22,23.
ai24.31.
aj18.5-8; 19.3.
ak21.31.
am21.31; 22.19.
ao28.9; 36.2,3.
aq27.46.

Genesis 26

UIsaka useGerari leBherishebha

Kwasekusiba khona indlala elizweni, ngaphandle kwendlala yakuqala eyayikhona ensukwini zikaAbrahama a . UIsaka wasesiya kuAbhimeleki b  inkosi yamaFilisti c , eGerari. I Nkosi yasibonakala kuye, yathi: Ungehleli eGibhithe, hlala elizweni engizakutshela lona d ; hlala njengowezizwe kulelilizwe e , futhi ngizakuba lawe f  ngikubusise g ; ngoba ngizanika wena lenzalo yakho wonke lamazwe h , ngiqinise isifungo engasifunga kuAbrahama uyihlo i . Ngizakwandisa inzalo yakho njengenkanyezi zamazulu j , ngizanika inzalo yakho lamazwe wonke; lenzalweni yakho zizabusiswa izizwe zonke zomhlaba k ; ngalokhu ukuthi uAbrahama walalela ilizwi lami l , wagcina ukulaya kwami, imilayo yami, izimiso zami lemithetho yami.

UIsaka wahlala-ke eGerari. Amadoda aleyondawo asebuza ngomkakhe. Wasesithi: Ungudadewethu; ngoba wesaba ukuthi: Umkami m . Hlezi amadoda aleyondawo angibulale ngenxa kaRebeka, ngoba wayekhangeleka kuhle n . Kwasekusithi esehlale khona isikhathi eside, uAbhimeleki inkosi yamaFilisti walunguza phansi ngewindi, wabona, khangela-ke, uIsaka wayedlala loRebeka umkakhe. UAbhimeleki wasembiza uIsaka, wathi: Isibili, khangela, ungumkakho; utsho ngani ukuthi: Ungudadewethu? UIsaka wasesithi kuye: Ngoba ngathi, hlezi ngife ngenxa yakhe. 10 UAbhimeleki wasesithi: Kuyini lokhu okwenze kithi? Bekulula ukuthi omunye wabantu alale lomkakho; ubususibeka icala o . 11 UAbhimeleki waselaya wonke umuntu, esithi: Othinta lindoda lomkayo uzabulawa isibili.

12 UIsaka wasehlanyela kulelolizwe, wathola ngalowomnyaka okuphindwe kalikhulu; i Nkosi yasimbusisa p . 13 Lowomuntu waba mkhulu, waqhubeqhubeka waba mkhulu waze waba mkhulu kakhulu. 14 Njalo wayelemfuyo yezimvu lemfuyo yezinkomo lenceku ezinengi; ngakho amaFilisti aba lomona ngaye q . 15 Lemithombo yonke izinceku zikayise ezaziyigebhile r  ensukwini zikaAbrahama uyise, amaFilisti ayeyivalile, ayigcwalisa ngenhlabathi. 16 UAbhimeleki wasesithi kuIsaka: Suka kithi, ngoba ulamandla kakhulu kulathi s .

17 UIsaka wasesuka lapho, wamisa inkamba esigodini seGerari, wahlala khona. 18 UIsaka wabuya waphanda imithombo yamanzi ababeyigebhile ensukwini zikaAbrahama uyise, ngoba amaFilisti ayeyivalile emva kokufa kukaAbrahama. Wayibiza amabizo ngamabizo uyise ayewabizile t . 19 Izinceku zikaIsaka zasezigebha esihotsheni, zathola khona umthombo wamanzi agobhozayo
 agobhozayo: Heb.  aphilayo.
.
20 Njalo abelusi beGerari babangisana labelusi bakaIsaka, besithi: Amanzi ngawethu v . Ngakho wabiza ibizo lomthombo iEseki
 iEseki: okuyikuthi,  ukuphikisana.
, ngoba baphikisana laye.
21 Zasezigebha omunye umthombo, lalowo-ke bawubanga. Wasebiza ibizo lawo iSitina
 iSitina: okuyikuthi,  ukuzonda.
.
22 Waseqhubeka wasuka lapho, wagebha omunye umthombo, kodwa lowo kabawubanganga. Wasewubiza ibizo lawo iRehobothi
 iRehobothi: okuyikuthi,  indawo.
, wathi: Ngoba i Nkosi isisenzele indawo, futhi sizakuba lesithelo elizweni z .

23 Wasesenyuka lapho waya eBherishebha. 24 I Nkosi yasibonakala kuye ngalobobusuku yathi: NginguNkulunkulu kaAbrahama uyihlo aa . Ungesabi ab  ngoba ngilawe ac , ngizakubusisa ngiyandise inzalo yakho ngenxa kaAbrahama inceku yami. 25 Wasesakha khona ilathi ad , wabiza ebizweni le Nkosi, wamisa khona ithente lakhe, lenceku zikaIsaka zagebha khona umthombo.

Isivumelwano sikaIsaka loAbhimeleki

26 UAbhimeleki wasesiya kuye evela eGerari loAhuzathi umngane wakhe loFikoli ae  induna yebutho yakhe. 27 UIsaka wasesithi kubo: Lizeleni kimi, lokhu liyangizonda, lingixotshile kini af ? 28 Basebesithi: Sesibonile lokubona ukuthi i Nkosi ilawe. Ngakho sathi: Ake kube khona isifungo phakathi kwethu, phakathi kwethu lawe, asenze isivumelwano lawe ag , 29 sokuthi
 sokuthi: Heb.  uba uzasenzela okubi.
ungasenzeli okubi, njengoba singakuthintanga, njengoba sikwenzele okuhle kuphela, sakuyekela wahamba ngokuthula; wena khathesi ungobusisiweyo we Nkosi ai .
30 Wasebenzela idili, basebesidla banatha aj . 31 Basebevuka ekuseni kakhulu, bafungisana omunye komunye ak ; uIsaka wasebayekela bahamba, basuka kuye ngokuthula. 32 Kwasekusithi ngalolosuku izinceku zikaIsaka zafika, zambikela mayelana lomthombo ezaziwugebhile, zathi kuye: Sithole amanzi. 33 Wawubiza ngokuthi yiShebha
 iShebha: okuyikuthi,  isifungo.
; ngakho ibizo lomuzi liyiBherishebha am,
 iBherishebha: okuyikuthi,  umthombo wesifungo.
kuze kube lamuhla.

34 Kwasekusithi uEsawu eseleminyaka engamatshumi amane wathatha umfazi uJudithi indodakazi kaBeri umHethi, loBasemathi indodakazi kaEloni umHethi ao . 35 Lalaba baba lusizi
 lusizi: Heb.  okubabayo.
lwawo umoya kuIsaka loRebeka aq .

Copyright information for Ndebele