a48.10. 1 Sam. 3.2.
b25.27,28.
c48.9,15; 49.28. Dute. 33.1.
d27.13.
e27.4.
f27.4.
g25.25.
h27.21,22.
i1 Sam. 25.24. 2 Sam. 14.9. Mat. 27.25.
j27.4,9.
l27.27.
m27.4.
n24.12.
o27.12.
p27.16.
q27.4,10,19,31.
rHeb. 11.20.
sHos. 14.6.
tDute. 33.13,28. 2 Sam. 1.21.
uDute. 33.28.
v2 Sam. 8.14.
w49.8.
x12.3. Nani 24.9.
yJobe 9.24.
zHeb. 12.17.
aa25.26.
ac25.33.
ad27.29. 2 Sam. 8.14.
ae27.28.
afHeb. 12.17.
ag25.23. 2 Sam. 8.14. 1 Kho. 22.47. Obad. 18-20.
ah2 Kho. 8.20-22.
ai37.4.
aj50.3,4,10; 50.15.
akObad. 10.
al11.31; 24.4; 29.4.
am26.35; 28.8.
an24.3.

Genesis 27

UJakobe uzizuzela isibusiso kuIsaka

1 Kwasekusithi uIsaka esemdala lamehlo akhe esefiphele engasaboni a  , wabiza uEsawu indodana yakhe enkulu, wathi kuye: Ndodana yami! Wasesithi kuye: Khangela ngilapha. 2Wasesithi: Khangela-ke, sengimdala, angilwazi usuku lokufa kwami. 3Ngakho khathesi, ake uthathe izikhali zakho, isikhwama sakho semitshoko ledandili lakho, uphume uye egangeni ungizingelele inyama yenyamazana b  , 4ungilungisele ukudla okumnandi njengengikuthandayo, ukulethe kimi ukuthi ngidle, ukuze umphefumulo wami ukubusise ngingakafi c  .

5URebeka wasesizwa lapho uIsaka ekhuluma loEsawu indodana yakhe. UEsawu wasesiya egangeni ukuyazingela inyama yenyamazana ukuze ayilethe. 6URebeka wasekhuluma kuJakobe indodana yakhe, esithi: Khangela, ngizwile uyihlo ekhuluma kuEsawu umnewenu, esithi: 7Ngilethela inyama yenyamazana, ungilungisele ukudla okumnandi ukuthi ngidle, ngikubusise phambi kwe Nkosi ngingakafi. 8Ngakho khathesi, ndodana yami, lalela ilizwi lami kulokhu engikulaya khona d  . 9Ake uye emhlanjini, ungithathele lapho amazinyane amabili amahle ezimbuzi, ngizawenzela uyihlo ukudla okumnandi njengalokho akuthandayo e  ; 10uzakusa-ke kuyihlo ukuthi adle, ukuze akubusise engakafi f  . 11UJakobe wasesithi kuRebeka unina: Khangela, uEsawu umnewethu uyindoda elihwanqa g  , kodwa ngiyindoda ebutshelezi. 12Mhlawumbe ubaba uzangiphulula h  , besengisiba emehlweni akhe njengomhleka usulu, njalo ngizilethele isiqalekiso kungabi-ke yisibusiso. 13Unina wasesithi kuye: Isiqalekiso sakho kasibe phezu kwami i  , ndodana yami; kuphela lalela ilizwi lami, uhambe ungithathele wona. 14Wasehamba, wawathatha, wawaletha kunina; unina waselungisa ukudla okumnandi njengalokho uyise akuthandayo j  . 15URebeka wasethatha izigqoko ezinhle
 ezinhle: Heb.  eziloyisekayo.
zikaEsawu indodana yakhe enkulu, ayelazo endlini, wagqokisa uJakobe indodana yakhe encinyane l  ;
16lezikhumba zamazinyane ezimbuzi wazifaka ezandleni zakhe lebutshelezini bentamo yakhe. 17Wasenika ukudla okumnandi lesinkwa ayekulungisile esandleni sikaJakobe indodana yakhe.

