a12.10.
b20.2.
c21.34. 1 Sam. 21.10; Hlab. 34.1.
d12.1.
e20.1. Heb. 11.9.
f28.15.
g12.2.
h13.15,16; 15.18.
i22.16.
j15.5. Eks. 32.13.
k12.3; 22.18.
l22.16,18.
m12.13; 20.2,13.
n24.16.
o20.9.
p26.3; 24.1,35. Jobe 42.12.
q30.1; 37.11. Tshu. 4.4.
r21.30.
sEks. 1.9.
t21.31.
v21.25.
z17.6; 28.3.
aa24.12.
ab15.1.
ac28.15; 31.3.
ad12.7; 13.18.
ae21.22.
af26.16.
ag21.22,23.
ai24.31.
aj18.5-8; 19.3.
ak21.31.
am21.31; 22.19.
ao28.9; 36.2,3.
aq27.46.

Genesis 26

UIsaka useGerari leBherishebha

1 Kwasekusiba khona indlala elizweni, ngaphandle kwendlala yakuqala eyayikhona ensukwini zikaAbrahama a  . UIsaka wasesiya kuAbhimeleki b  inkosi yamaFilisti c  , eGerari. 2I Nkosi yasibonakala kuye, yathi: Ungehleli eGibhithe, hlala elizweni engizakutshela lona d  ; 3hlala njengowezizwe kulelilizwe e  , futhi ngizakuba lawe f  ngikubusise g  ; ngoba ngizanika wena lenzalo yakho wonke lamazwe h  , ngiqinise isifungo engasifunga kuAbrahama uyihlo i  . 4Ngizakwandisa inzalo yakho njengenkanyezi zamazulu j  , ngizanika inzalo yakho lamazwe wonke; lenzalweni yakho zizabusiswa izizwe zonke zomhlaba k  ; 5ngalokhu ukuthi uAbrahama walalela ilizwi lami l  , wagcina ukulaya kwami, imilayo yami, izimiso zami lemithetho yami.

6UIsaka wahlala-ke eGerari. 7Amadoda aleyondawo asebuza ngomkakhe. Wasesithi: Ungudadewethu; ngoba wesaba ukuthi: Umkami m  . Hlezi amadoda aleyondawo angibulale ngenxa kaRebeka, ngoba wayekhangeleka kuhle n  . 8Kwasekusithi esehlale khona isikhathi eside, uAbhimeleki inkosi yamaFilisti walunguza phansi ngewindi, wabona, khangela-ke, uIsaka wayedlala loRebeka umkakhe. 9UAbhimeleki wasembiza uIsaka, wathi: Isibili, khangela, ungumkakho; utsho ngani ukuthi: Ungudadewethu? UIsaka wasesithi kuye: Ngoba ngathi, hlezi ngife ngenxa yakhe. 10UAbhimeleki wasesithi: Kuyini lokhu okwenze kithi? Bekulula ukuthi omunye wabantu alale lomkakho; ubususibeka icala o  . 11UAbhimeleki waselaya wonke umuntu, esithi: Othinta lindoda lomkayo uzabulawa isibili.

12UIsaka wasehlanyela kulelolizwe, wathola ngalowomnyaka okuphindwe kalikhulu; i Nkosi yasimbusisa p  . 13Lowomuntu waba mkhulu, waqhubeqhubeka waba mkhulu waze waba mkhulu kakhulu. 14Njalo wayelemfuyo yezimvu lemfuyo yezinkomo lenceku ezinengi; ngakho amaFilisti aba lomona ngaye q  . 15Lemithombo yonke izinceku zikayise ezaziyigebhile r  ensukwini zikaAbrahama uyise, amaFilisti ayeyivalile, ayigcwalisa ngenhlabathi. 16UAbhimeleki wasesithi kuIsaka: Suka kithi, ngoba ulamandla kakhulu kulathi s  .

17UIsaka wasesuka lapho, wamisa inkamba esigodini seGerari, wahlala khona. 18UIsaka wabuya waphanda imithombo yamanzi ababeyigebhile ensukwini zikaAbrahama uyise, ngoba amaFilisti ayeyivalile emva kokufa kukaAbrahama. Wayibiza amabizo ngamabizo uyise ayewabizile t  . 19Izinceku zikaIsaka zasezigebha esihotsheni, zathola khona umthombo wamanzi agobhozayo
 agobhozayo: Heb.  aphilayo.
.
20Njalo abelusi beGerari babangisana labelusi bakaIsaka, besithi: Amanzi ngawethu v  . Ngakho wabiza ibizo lomthombo iEseki
 iEseki: okuyikuthi,  ukuphikisana.
, ngoba baphikisana laye.
21Zasezigebha omunye umthombo, lalowo-ke bawubanga. Wasebiza ibizo lawo iSitina
 iSitina: okuyikuthi,  ukuzonda.
.
22Waseqhubeka wasuka lapho, wagebha omunye umthombo, kodwa lowo kabawubanganga. Wasewubiza ibizo lawo iRehobothi
 iRehobothi: okuyikuthi,  indawo.
, wathi: Ngoba i Nkosi isisenzele indawo, futhi sizakuba lesithelo elizweni z  .

23Wasesenyuka lapho waya eBherishebha. 24I Nkosi yasibonakala kuye ngalobobusuku yathi: NginguNkulunkulu kaAbrahama uyihlo aa  . Ungesabi ab  ngoba ngilawe ac  , ngizakubusisa ngiyandise inzalo yakho ngenxa kaAbrahama inceku yami. 25Wasesakha khona ilathi ad  , wabiza ebizweni le Nkosi, wamisa khona ithente lakhe, lenceku zikaIsaka zagebha khona umthombo.

Isivumelwano sikaIsaka loAbhimeleki

26UAbhimeleki wasesiya kuye evela eGerari loAhuzathi umngane wakhe loFikoli ae  induna yebutho yakhe. 27UIsaka wasesithi kubo: Lizeleni kimi, lokhu liyangizonda, lingixotshile kini af  ? 28Basebesithi: Sesibonile lokubona ukuthi i Nkosi ilawe. Ngakho sathi: Ake kube khona isifungo phakathi kwethu, phakathi kwethu lawe, asenze isivumelwano lawe ag  , 29sokuthi
 sokuthi: Heb.  uba uzasenzela okubi.
ungasenzeli okubi, njengoba singakuthintanga, njengoba sikwenzele okuhle kuphela, sakuyekela wahamba ngokuthula; wena khathesi ungobusisiweyo we Nkosi ai  .
30Wasebenzela idili, basebesidla banatha aj  . 31Basebevuka ekuseni kakhulu, bafungisana omunye komunye ak  ; uIsaka wasebayekela bahamba, basuka kuye ngokuthula. 32Kwasekusithi ngalolosuku izinceku zikaIsaka zafika, zambikela mayelana lomthombo ezaziwugebhile, zathi kuye: Sithole amanzi. 33Wawubiza ngokuthi yiShebha
 iShebha: okuyikuthi,  isifungo.
; ngakho ibizo lomuzi liyiBherishebha am ,
 iBherishebha: okuyikuthi,  umthombo wesifungo.
kuze kube lamuhla.

34Kwasekusithi uEsawu eseleminyaka engamatshumi amane wathatha umfazi uJudithi indodakazi kaBeri umHethi, loBasemathi indodakazi kaEloni umHethi ao  . 35Lalaba baba lusizi
 lusizi: Heb.  okubabayo.
lwawo umoya kuIsaka loRebeka aq  .

Copyright information for Ndebele