18Wasesiza kuyise wathi: Baba! Wasesithi: Khangela ngilapha; ungubani ndodana yami? 19UJakobe wasesithi kuyise: NginguEsawu izibulo lakho; ngenze njengoba ungitshelile; ake usukume uhlale, udle okwenyama yenyamazana yami, ukuze umphefumulo wakho ungibusise m  . 20UIsaka wasesithi endodaneni yakhe: Kungani uyithole masinyane kangaka, ndodana yami? Wasesithi: Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho yenze ukuthi ize phambi kwami n  . 21UIsaka wasesithi kuJakobe: Ake usondele ukuze ngikuphulule o  , ndodana yami, ukuthi uyindodana yami uEsawu uqobo, kumbe hatshi. 22UJakobe wasesondela kuIsaka uyise; wasemphulula wathi: Ilizwi liyilizwi likaJakobe, kodwa izandla ziyizandla zikaEsawu. 23Kodwa kamazanga ngoba izandla zakhe zaziloboya p  njengezandla zomnewabo uEsawu; ngakho wambusisa. 24Wasesithi: Uyindodana yami uEsawu uqobo? Wasesithi: Nginguye. 25Wasesithi: Sondeza kimi ukuze ngidle okwenyama yenyamazana yendodana yami, ukuze umphefumulo wami ukubusise q  . Waseyisondeza kuye, wasesidla; waseletha kuye iwayini, wasenatha. 26Uyise uIsaka wasesithi kuye: Ake usondele, ungange, ndodana yami. 27Wasesondela, wamanga; wasenuka iphunga lezembatho zakhe, wambusisa r  wathi: Khangela, iphunga lendodana yami linjengephunga lensimu s  i Nkosi eyibusisileyo. 28Ngakho uNkulunkulu akunike okwamazolo amazulu lokokuvunda komhlaba t  , lenala yamabele lewayini elitsha u  . 29Abantu kabakukhonze, lezizwe zikukhothamele. Bana yinkosi yabafowenu v  , lamadodana kanyoko akukhothamele w  . Okuqalekisayo kaqalekiswe, lokubusisayo kabusiswe x  !

30Kwasekusithi uIsaka eseqedile ukubusisa uJakobe, kwathi uJakobe esanda ukuphuma phambi kukaIsaka uyise, uEsawu umnewabo wafika evela ekuzingeleni kwakhe. 31Laye futhi walungisa ukudla okumnandi, wakusa kuyise; wathi kuyise: Ubaba kasukume, adle okwenyama yenyamazana yendodana yakhe, ukuze umphefumulo wakho ungibusise. 32UIsaka uyise wasesithi kuye: Ungubani? Wasesithi: Ngiyindodana yakho, izibulo lakho uEsawu. 33UIsaka wasethuthumela ngokuthuthumela okukhulukazi, wathi: Pho, ngubani y  ozingele inyama yenyamazana wayiletha kimi, ngasengisidla okwayo yonke ungakafiki? Ngimbusisile, yebo uzabusiswa. 34Kwathi uEsawu esezwe amazwi kayise, wakhala ngokukhala okukhulu lokubabayo isibili z  , wathi kuyise: Ngibusisa lami njalo, baba! 35Wasesithi: Umfowenu ufike ngenkohliso, wathatha isibusiso sakho. 36Wasesithi: Kasikuthi babiza ibizo lakhe ngokuthi nguJakobe aa ,
 uJakobe: okuyikuthi,  umqhubekisi.
, ukuthi ungiqile lezizikhathi ezimbili? Ilungelo lobuzibulo bami ulithethe ac  , khangela-ke, khathesi uthethe isibusiso sami. Wathi futhi: Kawungigcinelanga mina isibusiso?
37UIsaka wasephendula wathi kuEsawu: Khangela, ngimbekile abe yinkosi phezu kwakho ad  , labo bonke abafowabo ngimnikile babe zinceku; ngimsekele ngamabele lewayini elitsha ae  ; pho, ngingabe ngisakwenzelani, ndodana yami? 38UEsawu wasesithi kuyise: Ulesibusiso esisodwa yini, baba? Ngibusisa lami njalo, baba. UEsawu waphakamisa ilizwi lakhe wakhala inyembezi af  . 39UIsaka uyise wasephendula wathi kuye: Khangela, umuzi wakho uzakuba khatshana lokuvunda komhlaba lakhatshana lamazolo amazulu avela phezulu. 40Njalo uzaphila ngenkemba yakho, uzakhonza umfowenu ag  . Kodwa kuzakuthi lapho usuphunyuka, uzakwephula ijogwe lakhe entanyeni yakho ah  .

41UEsawu wasemzonda uJakobe ngenxa yesibusiso uyise ayembusise ngaso ai  . UEsawu wasesithi enhliziyweni yakhe: Insuku zokulilela ubaba sezisondele aj  , khona ngizambulala umnawami uJakobe ak  . 42Kwathi uRebeka etshelwa amazwi kaEsawu indodana yakhe enkulu, wathuma wabiza uJakobe indodana yakhe encinyane, wathi kuye: Khangela, uEsawu umnewenu uyaziduduza ngawe ukuthi akubulale. 43Ngakho khathesi, ndodana yami, lalela ilizwi lami; sukuma uzibalekele uye kuLabani umfowethu eHarani al  , 44njalo uhlale laye insuku ezinlutshwana, ize idede intukuthelo yomnewenu, 45kuze kuthi ulaka lomnewenu ludede kuwe, futhi akhohlwe lokho okwenze kuye; besengithuma ngikulande khona; kungani ngizalahlekelwa layini lobabili ngosuku lunye?

46URebeka wasesithi kuIsaka: Nginengekile yimpilo ngenxa yamadodakazi kaHethi am  ; uba uJakobe ethatha umfazi kumadodakazi kaHethi anjengala, emadodakazini alelilizwe an  , ngiphilelani?

Copyright information for Ndebele